E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVědecko-výzkumná činnost

 


Výzkumné zaměření

Základní výzkum zaměřen na analýzu a modelování extrémních hydrologických procesů a vliv změn prostředí na dynamiku odtokové odezvy. Dlouhodobou oblast výzkumu představuje vliv krajinných disturbancí, změn klimatu a úprav říční sítě na průběh a následky povodní a fluviální procesy. Výzkumné metody kladou důraz na rozvoj nových instrumentálních a výpočetních přístupů k monitoringu, mapování a anaýze dat, zejména na využití bezpilotních technologií, senzorových sítí a nelineárních geostatistických a modelovacích přístupů. 

Aplikace výsledků výzkumu v oblasti vývoje metodických nástrojů pro vodní hospodářství v rámci spolupráce s MŽP ČR. Autor metodik HEM - metodiky pro mapování a hodnocení hydromorfologického stavu toků, metodiky definice typologie vodních útvarů, metodiky vymezení vodních útvarů a podíl na metodice určení silně ovlivněných vodních útvarů. 
Aplikovaný výzkum v oblasti analýzy a modelování rizikových procesů pro účely zajištění a pojištění, vývoj metodických nástrojů pro aplikaci 

Vedoucí výzkumného týmu hydrologie PřF UK, zakladatel a vedoucí výzkumné skupiny hyDRONE.

Institucionální projekty

2012-16 PRVOUK P43 Geografie. 
Program rozvoje vědních oborů UK. https://www.natur.cuni.cz/geografie/veda-a-vyzkum/prvouk-1
Koordinátor programu a předseda Rady programu Geografie.

2005-11, Výzkumný záměr MSM 0021620831: Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace (řešitel: Doc. RNDr. Luděk Sýkora, CSc.)
Vedoucí výzkumné skupiny Změny krajiny a přírodního prostředí v podmínkách transformující se společnosti a člen Rady výzkumného záměru 

Projekty základního výzkumu

2015-17 COST Action 1306 Impact of landscape disturbance on stream and basin connectivity, LD 15130.
Řešitel grantu.

2013-18 GAČR 13-32133S, Retenční potenciál pramenných oblastí ve vztahu k hydrologickým extrémům.
Člen projektového týmu (řešitel B. Janský)

2012-14 GAČR P209/12/0997, Vliv disturbanci krajiny v horských oblastech na dynamiku fluviálních procesů. http://disturbance.natur.cuni.cz.
Řešitel grantu.

2008-11 NAZV QH82078 Retence vody v nivách a možnosti jejího zvýšení.
Člen projektového týmu. (řešitel RNDr. David Pithart, CSc., USBE Třeboň.)

2005-08, VaV-SM/2/57/05, Dlouhodobé změny poříčních ekosystémů v nivách toků postižených extrémními záplavami.  Řešitel grantu.

2004-07, COST Action 634 On- and Off-site Environmental Impacts of Runoff and Erosion 
Řešitel samostatné národní části projektu, koordinátor COST J. Boardman, Oxford University, Velká Británie. 

2003-2004, GAČR 205/03/Z046, Hodnocení vlivu změn přírodního prostředí na vznik a vývoj povodní.
Řešitel grantu.

2002-03, COST Action 623 „Soil Erosion and Global Change“
Řešitel samostatné národní části projektu. Koordinátor COST A-V Auzet, U.L.P Strasbourg, Francie, 

2000-02, GAČR 205/00/P052: Hodnocení plošných zdrojů znečištění povrchových vod. 
Řešitel grantu.

2001-03 GAUK 211/2001 B GEO: Kontaminace vodních toků specifickým znečištěním v povodí Berounky. 
Řešitel grantu.

2000-04, LN00A005 Výzkumné centrum dynamiky Země: Experimentální výzkum dynamiky Země a jejího povrchu.
Člen projektového týmu. (řešitel: Prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc., VÚGTK) 

2000-02, GAUK: Dynamika plošného odnosu látek z povodí v geograficky odlišných podmínkách ČR.
Člen projektového týmu. (řešitel: RNDr. Zdeněk Kliment, CSc., PřF UK)

1999-03, J13/98:113100007, Výzkumný záměr: Geografická struktura a vývoj interakcí přírodního prostředí a společnosti. 
Člen projektového týmu. (řešitel: Prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D, PřF UK)

1999-2001, GAUK: Látkový odnos v českém povodí Labe v závislosti na půdním krytu a vývoji land use. Člen projektového týmu. (řešitel RNDr. Luděk Šefrna, CSc., PřF UK)

1997-99 GAUK 297/1997 B GEO : Výzkum kvality vodní složky přírodního prostředí v povodí Berounky. 
Řešitel grantu.

Orientovaný výzkum

2013-14 Aktualizace programu komplexního monitorování stavu vod v ČR 
Řešitel projektu. Zadavatel: SFŽP a MŽP ČR

2012-13 Definice a testování metodiky HEM-S pro hodnocení vlivu hydromorfologie na podmínky transportu sedimentů 
Řešitel projektu. Zadavatel: Mezinárodní komise na ochranu Labe a MŽP ČR

2011-13 Určení silně ovlivněných vodních útvarů
Spoluřešitel projektu. Zadavatel: MŽP ČR, koordinátor DHI, a.s.

2010-11 Vymezení útvarů povrchových vod ČR
Řešitel projektu. Zadavatel: MŽP ČR

2008-09 Návrh typologie vodních útvarů ČR
Řešitel projektu. Zadavatel: MŽP ČR

2004-2006, FLODA – Flood Damage Anylsis, Benfield Group, Velká Británie. 
Řešitel projektu

2007-2013 Analýza modelů přírodních rizik pro účely zajištění 
Řešitel projektu. Zadavatel: Česká Pojišťovna, a.s. 

2007-2008  Návrh metodiky a monitoringu a hodnocení hydromorfologické kvality toků 
Řešitel projektu. Zadavatel: MŽP ČR

2006 Vyhodnocení následků jarní povodně 2006
Řešitel projektu. Zadavatel: Vláda ČR a VÚV TGM Praha

 

Akce dokumentů