E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudenti doktorského studia


Seznam studentů doktorského studia - stav v akademickém roce 2020/2021

E-mail je vždy ve tvaru jmeno.prijmeni@natur.cuni.cz

Jméno Název práce Školitel
Babuňková Uhlířová, Iva Explicitní modelování elektrizace bouřkové oblačnosti v Česku numerickým modelem Jana Popová
Baťka, Jan Analýza faktorů rizikovosti ledovcových jezer z hlediska průvalů jejich hrází Vít Vilímek
Bendiková, Lucia Změny ve využívání krajiny v územích se zvýšeným kulturně historickým potenciálem Zdeněk Lipský
Beranová, Lucie Antropogenní zatížení vodních útvarů labské nivy Dagmar Chalupová
Dlabáčková, Tereza Vývoj svahů Západních Tater od posledního glaciálu Zbyněk Engel
Dulfer, Helen Elizabeth Reconstructing the central sector of the Cordilleran Ice Sheet Martin Margold
Flašarová, Kristýna Rekonstrukce paleoenvironmentálních změn v pozdním pleistocénu pomocí multiproxy záznamu ze sprašových sérií Barbora Strouhalová
Fňukalová, Eliška Ekosystémový přístup jako prostředek k vymezení zonace chráněných území Dušan Romportl
Fraindová, Kateřina Změny ekologické kvality vodních toků v kontextu regionální změny klimatu a vlivu člověka Milada Matoušková
Freyerová, Kateřina Teplotní režim půdy a horninového podloží a jeho vztah k teplotě vzduchu a dalším meteorologickým prvkům Jan Šafanda
Gvoždíková, Blanka Vztah klimatologie cirkulačních anomálií a jimi vyvolaných silných srážek a povodní na pomezí západní a střední Evropy Miloslav Müller
Hotový, Ondřej Budoucí změny v sezónní sněhové pokrývce a její dopady na jarní a letní odtok z horských povodí Michal Jeníček
Hrdina, Aleš Klasifikace globálních environmentálních systémů dle stupně antropogenní transformace Dušan Romportl
Hulec, Filip Stanovení subdenních návrhových úhrnů srážek a jim předcházejících úhrnů srážek v Česku s využitím adjustovaných radarových dat a staničních měření Marek Kašpar
Hynčica, Martin Nestacionarita vlivu módů proměnlivosti atmosférické cirkulace na přízemní klimatické prvky Radan Huth
Janík, Tomáš Management Národního parku Šumava z pohledu změn krajinného pokryvu a biodiverzity: Stanovení zón ochrany Dušan Romportl
Juřicová, Anna Využití historických půdních dat, pedometrických metod a DPZ k vyhodnocení změn zásob organického uhlíku v zemědělských půdách Tomáš Chuman
Kocum, Jiří Dynamika půdní vody v kontextu půdních vlastností a změny klimatu Lukáš Vlček
Kofroňová, Jitka Stanovení výparu z malých povodí Václav Šípek
Kolařík, Petr Dynamika n-alkanů v půdě Barbora Strouhalová
Krause, David Vývoj a dynamika horních částí údolí východních Vysokých Sudet Marek Křížek
Krauskopf, Tomáš Detekce dlouhodobých změn proměnlivosti klimatu Radan Huth
Kroczek, Tomáš Analýza přírodních ohrožení z glaciálních jezer povodí Alsek, Kanada Vít Vilímek
Křížová, Milada Anomálie teploty vzduchu na území České republiky Miloslav Müller
Kučera, Marek Možné příčiny trendů klimatických prvků v Evropě a jejich prostorové a časové proměnlivosti Radan Huth
Kuželová, Hana Vliv topoklimatu na růst a fenologii smrku na jeho horní hranici rozšíření Václav Treml
Kvak, Róbert Dynamika konvektivních bouří v komplexním terénu Miloslav Müller
Lendzioch, Theodora UAV remote sensing of fluvial dynamics Jakub Langhammer
Mašek, Jiří Trendy odezvy růstu středoevropských jehličnanů na sucho Václav Treml
Minařík, Rober Detekce dynamiky změn koryt toků a údolní nivy pomocí UAV multispektrální fotogrammetrie Jakub Langhammer
Mrkva, Luboš Vývoj jakosti povrchových vod ve vybraných venkovských oblastech povodí Labe Bohumír Janský
Nedělčev, Ondřej Současné a budoucí změny sněhové pokrývky a ledovců a jejich vliv na množství a sezonalitu odtoku v horských oblastech Michal Jeníček
Pískala, Vladimír Módy proměnlivosti atmosférické cirkulace: srovnání mezi datovými soubory a stabilita v čase Radan Huth
Plasová, Marie Faktory ovlivňující rychlost sekvestrace a zásobu půdního uhlíku v průběhu primární sukcese Tomáš Chuman
Procházková, Barbora Vývoj zalednění západní části Billefjordenu (Svalbard) Zbyněk Engel
Racek, Ondřej Local conditions and characteristics of rock slopes and their influence on rock stability conditions and rock falls Jan Blahůt
Růžek, Michal Kombinovaný vliv acidity a živinové úrovně lesních půd na koloběh C a N Filip Oulehle
Skála, Vít Hydrologické sucho v pramenných oblastech řek Bohumír Janský
Smolíková, Jana Analýza prahových hodnot srážek způsobujících mělké svahové deformace Vít Vilímek
Steklá, Tereza Geomorfologický vývoj oblasti soutoku Jizery a Labe Jan Kalvoda
Stemberk, Jakub Vývoj údolí Kladské Bělé Petra Štěpančíková
Stoker, Benjamin James The dynamics of the north-western Laurentide Ice Sheet margin Martin Margold
Šádková, Eva Resilience pramenných oblastí Krkonoš vůči změně klimatu Jan Daňhelka
Tomášek, Aleš Retence vody v krajině jako nástroj ovlivnění hydrologických extrémů Bohumír Janský
Veselý, Martin Příčiny a zákonitosti rozšíření svahových deformací na výsypkách podkrušnohorských pánví Vít Vilímek
Vlach, Vojtěch Trendy, frekvence a sezonalita hydrologických extrémů v pramenných oblastech Milada Matoušková
Vlková, Kristýna Konektivita habitatů velkých šelem v Karpatech Dušan Romportl
Zajícová, Kateřina Využití radaru GPR v pedologickém průzkumu Tomáš Chuman
Zýka, Vladimír Konektivita habitatů vlka obecného (Canis lupus) ve střední Evropě Dušan Romportl

Akce dokumentů