E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstupy projektu

Nejvýznamnější výstupy projektu s možností jejich stáhnutí.

Specializované mapy s odborným obsahem v tištěné i elektronické verzi

 • v případě zájmu o tištěnou verzi kontaktujte řešitele projektu (ludek.sidlo@natur.cuni.cz)
 • pro každou studovanou odbornost (ambulantní diabetologie, kardiologie a psychiatrie) byly vytvořeny dvě tištěné sady map – první se zabývá čerpáním ambulantních služeb, druhá jejich poskytováním
 • publikace prošly recenzním řízením

A) ČERPÁNÍ ZDRAVOTNÍCH AMBULANTNÍCH SLUŽEB

 • Šídlo, L., Novák, M. 2020. Čerpání zdravotních ambulantních služeb v Česku. Ambulantní diabetologie. Praha: Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-7667-001-3.
 • Šídlo, L., Novák, M. 2020. Čerpání zdravotních ambulantních služeb v Česku. Ambulantní kardiologie. Praha: Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-7667-004-4.
 • Šídlo, L., Novák, M. 2020. Čerpání zdravotních ambulantních služeb v Česku. Ambulantní psychiatrie. Praha: Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-7667-007-5.

Specifikace výstupů:

Každá sada se skládá z textové části, kde jsou vysvětleny metodologické postupy a charakteristiky jednotlivých ukazatelů, a devíti mapových listů:  

 • 1: Věková struktura pacientů I (průměrný věk pacientů)
 • 2: Věková struktura pacientů II (podíl pacientů mladších 40 let, resp. ve věku 65 a více let)
 • 3: Prevalence pacientů
 • 4: Počet vykázaných zdravotních výkonů
 • 5: Čerpání zdravotních služeb ve vazbě na trvalé bydliště pacienta
 • 6: Vykazované zdravotní výkony
 • 7: Vykazované diagnózy
 • 8: Kontakty pacientů s nejčetnější diagnózou v segmentu ambulantních zdravotních služeb
 • 9: Kontakty pacientů s druhou nejčetnější diagnózou v segmentu ambulantních zdravotních služeb

Jednotlivé publikace je možné si stáhnout ve formátu pdf:

Ambulantní diabetologie
(odb. 103)
Ambulantní kardiologie
(odb. 107)
Ambulantní psychiatrie
(odb. 305)

ke stažení v pdf

ke stažení v pdf

ke stažení v pdf

 

B) POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH AMBULANTNÍCH SLUŽEB

 • Šídlo, L., Novák, M. 2020. Poskytování zdravotních ambulantních služeb v Česku. Ambulantní diabetologie. Praha: Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-7667-000-6.
 • Šídlo, L., Novák, M. 2020. Poskytování zdravotních ambulantních služeb v Česku. Ambulantní kardiologie. Praha: Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-7667-003-7.
 • Šídlo, L., Novák, M. 2020. Poskytování zdravotních ambulantních služeb v Česku. Ambulantní psychiatrie. Praha: Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-7667-006-8.

Specifikace výstupů:

Každá sada se skládá z textové části, kde jsou vysvětleny metodologické postupy a charakteristiky jednotlivých ukazatelů, a pěti mapových listů:  

 • 1: Vymezení spádových regionů
 • 2: Kapacita poskytovatelů zdravotních služeb
 • 3: Věková struktura poskytovatelů zdravotních služeb I (průměrný věk)
 • 4: Věková struktura poskytovatelů zdravotních služeb II (podíl kapacity lékařů mladších 40 let na celkové kapacitě)
 • 5: Věková struktura poskytovatelů zdravotních služeb I (podíl kapacity lékařů ve věku 65 a více let na celkové kapacitě)

Jednotlivé publikace je možné si stáhnout ve formátu pdf:

Ambulantní diabetologie
(odb. 103)
Ambulantní kardiologie
(odb. 107)
Ambulantní psychiatrie
(odb. 305)

 

ke stažení v pdf

 

ke stažení v pdf

 

ke stažení v pdf

 


Specializované mapy s odborným obsahem pouze v elektronické verzi 

 • sady specializovaných map nad rámec povinných výstupů, které doplňují celkovou otázku jak dostupnosti zdravotních služeb, tak zapojení všeobecných praktických lékařů v péči o diabetologické pacienty
 • publikace prošly recenzním řízením


C) MÍSTNÍ DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍCH AMBULANTNÍCH SLUŽEB

 • Štych, P., Šaffová, M., Šídlo, L. 2020. Místní dostupnost zdravotních ambulantních služeb v Česku. Ambulantní diabetologie. Praha: Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-7667-002-0.
 • Štych, P., Šaffová, M., Šídlo, L. 2020. Místní dostupnost zdravotních ambulantních služeb v Česku. Ambulantní kardiologie. Praha: Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-7667-005-1.
 • Štych, P., Šaffová, M., Šídlo, L. 2020. Místní dostupnost zdravotních ambulantních služeb v Česku. Ambulantní psychiatrie. Praha: Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-7667-008-2.

Specifikace výstupů:

Každá sada se skládá z textové části, kde jsou vysvětleny metodologické postupy výpočtu místní dostupnosti a základní porovnání výsledků, a tří mapových listů; každý mapový list porovnáná stav příslušné varianty v roce 2012 a 2019:  

Varianty analýzy místní dostupnosti (jednotlivé mapové listy):

 • 1: Všechna pracoviště
 • 2: Pracoviště pouze v obcích se souhrnnou kapacitou min. 0,4 úvazku
 • 3: Pracoviště bez lékařů ve věku 65 a více let

Jednotlivé publikace je možné si stáhnout ve formátu pdf 

Ambulantní diabetologie
(odb. 103)
Ambulantní kardiologie
(odb. 107)
Ambulantní psychiatrie
(odb. 305)

 

ke stažení v pdf

 

ke stažení v pdf

 

ke stažení v pdf

 

D) DOPLŇKOVÁ SADA MAP: PÉČE O DIABETIKY V ORDINACÍCH VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ

Péče o diabetiky v ordinacích všeobecných praktických lékařů

ke stažení v pdf

 • Šídlo, L., Novák, M. 2020. Péče o diabetiky v ordinacích všeobecných praktických lékařů. Praha: Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-7667-009-9.

 

Specifikace výstupu:

Sada se skládá z textové části, kde jsou vysvětleny metodologické postupy a charakteristiky jednotlivých ukazatelů,
a pěti mapových listů:  

 • 1: Zastoupení pojištěnců
 • 2: Věková struktura pacientů
 • 3: Diabetici v péči VPL a ambulantního diabetologa
 • 4: Prevalence diabetologických pacientů (s dg. E11)
 • 5: Kontakty pacienta s dg. E11 u poskytovatelů ambulantních služeb

Publikaci je možné si stáhnout ve formátu pdf (viz odkaz vpravo)

 


Mapové aplikace

 • celkem jsou vytvářeny 3 online mapové aplikace, které budou zobrazovat vývoj vybraných ukazatelů čerpání, poskytování i dostupnosti zdravotních ambulantních služeb (diabetologické, kardiologické a psychiatrické) v období 2012–2019
 • Černický, D., Šídlo, L., Paluba, D., Šaffová, M., Štych, P. 2020. Regionální rozdíly v poskytování, čerpání a dostupnosti ambulantních diabetologických služeb v Česku v letech 2012–2019. Mapová aplikace specializovaných map s odborným obsahem [online]. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Dostupné na: https://arcg.is/0ST1Ca.
 • Černický, D., Šídlo, L., Paluba, D., Šaffová, M., Štych, P. 2020. Regionální rozdíly v poskytování, čerpání a dostupnosti ambulantních kardiologických služeb v Česku v letech 2012–2019. Mapová aplikace specializovaných map s odborným obsahem [online]. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Dostupné na: https://arcg.is/1GWy9W.
 • Černický, D., Šídlo, L., Paluba, D., Šaffová, M., Štych, P. 2020. Regionální rozdíly v poskytování, čerpání a dostupnosti ambulantních psychiatrických služeb v Česku v letech 2012–2019. Mapová aplikace specializovaných map s odborným obsahem [online]. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Dostupné na: https://arcg.is/0W1Ovy.

Odkazy na jednotlivé mapové aplikace 

Ambulantní diabetologie
(odb. 103)
Ambulantní kardiologie
(odb. 107)
Ambulantní psychiatrie
(odb. 305)

 

https://arcg.is/0ST1Ca

 

https://arcg.is/1GWy9W

 

https://arcg.is/0W1Ovy

 


Analytické studie

 


Články v odborných periodikách

 • Šídlo, L., Šprocha, B. 2020. Changes in the population age structure of the Czech districts in 1989–2019. Demografie, 62(4): 228–240. Dostupné zde (WoSSCOPUS). 
 • Šídlo, L., Burcin, B. 2020. Diabetici v Česku v období 2010-2017 se zaměřením na pacienty v péči diabetologických ambulancí. Demografie, 62(1): 51–61. Dostupné zde (WoSSCOPUS).
 • Maláková, K., Šídlo, L., Bělobrádek, J. 2020. Region, věk a dostupnost zdravotních služeb: Případ všeobecného praktického lékařství v Česku. Demografie, 62(1): 14–26. Dostupné zde (WoSSCOPUS).

 


Příspěvek v konferenčním sborníku

 • Šídlo, L., Maláková, K. 2019. (Geo)demografické aspekty čerpání diabetologických ambulantních zdravotních služeb v Česku. Sborník příspěvků z Konference RELIK. Praha: VŠE, pp. 404–414. Dostupné zde.

 


Příspěvky na odborných konferencích

Konference - ústní příspěvky

Konference – tištěné postery

 


Prezentace z workshopů a závěrečného semináře

Workshop 6.12.2018, KC Vavruška, Praha

Závěrečný seminář, 25.11.2020; online průběh


Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele

Spolupráce řešitelského týmu projektu s aplikačním garantem (VZP ČR), vedla k přípravě a následnému vydání interního předpisu, který vychází z metodických postupů a dílčích výsledků projektu tohoto projektu.  Jedná se o interní materiál apůikačního garanta, veřejně nedostupný. Spolupráce s řešitelským týmem projektu TAČR vedla především ke specifikaci Přílohy č. 2 „Metodika zonace oblastí se zhoršenou dostupností zdravotních služeb pro oblast primární péče“. Výsledkem je snaha VZP ČR průběžně identifikovat oblasti, které jsou, resp. mohou být v nejbližší době nejvíce postiženy zhoršenou dostupností zdravotních služeb, a to právě i z pohledu poskytování a čerpání těchto služeb. V současné době se připravuje rozšíření o Přílohu č. 3 pro oblast ambulantních zdravotních služeb.

 • VZP ČR. 2019. Vymezení oblastí s omezenou dostupností zdravotních služeb. Pokyn náměstka ředitele VZP ČR pro zdravotní péči č. 39/2019.
   

 

Akce dokumentů