E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Výzkum svahových pohybů a eroze jako indikátoru morfotektonické aktivity Etiopské vysočiny zaloľený na DPZ


Identifikace projektu, hlavní řešitel

GCP209/12/J068 doba řešení 2012-2015, hlavní řešitel Vít Vilímek

Anotace projektu

Vývoj reliéfu na kontaktu Ethiopské vysočiny a riftu nebyl ještě dostatečně podrobně studován. Pro tuto oblast je typická degradace krajiny v podobě eroze a sesuvů, jež jsou důsledkem vysoké dynamiky vývoje reliéfu v oblasti mladého tektonického zdvihu a současně se negativně projevuje vliv nárůstu populace. Současně jsou infrastruktura a obyvatelstvo vystaveny přírodním ohrožením, jež jsou predisponována jak morfotektonicky tak i mladými tvary reliéfu s vysokou energií modelačních procesů. Použití geomorfologických a inženýrsko-geologických metod bude kombinováno s využitím dálkového průzkumu a novou generací digitálního modelu terénu v prostředí GIS. V rámci projektu budou porovnány dva metodické přístupy, a to deterministický, statisticko-pravděpodobnostní s nelineárním modelem. Výsledkem bude jedna integrovaná metoda, jež umožní pochopit vývoj reliéfu dané oblasti.

Akce dokumentů