E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVědecko-výzkumná činnost


Výzkumné zaměření

Výzkum v oboru geomorfologie se specializací na geoinformatické a GIS aplikace, morfometrii, přírodní rizika a ohrožení, geodynamiku a monitorovací systémy, povodňovou a fluviální geomorfologii,  strukturní geomorfologii a geomorfologické mapování 

Současné výzkumné projekty

 • 2010 - 2015:  CzechGeo/EPOS- síť EU-Tecnet - www.tecnet.cz (člen řešitelského týmu)
 • 2012 - 2014: The impact of disturbance on the dynamics of fluvial processes in mountain landscapes. (GA ČR, člen řešitelského týmu)
 • 2012 - 2015: Hodnocení tektonických pohybů na aktivních zlomech.(MŠMT Kontakt II, člen řešitelského týmu)

 

Ukončené projekty

 • 2008 - 2010: „Rekonstrukce vývoje geosystémů od pozdním glaciálu a holocénu (se zaměřením na oblasti glaciálního původu a recentní geomorfologické pochody na Šumavě)“ (GA AV ČR KJB300460803), hlavní řešitel
 • 2005 - 2010: „Výzkum vlastností geomateriálů, vývoj metod jejich ekologického využívání a interpretace geodynamických procesů“ (výzkumný záměr VOZ30460519), člen řešitelského týmu.
 • 2005 - 2007: „Porovnání kvartérního vývoje v Novohradských horách a vybraných částech Šumavy“ (GA AV ČR KJB3004460501), hlavní řešitel
 • 2004 - 2006: „Hodnocení faktorů ovlivňujících stabilitu v budoucnosti zatápěných zbytkových jam v rámci revitalizačního programu podkrušnohorské uhelné pánve“ (člen řešitelského týmu).
 • 2004 - 2006: „Hodnocení geologických rizik ohrožujících památkové objekty ČR, tvořících krajinné dominanty“ člen řešitelského týmu)

Aplikovaný výzkum

 • 2009-2010: Metodika vymezení vodních útvarů ČR. Zadavatel: MŽP ČR (člen zpracovatelského týmu)
 • 2007-2010: Porovnání modelů povodňové a větrné expozice pro účely zajištění rizik (zadavatel Česká Pojišťovna, a.s., člen zpracovatelského týmu)
 • 2008-2009: Návrh typologie vodních útvarů ČR. Zadavatel: MŽP ČR (člen zpracovatelského týmu).
 • 2005-2008: Dlouhodobé změny poříčních ekosystémů v nivách toků postižených extrémními záplavami (VaV-SM/2/57/05, člen zpracovatelského týmu)
 • 2006: Vyhodnocení následků jarní povodně 2006. Zadavatel: Vláda ČR a VÚV TGM Praha (člen zpracovatelského týmu)

Akce dokumentů