E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace o sekci

Interdisciplinární charakter

Pracovníci geografické sekce studují širokou škálu přírodních a sociálních jevů a procesů a jejich vzájemné interakce utvářející krajinu. Integrace a spolupráce fyzických a sociálních geografů, demografů a geoinformatiků na společném pracovišti umožňuje propojení specializovaných analýz do komplexního pohledu na významné problémy dnešního světa, například klimatické změny a jejich důsledky jako jsou povodně, ekonomickou globalizaci a vliv zahraničních investic na rozvoj měst a regionů, nebo mezinárodní migraci a demografické stárnutí populace.
 

vyzkumFG2.jpg

 

Dynamický rozvoj

Od počátku devadesátých let minulého století prodělala geografické sekce významný rozvoj. V roce 1990 končilo svá studia 40 studentů ve třech magisterských oborech a výuku zajišťovalo 22 pedagogů. V současné době nabízí geografie 10 studijních oborů v bakalářském stupni studia, do nichž ročně přijímá kolem 200 studentů. V navazujícím dvouletém magisterském programu nabízí geografie devět studijních oborů. V doktorském studiu nabízíme šest oborů. Na geografické sekci dnes studuje přes tisíc studentů a působí přes sto zaměstnanců, čímž se řadíme mezi největší geografická pracoviště v Evropě.
 

 Knihovna
 

Kvalitní podmínky pro studium

Klademe důraz na kvalitu, aktuálnost a komplexnost vyučovaných poznatků a pružně reagujeme na měnících se požadavky praxe. Individuální přístup ke studentům je samozřejmostí. Účastníkům odborných olympiád nabízíme přijetí bez přijímacích zkoušek. Vyučujeme v moderně vybavených posluchárnách a laboratořích geografických informačních systémů, dálkového průzkumu Země, statistických analýz, analýz sedimentů a dendrogeomorfologického datování. Širokou základnu odborné literatury a vlídné studijní prostředí nabízí geografická knihovna a mapová sbírka. Součástí studia jsou domácí i zahraniční exkurze a terénní cvičení. Studenti mohou využívat špičkové přístrojové a softwarové vybavení. Široká nabídka zahraničních pobytů podpořených programem ERASMUS a dalšími projekty umožňuje získat odborné, jazykové i kulturní znalosti z jiných zemí. Nejlepší studenti se zapojují do výzkumných projektů a učí se tak pracovat v týmech, prezentovat výsledky své práce a získávat další praktické dovednosti a návyky pro vlastní profesní kariéru. Během geografického sportovního dne v areálu UK v Praze Hostivaři se utkávají studenti i pedagogové. Výstavní galerie v předsálí geografické knihovny se několikrát ročně stává svědkem kulturních akcí a společenských setkání.
 

 FG_1

 

Mezinárodní spolupráce

Podporujeme mezinárodní mobilitu studentů a pedagogů a účastníme se mezinárodních projektů. Ve výzkumu i výuce jsme partnerem významných světových pracovišť. Na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje studují  již od roku 1994 každý jarní semestr studenti z Dartmouth College v USA. V doktorském studiu vznikají dizertační práce pod tzv. dvojím vedení (co-tutelle) při spolupráci s partnery z Francie. Na výzkumu socio-ekonomických aspektů zdraví spolupracujeme s předními odborníky z University of California, School of Public Health. Katedra demografie a geodemografie je součástí mezinárodní sítě Population Europe: The European Population Partnership zahrnující 17 prestižních evropských demografických pracovišť. Zřízení přijímací stanice dat z družice ENVISAT a pořádání kurzů s účastí předních evropských odborníků v oblasti dálkového průzkumu Země jsou příklady rozvíjející se spolupráce katedry aplikované geoinformatiky a kartografie s Evropskou kosmickou agenturou (ESA). Výzkumnému týmu geomorfologie a geodynamiky z katedry fyzické geografie a geoekologie byl na období 2008-11 přidělen statut World Centre of Excellence za výzkum sesuvů půdy. Na tématech z oblasti přírodních ohrožení a důsledků klimatických změn spolupracuje tento tým např. s kolegy na univerzitách v Oxfordu a Cambridge v Anglii. Pracujeme v mezinárodních profesních organizacích (např. IGU – International Geographical Union, ICL – International Consortium on Landslides, IALE - International Association of Landscape Ecology) a v redakčních radách renomovaných časopisů (např. Geografiska Analler B: Human Geography, Geomorphology, Health & Place, Landslides, Urban Research and Practice).
 

 Exkurze 3

 

Výzkum důležitý pro společnost

Vedle výuky a základního výzkumu se odborníci z geografické sekce podílejí na řešení aktuálních praktických problémů. Například fyzičtí geografové spolupracují na přípravě využití přirozeného potenciálu krajiny pro tlumení průběhu a následků extrémních povodní v systému integrované protipovodňové ochrany. Výzkumy sociálních geografů v oblasti mezinárodní migrace, rezidenční segregace a regionálního rozvoje pomáhají při rozhodování ministerstev pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí a vnitra. Demografové se podílejí na tvorbě populačních prognóz a jejich dopadu na důchodovou reformu, na analýze demografického stárnutí, problematiky rodin, seniorů a mezigenerační solidarity. Geoinformatika se uplatňuje při vytváření navigačních systémů, aktualizaci mapových podkladů, vyhodnocení družicových snímků pro krizové řízení v případě přírodních katastrof nebo dlouhodobém sledování klimatických změn.

 

Akce dokumentů