E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNabídka témat na doktorské pozice

Hledáme kandidáty na následující témata doktorských prací na Katedře fyzické geografie a geoekologie Přf UK

Nabízíme vynikající odborné zázemí, práci ve výzkumných projektech a v mezinárodním prostředí. Minimální garantované stipendium je 14 000 Kč s možností získání dalších prostředků od interní grantové agentury a z grantů školitele.

Termín přihlášek: 30.4. 2020

Pozn.: Jiná témata doktorských prací je možné dohodnout standardně se všemi akademiky působícími na Katedře fyzické geografie a geoekologie (neplatí pro ně výše uvedená hodnota minimálního garantovaného stipendia)


1) Atmosférické fronty a proměnlivost teploty (školitel doc. Radan Huth, radan.huth@natur.cuni.cz)

Práce bude zkoumat souvislost atmosférických front s mezidenními změnami teploty v mimotropických oblastech severní polokoule. Poloha a druh front budou určovány objektivními metodami. Cílem práce je zjistit, zda a nakolik jsou prudké změny teploty spojeny s přechody front, jaká je geografická proměnlivost tohoto vztahu, a zda se teplotní projevy front mění (případně i zda se budou měnit) v důsledku probíhajících změn klimatu. 

 

2) Vliv změn klimatu a disturbance lesa na odtokový proces v horských oblastech (školitel prof. Jakub Langhammer, jakub.langhammer@natur.cuni.cz)

Projekt řeší změny odtokového procesu v horských pohořích ČR v důsledku změny klimatu a disturbance lesa. Cílem výzkumu je vyplnit mezery v poznání příčin a mechanismů dlouhodobých i náhlých změn ve formování odtoku, jeho variabilitě, sezonalitě a změnách extremity a získat nové poznatky o vlivu změn klimatu a disturbance lesa klíčových činitelích, aktuálně ovlivňujících odtokový režim v horských oblastech.

 

3) Analýza hydrologického sucha v kriticky ohrožených povodích (školitel prof. Bohumír Janský, bohumir.jansky@natur.cuni.cz)

 

4) Variabilita růstu a růstové odezvy na klima v lesních porostech temperátní a boreální Evropy – geografické a ekologické faktory (školitel doc. Václav Treml, vaclav.treml@natur.cuni.cz)

Růstové trendy lesních ekosystémů jsou zásadní složkou cyklu uhlíku. V globálních modelech sekvestrace uhlíku jsou zpravidla reprezentovány průměrnou křivkou. Neví se však, zda jsou tyto průměry stejně reprezentativní pro různé lesní ekosystémy. Další nejistou je heterogenita odezvy lesních ekosystémů na klima v čase a prostoru. Cílem této doktorské práce bude pro různé lesní ekosystémy temperátní a boreální Evropy popsat rozsah jejich růstové variability a variability odezvy růstu na klimatické trendy. Informace budou získány na základě kombinace již existujících dat dendro skupiny Přf UK, IDTRB a vlastního terénního sběru.

 

Témata ve spolupráci s Akademií věd ČR/PhD topics in cooperation with Czech Academy of Science


5) Sdružené extrémní události ve výstupech regionálních klimatických modelů (Ústav fyziky atmosféry, školitelka Dr. Eva Pejchová Plavcová, koškolitel doc. Radan Huth) plavcova@ufa.cas.cz; radan.huth@natur.cuni.cz

Sdružená extrémní událost vzniká kombinací dvou a více současně se vyskytujících extrémních jevů definovaných pomocí různých meteorologických proměnných (příkladem jsou kombinace silného větru, extrémně nízkých nebo vysokých teplot, výrazných srážek či jejich deficit). Projekt se bude zabývat vyhodnocením úspěšnosti současných klimatických modelů simulovat vybrané sdružené události (zejména jejich četnost a intenzitu a řídící mechanismy jejich vzniku) a vyhodnocením změn jejich charakteristik ve scénářích pro budoucí klima.

 

6) Unveiling the first Ice Ages with cosmogenic nuclides (Geofyzikální ústav,  školitel dr. John Jansen, koškolitel: dr. Martin Margold, dr. Mats Knudsen (Aarhus University)) jdj@ig.cas.cz, martin.margold@natur.cuni.cz

Cosmogenic nuclides are produced by cosmic rays bombarding Earth’s surface. Measurement of these rare nuclides in rock and sediment has revolutionised the study of how climate and tectonics have shaped landscapes through time. Earth’s climate has changed dramatically over geologic time, and knowledge of what drives those changes is fundamental to understanding our planet and its future.

It is well known that vast ice sheets have advanced and retreated across northern Eurasia many times over the past few million years. For instance, ~20,000 years ago the maximum extent of the last ice sheet covered the northern parts of Germany and Poland. Prior to that, however, the glaciations are poorly understood, and geologists have spent the past century trying to resolve how the distribution of ice sheets has varied over time.

This research project will set out to apply a newly developed set of dating and modelling tools to unveil the history of the Early to Middle Pleistocene glaciations in Eurasia (i.e. before 130,000 years ago). The research will involve analysing samples of glacigenic sediments from sites across northern Europe, stretching potentially from Russia to the British Isles.

The PhD candidate will be involved with 1) collecting field samples in some far-flung places, 2) extensive laboratory sample preparation for cosmogenic nuclide analysis, 3) mathematical modelling, and 4) presentation of results at international conferences. The project will be funded in part by the Czech Academy of Sciences and a significant period will be spent at Aarhus University, Denmark, where the student will be trained in advanced laboratory and mathematical methods.

Publikováno: Čtvrtek 27.02.2020 01:30

Akce dokumentů