E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVšeobecné pokyny – doktorské studium

Informace pro studenty doktorského studia k vykonání státní doktorské zkoušky a obhajobě dizertační práce

 

  • Žádost o vykonání státní doktorské zkoušky podává student fakultě písemně na studijní oddělení (doktorské studium).
  • Součástí  žádosti jsou doklady o splnění plánu přednášek a zkoušek včetně certifikované zkoušky z cizího jazyka a část zpracované dizertační práce předložená ve třech exemplářích, minimálně v rozsahu 50 stran.  
  • Certifikovanou zkouškou z cizího jazyka se rozumí doklad o vykonání mezinárodní zkoušky FCE
  • Státní  doktorská zkouška se koná před zkušební komisí a skládá se z ústní zkoušky (položena jedna otázka podle okruhů stanovených ke státní doktorské zkoušce z demografie) a z obhajoby předložené části dizertační práce. Obhajoba části dizertační práce probíhá formou prezentace předložené práce v PowerPointu v rozsahu 20–25 minut. Práci hodnotí dva oponenti a školitel.  
  • Státní  doktorská zkouška se klasifikuje "prospěl/a" - "neprospěl/a". Pokud klasifikace byla "neprospěl/a", lze státní doktorskou zkoušku opakovat jen jednou a to nejdříve po třech měsících ode dne jejího neúspěšného konání. 

Na webových stránkách fakulty jsou zveřejněny nové informace k odevzdávání závěrečných prací:

 

Obhajoba dizertační práce

  • Na obhajobu dizertační práce je počítáno s prezentací práce v rozsahu 45 minut, následuje čtení posudků a diskuse.

 
prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
předsedkyně oborové rady 

 

Akce dokumentů