E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVědecko-výzkumná činnost


Odborná specializace a výzkum

Hydrologie a ochrana vod: ekohydrologický průzkum vodních ekosystémů zahrnující hydrochemismus, hydrobiologii a hydromorfologii. Variabilita a trendy srážko-odtokového režimu v souvislosti se změnami klimatu a vlivem člověka. Vliv hydrologických extrémů na ekologický stav vodních ekosystémů. Revitalizace vodních ekosystémů a retence vody v krajině. Vodohospodářský management a ochrana vod. Laboratoř ekohydrologie.

Řešitel a spoluřešitel projektů (výběr)

  • 2019- GAČR, 19-05011S: Spatial and temporal dynamics of hydrometeorological extremes in montane areas (spoluřešitel)
  • 2017- Q44 PROGRES
  • 2013-2017, GAČR, 13-32133S: Headwaters retention potential with respect to hydrological extremes (spoluřešitel)
  • 2005-2011, Výzkumný záměr MSM 0021620831: Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace (spoluřešitel)
  • 2008-2010, MŽP SP/1b7/124/08: Negativní antropogenní vlivy v povodí Bíliny. (hlavní řešitel VÚV T.G.M. Doc. Vlasák, spoluřešitel: PřF UK, Dr. Matoušková)
  • 2005-2008, MŽP VaV SM/2/57/05: Dlouhodobé změny poříčních ekosystémů v nivách toků postižených extrémními záplavami (spoluřešitel)
  • 2005 – 2007, GAČR, GP205/05/P102 - Assessment of the ecohydrological river habitat quality in context of the Water Framework Directive EU (řešitel)
  • 2003-2004, GAČR, č. 205/03/Z046: Hodnocení vlivu změn přírodního prostředí na vznik a vývoj povodní (hlavní řešitel RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.)

Akce dokumentů