E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOblasti výzkumu

Základ vědecké činnosti katedry je ve sféře aplikační i teoretické.

Je založena na spolupráci se zahraničím, ale také s českými institucemi, včetně poskytování podkladů pro zastupitelské i vládní orgány.

Pracovníci katedry se podíleli na výzkumném záměru CEZ: J13/98:113100007 a na výzkumném záměru „Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace“ (MSM 0021620831), který byl stěžejním vědeckým programem pracovišť Geografické sekce UK PřF.

Nyní jsou někteří členové členy výzkumného projektu PRVOUK P43 Geografie či projektu UNCE.

Další vědeckou aktivitou je grantová činnost.

Hlavní oblasti výzkumu členů katedry

Jméno Hlavní oblast výzkumu
RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
boris.burcin@gmail.com
populační prognózy, analýza úmrtnosti,
regionální diferenciace populačního vývoje,
metody a modely v demografii,
aplikovaná demografie
doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
ludmila.fialova@natur.cuni.cz
historická demografie,
dějiny obyvatelstva České republiky
RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
klara.tesarkova@gmail.com
analýza úmrtnosti se zaměřením na nejvyšší věky,
aplikovaná demografie v oblasti
školství a pojišťovnictví,
matematický a statistický metody v demografii
doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
jirina.kocourkova@natur.cuni.cz
rodinná a populační politika,
reprodukční chování a plánované rodičovství
Ing. Jaroslav Kraus, Ph.D.
jaroslav.kraus@natur.cuni.cz
problematika populačních censů,
geodemografie
RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
tomas.kucera@natur.cuni.cz
populační prognózy, regionální a lokální populační vývoj,
aplikovaná demografie
Mgr. et Mgr. Barbora Kuprová
bara.kuprova@gmail.com
historická demografie
RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D
olga.kurtinova@natur.cuni.cz
vztah mezi ekonomickým a demografickým vývojem, populační/ rodinná politika, formování rodin a plodnost, populační stárnutí, demografické a ekonomické teorie a metody
Mgr. Tereza Pachlová
pachlovat@gmail.com
regionální diferenciace demografických procesů,
metody demografické analýzy
Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
jitka.rychtarikova@natur.cuni.cz
analýzy populačních trendů České republiky a vyspělých zemí, regionální a sociální aspekty demografických procesů, metody v demografii, aplikovaná demografie
RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
ludek.sidlo@gmail.com
aplikovaná demografie v oblasti zdravotnictví, 
demografické stárnutí, 
regionální diferenciace demografického 
chování obyvatelstva ČR po roce 1990,
 
PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.anna.stastna@natur.cuni.cz reprodukční chování, formování a rozpad rodiny,
studium životní dráhy a metody event-history analýzy, rodinná politika, analýza dat výběrových šetření
doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.alice.velkova@natur.cuni.cz historická demografie, 
sociální stratifikace společnosti 1650-1850,
rodina a domácnost 1650-1850, 
kriminalita žen v 19. století

Akce dokumentů