E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVliv disturbancí horské krajiny na dynamiku fluviálních procesů


Identifikace projektu, hlavní řešitel

GAČR P209/12/0997, doba řešení 2012-2014, hlavní řešitel Jakub Langhammer

Anotace projektu

Projekt zkoumá vliv disturbancí krajiny v horské krajině, zejména změny struktury, rozsahu a zdravotního stavu lesní vegetace v důsledku různých příčinných procesů, na dynamiku fluviálních procesů, probíhajících v korytě toku a údolní nivě.
Projekt analyzuje různé typy disturbancí, vyvolané různými příčinnými faktory u lesní vegetace např. poškození imisemi, kůrovcovou kalamitou, větrnými bouřemi nebo lesním managementem, u říční sítě úpravami trasy a koryt toků a údolní nivy. Účinek těchto změn na dynamiku odtokových a fluviálních procesů je hodnocen na základě dat vlastního kontinuálního monitoringu srážko-odtokových procesů v síti měrných stanic a na základě terénního mapování změn fluviálně morfologických charakteristik koryt toků a nivy. 
Řešení se orientuje na horské oblasti, které představují nejcitlivější indikátor vlivu změn prostředí na dynamiku fluviálních procesů. Modelové oblasti představují pramenné oblasti Šumavy a Krušných hor jako příklady území, zasažených odlišnými projevy disturbancí lesní vegetace a antropogenními zásahy do prostředí vodních toků.

Další informace

Akce dokumentů