E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPaleogeografická rekonstrukce ústupové fáze kvartérního horského zalednění v Českém masívu


Identifikace projektu, hlavní řešitel

GA ČR, P209/10/0519, doba řešení 2010-2013, hlavní řešitel projektu Zbyněk Engel

Anotace projektu

Cílem projektu je korelace lokálních horských zalednění v okrajových oblastech Českého masívu ve svrchním pleistocénu. Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením lokálního chronostratigrafického systému horského zalednění Šumavy a jeho korelací se systémem Krkonoš. Ve studovaných oblastech bude rekonstruován ústup horských ledovců, klimatické a krajinné změny v pozdním glaciálu. Pomocí sedimentárních a zvětrávacích charakteristik budou korelovány ledovcové akumulace, geochronologické datování a paleoenvironmentální metody umožní rekonstruovat ústupovou fázi zalednění. Navrhovaný projekt přispěje k řešení jednoho z důležitých témat kvartérní geologie a geomorfologie střední Evropy. Realizace projektu navíc rozšíří současné poznatky o paleoklimatických podmínkách, které převládaly v horských oblastech na území České republiky v mladším kvartéru.

Další informace

Akce dokumentů