E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCentrum pro demografickou analýzu, modely a metody

Základní informace

Nově vzniklý tým se především zapojil v uplynulém roce do výzkumu v oblasti pandemie onemocnění COVID-19. V rámci projektu „COVID-19: Demografická aplikace v SAS“ byly realizovány tři odborné stáže, vybraná data a statistky jsou průběžně aktualizovány a využívány médii a odbornými komunitami zabývajícími se pandemickými otázkami (např. odborná skupina MeSES, Iniciativa Sníh apod.).

Kromě pandemického výzkumu se práce zaměřuje na analýzu faktorů úmrtnosti, především na úrovni chronických a degenerativních příčin smrti. Zkoumány jsou socio-ekonomické faktory nebo možný vliv screeningových programů.

Jedním z důležitých výstupů členů centra byla rekonstrukce generačních i transverzálních dat úmrtnosti a úmrtnostních tabulek zpětně až do roku 1870, a to v návaznosti na meziuniverzitní projekt GAČR „Generační úmrtnostní tabulky České republiky: data, biometrické funkce a trendy“ (řešitelka prof. Rychtaříková, spoluřešitel dr. Mazouch, VŠE). Výzkum v této oblasti nadále pokračuje, a to jak rekonstrukcí detailních úmrtnostních dat, tak v rámci generační analýzy úmrtnosti.

Členové týmu se zapojují do klinického výzkumu v rámci FN Motol v Praze a Nemocnice sv. Anny v Brně. Využití demografických a statistických přístupů v oblasti analýzy lékařských dat otevírá potenciální možnosti zkvalitnění poskytované péče, ale také obohacení samotného demografického výzkumu především v metodické oblasti.

Další z výzkumných otázek se věnuje analýze konvergenčních trendů reprodukčního chování se zaměřením na úmrtnost v post-socialistickém prostoru. Na toto téma je aktuálně řešena dizertační práce v rámci výzkumného centra.

Do centra je začleněna organizační základna Pracovní skupiny pro zdravotní stav, nemocnost a úmrtnost při Evropské asociaci pro populační studia (Health, Morbidity, and Mortality Working Group of the European Association of Population Studies), která pořádá pravidelná setkání napříč Evropou (https://hmmwg2021.vse.cz/). Nejbližší se uskuteční v září 2021 v Praze a pozvánku najdete i v rámci tohoto newsletteru.

Samostatnou složkou činnosti centra je příprava materiálů pro veřejnost a výuku na základních a středních školách. Pro tento účel je k dispozici webová stránka určená pro školy a veřejnost. Členové centra se také podílejí na akcích a seminářích pro veřejnost nebo školy (např. Juniorská Univerzita Karlova, pravidelná setkání s učiteli zeměpisu apod.).

Samotné výzkumné centrum je dlouhodobou spoluprací s Vysokou školou ekonomickou meziuniverzitní povahy, v rámci fakulty jsou členové týmu zapojeni do fakultního projektu UNCE a mj. se podílí na budování Mapového portálu UNCE. Intenzivní spolupráce probíhá především s centrem GeoQol (Centrum výzkumu zdraví, kvality života a životního stylu v geo-demografických a společensko-ekonomických souvislostech).

 

Hlavní směry a cíle výzkumu

Centrum pro demografickou analýzu, modely a metody se zaměřuje na tři hlavní témata:

  • úmrtnost, nemocnost a zdraví – z analytického, deskriptivního i metodologického hlediska;
  • konvergence reprodukčního chování a metody její analýzy;
  • didaktika demografie (možnosti výuky demografie na úrovni vyššího sekundárního vzdělávání) a prezentace demografických témat veřejnosti.

 

Složení týmu

Akce dokumentů