E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMatematické metody v kartografii

Přednášející: Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.
Cvičení:  Ing. Eva Štefanová, Ph.D.               
telefon: 221 951 400
email: bayertom@natur.cuni.cz, stefano1@natur.cuni.cz
rozsah: 2/3, z, zk, 1. semestr

Sylabus předmětu 

Předmět je zaměřen na problematiku teorie kartografických zobrazení a jejich aplikací. Přehled referenčních ploch a souřadných systémů v kartografii. Výpočty na sféře. Kartografická zkreslení, jejich členění a odvození. Kartografická zobrazení,jejich klasifikace. Jednoduchá kuželová, válcová azimutální zobrazení. Zobrazení nepravá, polykónická, neklasifikovaná. Souřadné systémy na území dnešního Československa. Výpočty nad kartografickými zobrazeními.

Cvičení je věnováno praktické aplikaci těchto poznatků.

Ke každému cvičení bude vypracován protokol, který se odevzdává v den zadání nové úlohy (v tištěné formě) a který bude obsahovat:

* zadání

* popis řešené problematiky (teoretická část)

* numerické řešení včetně všech mezivýsledků

* grafické znázornění

* zhodnocení dosažení výsledků

 

Jednotlivá cvičení budou klasifikována. Pokud bude některá část protokolu chybět nebo špatně vypracována (výpočty) - protokol bude vrácen k přepracování a klasifikace se zhoršuje o jeden stupeň.

 VÝSLEDKY

Termín pro odevzdání cvičení 6 - Hodnocení kartografických zobrazení s využitím variačních kritérií ----  pondělí 24.5.2010

 

Akce dokumentů