E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFilip Hartvich


Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Tel.: (+420) 221 951 364, (+420) 266 009 233
E-mail: hartvich@irsm.cas.cz
Osobní stránka zde

Kancelář: 3. patro, č. 369 a ÚSMH AV ČR

 

Vzdělání a praxe

 • od 2008: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra fyzické geografie a geoekologie (2008 asistent, od 2009 odborný asistent)
 • od 2001: Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie Věd ČR, v.v.i., oddělení inženýrské geologie (vědecký pracovník)
 • 2001 – 2009: postgraduální studium, titul Ph.D.: PřF UK, katedra fyzické geografie a geoekologie, obor fyzická geografie, téma dizertační práce „Geodynamický vývoj údolí Losenice na okraji Šumavy“
 • 2006 Státní doktorská zkouška, titul RNDr.
 • 1999 – 2002: magisterské studium: PřF UK, obor fyzická geografie, téma diplomové práce „Geomorfologický výzkum a využití digitálních geomorfologických dat na příkladu lokality Městiště“
 • 1996 - 1999: bakalářské studium: PřF UK, obor geografie - kartografie, téma bakalářské práce „Analýza spádových poměrů vybraných toků na Šumavě“

Výzkumné zaměření

Výzkum v oboru geomorfologie se specializací na geoinformatické a GIS aplikace, morfometrii, přírodní rizika a ohrožení, geodynamiku a monitorovací systémy, povodňovou a fluviální geomorfologii,  strukturní geomorfologii a geomorfologické mapování.

Pedagogická činnost

Přednášky a semináře

 • Strukturní a tektonická geomorfologie
 • Aplikace výpočetní techniky ve fyzické geografii
 • Matematická geografie (cvičení)
 • Metody ve fyzické geografii II
 • Selected chapters from the physical geography and geoecology

Vybrané publikace

 • Hartvich, F. and Mentlík, P. (2009): Slope development reconstruction at two sites in the Bohemian Forest Mts. Earth surface processes and landforms 34/2009, Wiley - Blackwell (in press, accepted 14.9.2009)
 • Hartvich, F. (2009): Reconstruction of the rockslide mechanics using various methods. Proceedings of the Conference „17. Tagung für Ingenieurgeologie“, Zittau, 6.-9. 5. 2009, Hochshule Zittau-Gorlitz, Germany, pp.  401-403
 • Hartvich, F. a Stemberk, J. (2009): Měření účinku slapových sil na horninové prostředí. Geografické rozhledy, 2/9-10, str. 8-9
 • Hartvich, F. and Vilímek, V. (2008): Selected landforms and their significance for  analysis of the developement of the Losenice River valley. Acta geodynamica et geomaterialia, Vol. 5 (151), p. 275 – 296.
 • Hartvich, F. and Jedlička, F. (2008): Progressive increase of inputs in floodplain delineation based on the DEM: application and evaluation of the model in the catchment of the Opava River. AUC – Geographica, No. 1+2, p. 87-104 (in press)
 • Hartvich, F. (2007): Hodnocení morfometrických parametrů nivy, vymezení nivy v GISu a využití příčných profilů In: Langhammer, J. (ed.) a kol. (2007): Povodně a změny v krajině. Monografie, KFGG, PřF UK, Praha, 2007, str. 139-152.
 • Hartvich, F. a Jedlička, J. (2008): Vývoj nástrojů automatického vymezování údolní nivy na základě DMR a jeho aplikace v povodí Opavy. In: Langhammer, J (ed.): Údolní niva jako prostor ovlivňující průběh a následky povodní. Monografický sborník, KFGG PřF UK, 2008, str. 46-57
 • Hartvich, F., Mentlík, M., Rypl, J., Vočadlová, K. and Housarová, M. (2008): Selected results of the geomorphological research in the Šumava Mts. in 2005-2007. Acta Research Reports, No. 17, Prague, pp. 7-13
 • Hartvich, F., Langhammer, J. and Vilímek, V. (2007): Geomorphological consequences of 2002 flood in Otava River catchment. Water Resources, Moscow, Volume 34, Number 1/ February, pp. 14-26
 • Hartvich, F. (2007): Character and dynamics of the floodplain of the Losenice River, Šumava Mts. Silva Gabreta 13/3, NP Šumava, Vimperk, pp. 237-249
 • Hartvich, F., Zvelebil, J., Slabina, M. and Havlíček, D. (2007): Multidisciplinary analysis of a slope failure at the Obří Hrad site in the Šumava Mts. Geomorphologica Slovaca 2007, pp. 47-57.
 • Hartvich, F. (2007): Vybrané metody sledování současných geomorfologických procesů. Miscellanea Geographica 15, ZČU Plzeň, str. 9-15.
 • Hartvich, F. a Jedlička, J. (2007): Metodika vymezování údolní nivy v prostředí GIS. In: Langhammer, J. (ed.): Sborník z konference „Povodně a změny v krajině“, 5.6.2007, Praha.
 • Vilímek, V., Zvelebil, J., Klimeš, J., Patzelt, Z., Astete, F., Kachlík, V. and Hartvich, F. (2006): Geomorphological research of large-scale slope instability at Machu Picchu, Peru. Geomorphology, Volume 89, Issues 3-4, 15 September 2007, pp 241-257
 • Marek, J., Rybář, J, Chamra, S., Kudrna, Z., Vilímek, V., Forczek, I., Hartvich, F., Košťák, B.,  Stemberk J. and Schröfel, J. (2006): Evaluation of the geological phenomena threating historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery. Acta Research Reports, No. 15, Prague. P. 15-29.
 • Zvelebil, J. and Hartvich, F. (2006): Site-friendly dilatometric slope monitoring at Celtic Mountain Citadel of Obří Hrad, S. Bohemia. Proceedings of the ICL Symposium 22. - 24. 11. 2006, Paris.
 • Hartvich, F. (2006): Morfometrické techniky s využitím izobazit na příkladu reliéfu střední Šumavy.In.: Smolová, I. (ed.): Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Vydavatelstvi UP v Olomouci, Olomouc, 2006, s. 43 – 48.
 • Rybář, J., Stemberk, J. and Hartvich, F. (2006): Slope failures around the rock castle Drábské světničky. Acta Geodynamica et Geomaterialia, No. 4 (144), IRSM, Prague. P. 51-65
 • Spanilá, T., Kudrna, Z., John, V., Hartvich, F. and Chour, V. (2006): Assessment of factors and conditions influencing bank stability of future lakes. Acta Geodynamica et Geomaterialia, No. 4 (144), IRSM, Prague. P. 67-76.
 • Křížek, M., Hartvich, F., Chuman, T., Šefrna, L., Šobr, M. and Zádorová, T. (2006): Floodplain and its delimitation. Geografie - sborník ČGS, 111, č. 3, s. 260-273.
 • Hartvich, F. (2005): Analysis of the longitudinal profiles of selected rivers in the Šumava Mts., Southwest Bohemia. Sborník ze semináře "Stav geologických a geomorfologických výzkumů Šumavy a přilehlých pohoří v roce 2005, Miscellanea Geographica 11, ZČU, Plzeň, str. 13-30.
 • Hartvich, F. (2005): Research of geodynamic activity in the vicinity of Obří Hrad, Šumava Mts. Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 1, No. 2(137), IRSM AS CR, Prague, pp. 29-35.
 • Spanilá, T., Hartvich, F., Kudrna, Z. and Chour, V. (2005): Slope and erosional processes in Chabařovice open mine pit. Proceedings of the Conference „15. Tagung für Ingenieurgeologie“, Erlangen, 6.-9. 4. 2005, University of Erlangen-Nurnberg, Germany, pp. 329-334.
 • Hartvich, F. (2005): Stavba svahů ve středním povodí Losenice. In: Rypl, J. (ed.): Geomorfologický sborník 4. Sborník z konference "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2005", Nové Hrady, 25.-27. 4. 2005, Jihočeská Univerzita, České Budějovice, str. 119 - 123.
 • Bicanová, M., Hartvich, F., Judová, P., Králová, A., Macháčková, K. and Matoušková, M. (2005): Ecohydrological state of wetlands in the cultural European landscape. Budapest, Geographical Review of Hungarian Geographic Society CXXIX/LIII Suppl., pp. 27-33.
 • Baena, E. R., García, M. B., Guerrero, A. I., Hartvich, F. Leicht, B. and Marchiol, L. (2004): Floods 2002 in Prague – reflections and problematic areas. Sborník ČGS II/2004, Prague, pp. 170-180
 • Hartvich, F. (2004): Monitoring pohybů skalní brány, Obří Hrad, Šumava. In: Baroň, Klimeš, Wagner (eds.): Elektronický sborník konference „Svahové pohyby a pseudokras“, 1. - 4. 4. 2004, Hutisko-Solanec.
 • Šobr, M., Pécs, T. and Hartvich, F. (2004): Lakes and water reservoirs in the Czech Republic. Geografie - Sborník ČGS, 109, 2, s. 189-196.
 • Hartvich, F. (2004): Morfostrukturní analýza sv. okraje Šumavy v okolí Pošumavského zlomu. Sborník ze semináře "Stav geomorfologických a kvartérně-geologických výzkumů na Šumavě, Novohradských horách a Českém lese v roce 2004, Miscellanea Geographica 10, ZČU, Plzeň, str. 115-127

Akce dokumentů