E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNový bakalářský studijní obor Fyzická geografie a geoinformatika


.


Proč studovat bakalářský studijní obor Fyzická geografie a geoinformatika?

.

Fyzická geografie a geoinformatika představují dynamicky se rozvíjející vědní disciplíny, zejména v souvislosti s široce diskutovanými změnami přírodního prostředí a moderními metodami výzkumu.

Cílem nového bakalářského studijního oboru Fyzická geografie a geoinformatika je více se specializovat na studium přírodních procesů a jevů a současně si osvojit moderní geoinformační technologie, jako jsou geografické informační systémy a dálkový průzkumu Země.

Výhodná kombinace v praxi upotřebitelných poznatků a postupů zároveň umožňuje vytvořit kvalitnější teoretický i praktický základ pro studium navazujících magisterských programů, zejména pro studijní obory Fyzická geografie a geoekologie a Kartografie a geoinformatika.

Zaměření oboru Fyzická geografie a geoinformatika

Instalace klimatologické stanice na Šumavě
Instalace klimatologické stanice
3D modelování terénu
3D modelování terénu

Vedle základních poznatků jednotlivých fyzickogeografických disciplín (klimatologie, hydrologie, geomorfologie, pedologie, biogeografie, regionální fyzická geografie), ekologie, krajinné ekologie a životního prostředí je při studiu kladen větší důraz na nezbytné základy matematiky, na fyzikální základy, statistiku, geostatistiku, na geografické informační systémy a metody dálkového průzkumu Země, na práci s databázovými systémy, na vizualizaci prostorových dat a tvorbu map.

Posluchači jsou seznámeni se základními metodami jednotlivých fyzickogeografických disciplín, učí se aplikovat geoinformatické postupy při studiu přírodní sféry a jsou uvedeni do problematiky modelování fyzickogeografických procesů.

Základní informace o studiu

Výuka probíhá pomocí moderních geoinformatických nástrojů
Výuka probíhá pomocí moderních geoinformatických nástrojů
Geodetická měření
Geodetická měření

Bakalářské studium je tříleté. Nabídka kurzů ve studijním plánu pokrývá všechny základní fyzickogeografické disciplíny a zahrnuje řadu doplňujících negeografických předmětů. Student má možnost orientovat své studium podle vlastních preferencí prostřednictvím řady volitelných předmětů, zejména v pátém a šestém semestru a také tématem bakalářské práce, kterou odevzdává na konci studia.

Studium je ukončeno bakalářskou zkouškou a jeho povinnou součástí je obhajoba bakalářské práce. Během studia student absolvuje řadu prakticky zaměřených terénních cvičení a exkurzí. V rámci spolupráce se zahraničními pracovišti jsou studentům nabízeny pobyty na zahraničních univerzitách (např. SRN, Velká Británie, Itálie, Francie, Španělsko či Finsko).

Uplatnění absolventů

Měření průtoku během tání sněhu
Měření průtoku během tání sněhu
Vrchol Vichrenu v bulharském Pirinu
Pořádáme také exkurze do zahraničí

Absolvent bakalářského studijního oboru fyzická geografie a geoinformatika je připraven na praktickou i výzkumnou činnost v širokém spektru specializací vědních oborů fyzická geografie, krajinná ekologie, životní prostředí, kartografie a geoinformatika. Ovládá základní metody jednotlivých fyzickogeografických disciplín, včetně terénního a laboratorního výzkumu, k řešení úkolů je schopen plně využívat geografické informační systémy, vybrané metody dálkového průzkumu Země, statistické a geostatistické metody a vytvářet kvalitní kartografické výstupy.

 

Předpokládá se, že absolventi bakalářského studia budou pokračovat v navazujícím magisterském studiu, nicméně mohou se dobře uplatnit i jako specialisté s vyšším odborným vzděláním v orgánech státní ochrany přírody (CHKO, NP, MŽP ČR), v kolektivech výzkumných a rezortních ústavů (ČHMÚ, VÚV, VÚMOP, ČÚZK), v úřadech veřejné správy na různých regionálních úrovních a též v podnikatelské sféře (firmy orientované na monitoring a hodnocení přírodního prostředí, přírodního ohrožení, analýzu životního prostředí a krajiny, projektové a konzultační agentury).

Další odkazy a soubory ke stažení

Akce dokumentů