E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeoinformatika pomáhá zkoumat golfová hřiště

V uplynulých letech se katedra aplikované geoinformatiky a kartografie účastnila multidisciplinárního výzkumu golfových hřišť. Výzkum se zaměřil na stav a vývoj golfových hřišť v Česku.

Podrobně byly analyzovány ekologické aspekty ovlivňující okolní životní prostředí hřišť a faktory ekonomické ovlivňující vývoj a dynamiku golfového trhu.

Z dosažených výsledků je patrné, že konstrukce a rozvoj golfových hřišť souvisí se socio-ekonomickým typem území. Zajímavým zjištěním je, že u více jak poloviny golfových hřišť ekonomické náklady přesáhly příjmy. Motivy držby golfových hřišť mají tedy různý charakter, nehraje zde roli pouze finanční aspekt.

Nástroje GIS byly nápomocny v hydrologických analýzách, hodnocení ohroženosti suchem a stanovení typu využití ploch (land use). Výzkum byl realizován ve spolupráci s katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Fakultou managementu VŠE Praha a Zemědělskou fakultou JU v Českých Budějovicích.

Použité výzkumné metody a dosažené výsledky byly úspěšně publikovány ve dvou článcích v prestižním časopise Land Use Policy:

  • SLÁMA J., BYTŘICKÝ, V., ŠTYCH, P., FIALOVÁ, D., SVOBODOVÁ, L., KVÍTEK, T. Golf courses: Newphenomena in the landscape of the Czech Republic after 1990. Land Use Policy, 2018,78. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.07.001
  • SLÁMA, J., STEJSKALOVÁ, I., KINCL, T., BYSTŘICKÝ, V., KVÍTEK, T., FIALOVÁ, D., ŠTYCH, P. Golf courses in the Czech Republic: Analysis of the development and socio-economic characteristics. Land Use Policy 2020, 99. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104976

 

Obrázek : Vývoj počtu golfových hřišť (GCs) a členů golfové základny (golfers) v ČR (1990-2018).

 

Publikováno: Středa 28.04.2021 10:00

Akce dokumentů