E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRecentní aktivita strukturních pud ve vybraných oblastech střední Evropy

Typ projektu, číslo, doba řešení

GAAV KJB301110804, doba řešení 2008-2010

Hlavní řešitel projektu

Marek Křížek

Anotace projektu

Strukturní půdy jsou klimaticky podmíněné tvary a lze je tudíž zařadit mezi tzv. proxy indikátory klimatu. Jejich studium umožňuje charakterizovat podmínky vývoje klimatu a krajiny ve vrcholových částech pohoří. Srovnávací studie ve východo-západním gradientu umožňuje stanovit klimatické a geomorfologické limity jejich vývoje.

Strukturní půdy se jako relikty periglaciálního reliéfu nacházejí jak v hraničních podmínkách své aktivity (Vogézy, Vysoké Sudety), tak v prostředí, kde periglaciální procesy stále intenzivne probíhají (Vysoké Tatry). Rozložení modelových území umožňuje zhodnotit morfologické změny a vývojové znaky strukturních půd v závislosti na gradientu přírodních podmínek od mírné humidní klimatomorfogenetické zóny po zónu periglaciální.

Cílem navrhovaného projektu je posoudit míru recentní aktivity strukturních půd Vysokých Sudet a obdobných tvarů v přilehlých horských oblastech střední Evropy (Vogézy, Vysoké Tatry) a definovat shodné vývojové a morfologické znaky těchto tvarů. Metodicky je navrhovaný projekt založen na kontinuálních měřeních teplotních a vlhkostních charakteristik strukturních půd a na sledování objemových změn zvětraliny a pohybu klastů. Kvantitativně bude zhodnocena morfologie strukturních půd a případně též období jejich vzniku.

Další informace

http://www.natur.cuni.cz/geografie/fyzicka-a-geoekologie/krizekma/vedecko-vyzkumna-cinnost/recentni-aktivita-strukturnich-pud-ve-vybranych-oblastech-stredni-evropy-gaav-kjb301110804

Akce dokumentů