E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenídoc. PhDr. Alice Velková, Ph.D. – Vědecko-výzkumná činnost

Charakteristika výzkumného zaměření a informace o výzkumné projektech

 

Vědecko-výzkumné zaměření

 • historická demografie
 • sociální mobilita elit 1850–1930
 • sociální stratifikace společnosti 1650–1850
 • rodina a domácnost 1650–1850
 • kriminalita žen v 19. století

 

Výzkumné projekty a granty

 

 • 2023‒2027 účast v COST Action CA22116 The Great Leap. Multidisciplinary approaches to health inequalities, 1800-2022
 • 2020‒2024 hlavní řešitelka Expro grantu GA ČR 20-19463X: Sociální mobilita elit ve středoevropských regionech (1861‒1926) a tranzice imperiálních zkušeností a struktur v národních státech
 • 2017‒2019 hlavní řešitelka standardního grantu GA ČR 17-11983S: Testování “hypotézy babiček”: Transgenerační efekt na reprodukci na základě matričních dat v Čechách v 17.–19. století
 • 2015‒2017 účast v grantu GA ČR 14-00204S Dětství ve středověku a raném novověku, udělený GA ČR, nositelem Historický ústav AV ČR, řešitelkou Dana Dvořáčková (doba řešení 2015-2017)
 • 2008‒2011 účast v grantu GA ČR 409/08/0296 Průvodce po fondech a sbírkách Rakouského státního archivu pro českého návštěvníka, řešitel grantu Jan Kahuda, příjemce Národní archiv - archivní rešerše ve vídeňských archivech
 • 2006‒2009 řešitelkou postdoktorského grantu „Zločin v sukních. Trestná činnost žen v období od tereziánských reforem do konce 19. století“ udělený Grantovou agenturou ČR, č. 404/07/P256
 • 2006‒2008 účast v grantu GA ČR 409/06/1063 Žena v českých dějinách od středověku do poloviny 20. století, nositelkou Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, řešitelkou Milena Lenderová
 • 2005‒2011 účast na výzkumném záměru MSM 0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, nositelkou Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 2006‒2010 účast na výzkumném záměru AV0Z80150510 Český dějinný prostor v evropském kontextu. Diverzita, kontinuita, integrace, nositelem Historický ústav AV ČR
 • 1999–2002 řešitelkou grantu Family Structures and Social Migration in Western Bohemia č. 280/1999 udělený Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation
 • 1996‒1999 účast v mezinárodním projektu Soziale Strukturen in Böhmen financovaném Volkswagen-Stiftung (Hannover), č. projektu II/69679 a koordinace českých účastníků (na projektu se podílely instituce: Ústav českých dějin FFUK, Státní ústřední archiv v Praze, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien, Institut für Geschichte in Salzburg, Collegium Carolinum in München, Faculty of Economics in Cambridge)
 • 1996‒1998 excerpce matrik v rámci účasti na grantu č. 404/96/0290 Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 1 7. a 18. století uděleném Grantovou agenturou ČR 

 

 

Akce dokumentů