E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
horni_hranice_lesa.JPG
treml_pozvanka1a.pdf
Martin Hanel: Odhad vlivu klimatické změny na hydrologickou bilanci a extrémy
V rámci semináře katedry vystoupí Martin Hanel (Fakulta životního prostředí ČZU) s příspěvkem na téma: Odhad vlivu klimatické změny na hydrologickou bilanci a extrémy. Seminář katedry se uskuteční 2.11 od 14:00 v posluchárně Věž
Masek_soutez_CGS.JPG
Jiří Mašek získal se svojí bakalářskou prací 2. místo ve studentské soutěži bakalářských prací ČGS
Náš student Jiří Mašek získal v konkurenci 25 nejlepších bakalářských prací obhájených na různých geografických pracovištích v ČR výborné druhé místo v soutěži pořádané Českou geografickou společností. Jirka se ve své práci zabýval klimatickým signálem v letokruzích borovice lesní. K pěknému výsledku gratulujeme!
Rudolphovy kvartérní semináře (ZS 2017/18), Benátská 2, B12
G. Kletetschka: Paměť stromu, který přežije katastrofu. Pozoruhodný výzkum o tunguské explozi.
[···]
[···]
V. Treml: Klimatické rekonstrukce založené na letokruhových chronologiích
Letokruhové chronologie jsou nejdůležitějším archivem využívaným pro rekonstrukci klimatu v posledním miléniu. Spolu s rekonstrukcemi založenými na dokumentárních datech mají roční časového rozlišení. Příspěvek se bude zabývat tím, jak spolu oba typy rekonstrukcí korespondují a v čem je hlavní síla a naopak slabiny letokruhových rekonstrukcí.
David Storch: Geometrické základy biogeografických zákonitostí
V rámci semináře katedry vystoupí David Storch (Centrum pro teoretická studia UK & Přf UK) s příspěvkem na téma: Geometrické základy biogeografických zákonitostí. Seminář katedry se uskuteční 30.11 od 14:00 v posluchárně Věž.
biogeo_mapa.jpg
[···]
L. Juřičková: Využití paleofaunistiky měkkýšů v zoogeografii
Rekonstrukce prostředí pomocí společenstev měkkýšů je zavedenou metodou a to především díky Vojenu Ložkovi. Díky jeho práci máme dnes největší databázi na světě, čítající přes 600 kvartérních nalezišť s měkkýší faunou, což vyvolává představu, že o měkkýší sukcesi a to zejména v holocénu, pro který máme nejvíc údajů, víme skoro vše. Pokud se ale podíváme na vývoj jednotlivých krajinných celků, můžeme spíše konstatovat, že obecné trendy se skládají z řady unikátních situací a že i na tak malém území, jako je bývalé Československo, nalezneme často velmi odlišné scénáře postglaciálního vývoje měkkýších společenstev. Máme-li pro jediný krajinný celek např. CHKO třeba kolem deseti holocenních sukcesí, můžeme si dovolit hodnotit různé nepravidelnosti, způsobené krajinnou mozaikou. Takovýto vhled do nedávného vývoje jedné skupiny organismů pak přináší nový vhled do různých zoogeografických problémů a učí nás, že přílišné zobecňování může zkreslit naše představy o realitě.
[···]
Rudolphovy seminare program 2017
J. Hošek: Kdo je tady ředitel?
Vliv klimatických oscilací nejmladšího kvartéru na půdně-vegetační vývoj a erozně-sedimentační dynamiku
[···]
Zbyněk Engel: Současné změny zalednění v oblasti Antarktického poloostrova
V rámci semináře katedry vystoupí Zbyněk Engel s příspěvkem na téma: Současné změny zalednění v oblasti Antarktického poloostrova. Seminář katedry se uskuteční 14.12 od 14:00 v posluchárně Věž.
Antarktida_stanice_JGM.jpg
M. Křížek: Mráz - nejlepší děda aneb kryogenní fenomén u nás
Vznik, výskyt, aktivita
Využití technik DPZ ve fyzické geografii
Zveme Vás na seminář s názvem "Využití technik DPZ ve fyzické geografii" konaný dne 4.1.2018 od 13 hod v posluchárně Pravá Rýsovna. Více informací v přiložené pozvánce.
satelit_DPZ.jpg
Seminář_leden 2018.pdf
Lukáš Vlček: Retence vody v půdách horských oblastí na příkladu Šumavy
Zveme Vás na obhajobu disertační práce Lukáše Vlčka s názvem "Retence vody v půdách horských oblastí na příkladu Šumavy". Obhajoba se uskuteční dne 9.1.2018 v 10:30 v posluchárně Věž.
tracer_experiment_BB.jpg
Obhajoba_phd_Vlcek.pdf
SZZk magist 31.1.2018 - Vyhláška K.V..pdf
Studium v zahraničí 2018/19 - Erasmus
Nabídka univerzit a harmonogram žádostí o studium v rámci programu Erasmus na akademický rok 2018/2019. Deadline je 7.3.2018.
Erasmus leták 2018 2019.pdf
Rudolphovy kvartérní semináře v LS
Program kvartérních seminářů, které budou probíhat v pátek od 15 hod. v Benátské 2.
Rudolphovy kvarterni seminare LS 2018.pdf
V. Ložek: Lužická katastrofa
Počátky objevu tajemství pískovcových převisů s bohatou faunou měkkýšů klimatického optima holocénu spadají do doby před téměř sedmdesáti lety. Po čtyřiceti letech započal výzkum pískovcových převisů nanovo, aby vyvrcholil v současnosti. Co skrývá toto unikátní fosiliferní prostředí? O historických souvislostech i současných interpretacích promluví jediný žijící pamětník celé pískovcové kauzy, někdy nazývané lužická katastrofa.
Rudolphovy kvarterni seminare program LS 2018
Seminář katedry - harmonogram v LS 2018
semkfgg_LS_2017-18.pdf
exkurze_stredomori_2018.JPG
Nabídka exkurze - Mořská a suchozemská fauna Středomoří
Nabídka unikátní studentské odborné exkurzi Mořská a suchozemská fauna Středomoří, kterou pořádá 1-15.6 na poloostrově Pelješac prof. Petrusek z katedry Ekologie. Exkurze nabízí atraktivní odborný obsah spojený s aktivním potápěním/šnorchlováním při poznávání mořské fauny. Přihlášky na exkurzi do 14.3 - bližší informace na přiloženém letáčku.
exkurze_stredomori_2018.JPG
Morska fauna plakat pro geografy.pdf
V. Cílek: Žulové krajiny a jejich pravidla
Větší část plochy ČR tvoří „žuly, ruly a migmatity“. Vytvářejí nenápadné, zdánlivě chudé, ale často harmonické krajiny tradičně tvořené výhony, úhory, drahami, průhony, kamennými stády a možná i inselbergy, tafoni a tory. Povídat si budeme o tom, zda žuly vytvářejí základ určitého krajinného fenoménu, a co je pro něj typické. Bude se jednat o chválu průměrné krajiny.
[···]
Radan Huth: Metody určování statistické významnosti klimatických trendů v ploše
V rámci semináře katedry vystoupí Radan Huth s příspěvkem na téma: Metody určování statistické významnosti klimatických trendů v ploše. Seminář katedry se uskuteční 15.3 od 14:50 v posluchárně Věž.
Roman Křivánek: Důsledky orby a eroze ve výsledcích geofyzikálních měření
V rámci semináře katedry vystoupí Roman Křivánek (Archeologický ústav AV ČR) s příspěvkem na téma: Důsledky orby a eroze ve výsledcích geofyzikálních měření. Seminář katedry se uskuteční 29.3 od 14:50 v posluchárně Věž.
deskova_tektonika.jpg
Martin Margold: Ústup západního okraje Laurentinského ledovcového štítu
V rámci semináře katedry vystoupí Martin Margold s příspěvkem na téma: Ústup západního okraje Laurentinského ledovcového štítu. Seminář katedry se uskuteční 12.4 od 14:50 v posluchárně Věž.
Canadianshield.gif
J. Kadlec: Vybrané metody datování kvartérních materiálů – možnosti a rizika
Kvartérní procesy lze časově zařadit pomocí celého spetra datovacích metod. Kromě datování na základě paleontologického nebo archeologického obsahu, jsou u nás nejčastěji využívány radiometrické metody, dendrochronologie a datování stratigrafických markrů. S každou metodou jsou spojeny její limity a možné komplikace, s nimiž je nutné počítat. V přednášce budou stručně vysvětleny principy a uvedeny příklady metod, s jejichž použitím má autor zkušenosti (14C, 230Th/234U, 10Be, 26Al, 210Pb, 137Cs, OSL, dendrochronologie, paleomagnetizmus, tefrochronologie).
Jansky_FokusVM.png
Prof. Bohumír Janský v pořadu Fokus Václava Moravce
Kdy se lidstvo ocitne na suchu? Čekají svět boje o vodu? Jak s vodou zacházíme a jak si jí vážíme? Přímý přenos ze Staré čistírny odpadních vod v Praze – Bubenči. Pozvání přijali mimo jiné hydrolog Bohumír Janský, dálková plavkyně Yvetta Hlaváčová Tulip, oceánolog Zdeněk Kukal, klimatolog Alexander Ač nebo egyptolog Miroslav Bárta.
Bohumir_Jansky.png
P. Kalenda, V. Procházka: Uchování a přeměny sluneční energie v zemské kůře
Měření deformací pod zemí ukázala, že i když se teplotní změny na povrchu projevují jen do hloubek prvních desítek metrů (pro roční cyklus), mechanické napětí vyvolané střídáním teplot zasahuje do mnohem větších hloubek, podle matematických modelů jistě přes 10 km. Díky ne zcela vratným deformacím se tak může sluneční energie akumulovat v celé kontinentální kůře, což vysvětluje opožděnou reakci klimatu na změny sluneční aktivity (ale také přispívá k objasnění dalších otázek, jako je prokázaný vliv klimatických cyklů vztahy na „vnitřní“ geologické pochody). Sluneční aktivita vysvětluje změny teplot za posledních více než 1000 let z 85 %. Na základě modelů vývoje budoucí sluneční aktivity je tak možno odhadnout i vývoj klimatu do roku 2100.
[···]
Kurt Emde: Water and material dynamic in viticultural areas - Impact on the environment, a long term study
V rámci semináře katedry vystoupí Kurt Emde (University of Mainz) s příspěvkem na téma: Water and material dynamic in viticultural areas - Impact on the environment, a long term study. Seminář katedry se uskuteční 10.5 od 14:50 v posluchárně Věž.
vinice.jpg
D. Vondrák: O jezerních sedimentech, jejich zvířeně a jedné sopce aneb Kvartérní paleozoologie vodních bezobratlých v ČR a její současná témata
[···]
Radan Huth: Vlivy proměnlivosti sluneční aktivity na cirkulaci atmosféry
Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku "Vlivy proměnlivosti sluneční aktivity na cirkulaci atmosféry" v rámci habilitačního řízení RNDr. Radana Hutha, DrSc., která se uskuteční dne 10. května 2018 od 9:00 v posluchárně Pravé rýsovně, 3. patro, PřF UK, Albertov 6, Praha 2.
climate_solar_activity_variability.png
Huth-habilitace-pozvanka.pdf
P. Kuneš: Paleoekologická perspektiva kolonizace oceánických ostrovů – lekce pro ochranu přírody
SZZK MAGIST. 22.5. + 24.5.2018 - Vyháška.pdf
Voda_zaklad_zivota.JPG
Den otevřených dveří Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i.
K Světovému dni životního prostředí a pod záštitou ministra životního prostředí Richarda Brabce se v úterý 5. 6. 2018 od 10:00 do 18:00 koná Den otevřených dveří Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i.
Pozvanka-VUV-2018-Den.pdf
Pozvánka na obhajoby phd prací Jana Tumajera (13.9, 14:00, Věž) a Václava Královce (18.9, 14:00, Věž)
Obhajoby_phd_Tumajer_Kralovec.pdf
SZZk -Bc.. GE-KA 10.9.2018 - VYHLÁŠKA.pdf
SZZk - Bc. FY - GE 11.9.2018 - Vyhláška..pdf
SZZK Mgr. 9-2018 VYHLÁŠKA.pdf
Erasmus leták 2018 2019 dovýběr.pdf
Seminář katedry FGG - harmonogram ZS 2018
Seminář katedry fyzické geografie a geoekologie - harmonogram na zimní semestr 2018. Na semináři katedry jsou prezentovány výsledky výzkumů domácích i zahraničních hostů, členů katedry a studentů doktorského studia.
semkfgg_ZS_2018.pdf
Znak_Prf_UK_RGB_bez_nazvu_transparent.png
April S. Dalton: A highly dynamic Laurentide Ice Sheet prior to the Last Glacial Maximum: key insights from the chronostratigraphic record
April S. Dalton (Durham University) will give a talk on topic: A highly dynamic Laurentide Ice Sheet prior to the Last Glacial Maximum: key insights from the chronostratigraphic record. The talk will take place in October 18, 2018 at 14:00 in room "Věž" (Tower).
Chandler_et_al_2018
Právě vyšlo - naše nejnovější studie
Přehled aktuálních odborných článků na kterých se podíleli členové a studenti Katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK.
Jenicek_et_al_2018
tree_ring
A. Pokorná: Synantropní vegetace v minulosti? Světlé a stinné stránky archeobotanické analýzy
[···]
Program Rudolph ZS 2018/19
Pokorna_et_al_2018
M. Margold: Zalednění západní Kanady v pozdním glaciálu ve vztahu k nárůstu hladiny světového oceánu a osídlení Ameriky lidmi
[···]
World Centre of Excellence on Landslide Risk Reduction - představení aktivit
World Centre of Excellence on Landslide Risk Reduction.pdf
D. Nývlt: Český antarktický vědecký program
Co s radiokarbonovými daty z Antarktidy - aneb buďte rádi, že pracujete ve střední Evropě.
[···]
[···]
Stryhal2018a
Stryhal2018b
Lukasz Pawlik: Biomorphodynamics of forested hillslopes
Lukasz Pawlik (University of Silesia, Faculty of Earth Sciences, Sosnowiec & University of Krakow) will give a talk on topic: Biomorphodynamics of forested hillslopes. The talk will take place in November 29, 2018 at 14:00 in room "Věž" (Tower).
E. Jamrichová: Vypĺňanie mozaiky minulosti - postglaciálne zmeny krajiny a vegetácie Západných Karpát
Jan Tumajer získal cenu děkana PřF UK v doktorském studiu
Na Předvánočním koncertě PřF UK 11. prosince 2018 byly slavnostně uděleny Ceny děkana nejlepším studentům, absolventům a mladým vědeckopedagogickým pracovníkům. Cenu získal i absolvent doktorského studia na naší katedře, Jan Tumajer. Všem oceněným srdečně gratulujeme!
Host_Lucie_Vyborne_Zbynek_Engel.JPG
Ledovce jsou svědci doby. Ty v Alpách už brzy zcela zmizí, varuje Zbyněk Engel
Máte rádi ledovce? Užívejte si jich, dokud můžete. Minimálně ty alpské tu s námi už dlouho nebudou. „Generace po nás a generace jejich dětí je ještě zažije. Pak už bude ale velká vzácnost vidět v Alpách ledovec,“ říká v pořadu Host Lucie Výborné v ČRo Zbyněk Engel, vědec zabývající se studiem ledovců a ledovcové činnosti.
Pozvánka na obhajobu phd práce Kateřiny Kujanové (30.1, 14:30, Věž)
pozvánka PhD Kujanová.pdf
Tumajer_2018
Erasmus - výběrová řízení 2019/2020

Akce dokumentů