E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJan Stryhal získal cenu za nejlepší doktorskou práci v oboru geografie udělovanou ČGS

Jan Stryhal získal cenu za nejlepší doktorskou práci v oboru geografie udělovanou Českou geografickou společností. K ocenění gratulujeme! Práce "Využití klasifikací atmosférické cirkulace v interpretaci výstupů z klimatických modelů" byla obhájena naší katedře, jejím školitelem byl doc. RNDr. Radan Huth, DrSc.

Práce "Využití klasifikací atmosférické cirkulace v interpretaci výstupů z klimatických modelů" byla obhájena naší katedře, jejím školitelem byl doc. RNDr. Radan Huth, DrSc. Tématem práce je analýza atmosférické cirkulace nad Evropou a Severním Atlantským oceánem v reanalýzách atmosféry (modelech asimilujících pozorování, sloužících mj. jako referenční soubory při práci s výstupy modelů klimatu) a globálních klimatických modelech. Její hlavní přínosem je představení přístupu, který svým založením na souběžném využití ensemblů referenčních souborů, modelů a klasifikací zohledňuje nejistoty metodologického, statistického, modelového a datového charakteru, snižuje nebezpečí nesprávné interpretace výsledků kvantitativního výzkumu autorem a podstatně zvyšuje objektivitu výzkumu.


Odborná hodnotící komise soutěže o nejlepší dizertační práci v oboru geografie za rok 2018 hodnotila celkem 4 přihlášené práce. Všechny práce vykazovaly vysokou odbornou kvalitu, nicméně smyslem soutěže bylo vybrat tu nejlepší, a to podle hodnocení vědeckého přínosu práce. Komise ve složení doc. Blažek, doc. Hradecký, dr. Frantál, doc. Kraft a doc. Kubíček se nakonec po důkladném hodnotícím procesu shodla na vítězné dizertační práci Mgr. Jana Stryhala, Ph.D. s názvem Využití klasifikací atmosférické cirkulace v interpretaci výstupů z klimatických modelů. Vítězná dizertační práce byla obhájena na katedře fyzické geografie a geoekologie PřF UK, jejím školitelem byl doc. RNDr. Radan Huth, DrSc. Tématem práce je analýza atmosférické cirkulace nad Evropou a Severním Atlantským oceánem v reanalýzách atmosféry (modelech asimilujících pozorování, sloužících mj. jako referenční soubory při práci s výstupy modelů klimatu) a globálních klimatických modelech. Její hlavní přínosem je představení přístupu, který svým založením na souběžném využití ensemblů referenčních souborů, modelů a klasifikací zohledňuje nejistoty metodologického, statistického, modelového a datového charakteru, snižuje nebezpečí nesprávné interpretace výsledků kvantitativního výzkumu autorem a podstatně zvyšuje objektivitu výzkumu.

Hodnotící komise akcentuje vysokou odbornou kvalitu práce podloženou rozsáhlým výzkumem a jednoznačně podpořenou kvalitní publikační činností autora. Výsledky práce byly publikovány v prestižních světových časopisech s IF, u všech navíc figuruje autor práce jako první autor. Lze zároveň očekávat vysokou citovanost publikovaných prací a její dopad na celosvětovou komunitu. Hlavní vědecký přínos pro odbornou komunitu spočívá zejména v:

  • Prokázání citlivosti mezi provedenými reanalýzami na volbu klasifikační metody
  • Potvrzení, že každá klasifikační metoda zachycuje jen některé specifické rozdíly, a že pouze současná analýza několika klasifikací vede ke spolehlivým výsledkům
  • Skutečnosti, že klimatické modely předpovídají pro střední Evropu zeslabení východního proudění, z čehož lze dovozovat zeslabení chladných extrémů v tomto regionu. 
  • Skutečnosti, že se jedná o určitou formu kritické metaanalýzy s širokým praktickým využitím.

Hodnotící komise doporučuje Hlavnímu výboru ČGS ocenit práci Mgr. Jana Stryhala, Ph.D. s názvem „Využití klasifikací atmosférické cirkulace v interpretaci výstupů z klimatických modelů“ jako nejlepší dizertační práci v oboru geografie za rok 2018.

Publikováno: Pátek 21.06.2019 08:55

Akce dokumentů