E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVědecko-výzkumná činnost

 


Výzkumné zaměření

Základní výzkum zaměřen na analýzu a modelování extrémních hydrologických procesů a vliv změn prostředí na dynamiku odtokové odezvy. Dlouhodobou oblast výzkumu představuje vliv krajinných disturbancí, změn klimatu a úprav říční sítě na průběh a následky povodní a fluviální procesy. Výzkumné metody kladou důraz na rozvoj nových instrumentálních a výpočetních přístupů k monitoringu, mapování a anaýze dat, zejména na využití bezpilotních technologií, senzorových sítí a nelineárních geostatistických a modelovacích přístupů. 

Aplikace výsledků výzkumu v oblasti vývoje metodických nástrojů pro vodní hospodářství v rámci spolupráce s MŽP ČR. Autor metodik HEM - metodiky pro mapování a hodnocení hydromorfologického stavu toků, metodiky definice typologie vodních útvarů, metodiky vymezení vodních útvarů a podíl na metodice určení silně ovlivněných vodních útvarů. 
Aplikovaný výzkum v oblasti analýzy a modelování rizikových procesů pro účely zajištění a pojištění, vývoj metodických nástrojů pro aplikaci 

Vedoucí výzkumného týmu hydrologie PřF UK, zakladatel a vedoucí výzkumné skupiny hyDRONE.

Institucionální projekty

2012-16 PRVOUK P43 Geografie. 
Program rozvoje vědních oborů UK. https://www.natur.cuni.cz/geografie/veda-a-vyzkum/prvouk-1
Koordinátor programu a předseda Rady programu Geografie.

2005-11, Výzkumný záměr MSM 0021620831: Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace (řešitel: Doc. RNDr. Luděk Sýkora, CSc.)
Vedoucí výzkumné skupiny Změny krajiny a přírodního prostředí v podmínkách transformující se společnosti a člen Rady výzkumného záměru 

Projekty základního výzkumu

2019-21 UAS monitoring of river systems response to forest disturbance
EU COST Action CA16219, LTC 19024, 2019-21 (principal investigator)

The research explores the potential of unmanned (UAS) technologies for monitoring the effects of climate change and forest disturbance on the dynamics of hydrological processes in mountain areas. The research uses the techniques of multispectral, thermal, and LiDAR UAS monitoring of landscape elements, crucial for the formation of runoff in headwater areas.

2019-21 Spatial and temporal dynamics of hydrometeorological extremes in montane areas. 
Czech Science Foundation GAČR 19-05011S, 2019-21 (principal investigator)

The research project examines the changing patterns of hydrometeorological extreme processes in montane areas of the Czech Republic and aims at the identification of changes in dynamics of extreme hydrometeorological processes in mountain basins, having a major effect on the Czech Republic's hydrological regime. The research fills the gaps in knowledge on changing patterns in spatial distribution, frequency, seasonality and magnitude of hydrometeorological extremes in montane catchments and their key driving forces. 

2018-19 UAV monitoring of the dynamics of the spread of bark beetle in Prague´s forests. Prague Environment grants, 2018-19 (principal investigator)
The project examines the dynamics of the bark beetle outbreak and forest disturbance in Prague´s forests. The UAV monitoring and Remote Sensing methods are applied to detect the hotspots of forest disturbance, to monitoring of the dynamics of forest health status and to the detection of early stages of forest disturbance. 

2015-17 COST Action 1306 Impact of landscape disturbance on stream and basin connectivity, LD 15130.
Řešitel grantu.

2013-18 GAČR 13-32133S, Retenční potenciál pramenných oblastí ve vztahu k hydrologickým extrémům.
Člen projektového týmu (řešitel B. Janský)

2012-14 GAČR P209/12/0997, Vliv disturbanci krajiny v horských oblastech na dynamiku fluviálních procesů. http://disturbance.natur.cuni.cz.
Řešitel grantu.

2008-11 NAZV QH82078 Retence vody v nivách a možnosti jejího zvýšení.
Člen projektového týmu. (řešitel RNDr. David Pithart, CSc., USBE Třeboň.)

2005-08, VaV-SM/2/57/05, Dlouhodobé změny poříčních ekosystémů v nivách toků postižených extrémními záplavami.  Řešitel grantu.

2004-07, COST Action 634 On- and Off-site Environmental Impacts of Runoff and Erosion 
Řešitel samostatné národní části projektu, koordinátor COST J. Boardman, Oxford University, Velká Británie. 

2003-2004, GAČR 205/03/Z046, Hodnocení vlivu změn přírodního prostředí na vznik a vývoj povodní.
Řešitel grantu.

2002-03, COST Action 623 „Soil Erosion and Global Change“
Řešitel samostatné národní části projektu. Koordinátor COST A-V Auzet, U.L.P Strasbourg, Francie, 

2000-02, GAČR 205/00/P052: Hodnocení plošných zdrojů znečištění povrchových vod. 
Řešitel grantu.

2001-03 GAUK 211/2001 B GEO: Kontaminace vodních toků specifickým znečištěním v povodí Berounky. 
Řešitel grantu.

2000-04, LN00A005 Výzkumné centrum dynamiky Země: Experimentální výzkum dynamiky Země a jejího povrchu.
Člen projektového týmu. (řešitel: Prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc., VÚGTK) 

2000-02, GAUK: Dynamika plošného odnosu látek z povodí v geograficky odlišných podmínkách ČR.
Člen projektového týmu. (řešitel: RNDr. Zdeněk Kliment, CSc., PřF UK)

1999-03, J13/98:113100007, Výzkumný záměr: Geografická struktura a vývoj interakcí přírodního prostředí a společnosti. 
Člen projektového týmu. (řešitel: Prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D, PřF UK)

1999-2001, GAUK: Látkový odnos v českém povodí Labe v závislosti na půdním krytu a vývoji land use. Člen projektového týmu. (řešitel RNDr. Luděk Šefrna, CSc., PřF UK)

1997-99 GAUK 297/1997 B GEO : Výzkum kvality vodní složky přírodního prostředí v povodí Berounky. 
Řešitel grantu.

Orientovaný výzkum

2013-14 Aktualizace programu komplexního monitorování stavu vod v ČR 
Řešitel projektu. Zadavatel: SFŽP a MŽP ČR

2012-13 Definice a testování metodiky HEM-S pro hodnocení vlivu hydromorfologie na podmínky transportu sedimentů 
Řešitel projektu. Zadavatel: Mezinárodní komise na ochranu Labe a MŽP ČR

2011-13 Určení silně ovlivněných vodních útvarů
Spoluřešitel projektu. Zadavatel: MŽP ČR, koordinátor DHI, a.s.

2010-11 Vymezení útvarů povrchových vod ČR
Řešitel projektu. Zadavatel: MŽP ČR

2008-09 Návrh typologie vodních útvarů ČR
Řešitel projektu. Zadavatel: MŽP ČR

2004-2006, FLODA – Flood Damage Anylsis, Benfield Group, Velká Británie. 
Řešitel projektu

2007-2013 Analýza modelů přírodních rizik pro účely zajištění 
Řešitel projektu. Zadavatel: Česká Pojišťovna, a.s. 

2007-2008  Návrh metodiky a monitoringu a hodnocení hydromorfologické kvality toků 
Řešitel projektu. Zadavatel: MŽP ČR

2006 Vyhodnocení následků jarní povodně 2006
Řešitel projektu. Zadavatel: Vláda ČR a VÚV TGM Praha

 

Akce dokumentů