E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVšeobecné pokyny – doktorské studium

Požadavky na studenty doktorského studia v průběhu studia a pro vykonání státní doktorské zkoušky a obhajobu dizertační práce

Požadavky 2020/21, prezenční studium

Požadavky 2020/21, kombinované studium

 


Požadavky 2020/21, prezenční studium

 

1. Předměty požadované ke studiu

Doktorand či doktorandka (dále doktorand) musí splnit do konce druhého ročníku všechny předepsané předměty dle ISP.

Absolventi oboru Demografie či podobného oboru musí splnit minimálně 3 předměty, a sice: předmět MPGS0120 Obecné kolokvium (DEM) a minimálně 2 předměty dle doporučeného ISP.

Absolventi jiných oborů musí splnit 5 předmětů, a sice: předmět MPGS0120 Obecné kolokvium (DEM), 3 předměty demografického základu  (MD360P07A Demografická analýza I, MD360P88 Demografická analýza II a MD360P86 Světový populační vývoj) a 1 předmět dle doporučeného ISP.

 

2. Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce:

Pro přihlášení ke státní doktorské zkoušce (měla by být splněna do konce 2. ročníku) se vyžaduje splnění studijních povinností (předmětů) dle ISP a odevzdání elektronické verze rozpracované disertační práce. 

V případě disertační práce formou monografie se rozpracovaná disertační práce předkládá minimálně v rozsahu 40 normostran (72 tis. znaků), opatřeného úvodním textem disertace vystihujícím podstatu badatelského demografického úsilí doktoranda a dalších vybraných částí disertace.

V případě disertační práce formou souboru vědeckých článků se požaduje předložení alespoň jednoho původního publikovaného/přijatého článku vztahujícího se k tématu dizertace opatřeného úvodním textem disertace vystihujícím podstatu badatelského demografického úsilí doktoranda (v rozsahu min 10 stran) a publikačního plánu.

Státní doktorská zkouška se koná před zkušební komisí a skládá se vždy ze dvou částí, z ústní zkoušky (ověřující vědecký přehled v oblasti tématu disertační práce) a z obhajoby rozpracované dizertační práce. Práci hodnotí dva oponenti.  Obhajoba rozpracovanosti disertační práce (prezentace s využitím prezentační techniky v délce max 15 minut) má za cíl v širším odborném fóru obhájit dílčí výsledky a prodiskutovat zvolené metody práce ještě před jejím dokončením.

Zkouška vedle znalostí ověřuje zejména následující dovednosti: kriticky a systémově myslet, vysvětlit podstatu problému, významově rozlišovat, argumentovat, zařazovat problém do širších souvislostí, rozlišovat obecné a specifické, uvádět relevantní empirické příklady, vyvozovat a formulovat zobecňující závěry.

Obhajoba disertační práce (prezentace v ppt v délce max 45 minut) má za cíl v širším odborném fóru prokázat schopnost obhájit postupy a výsledky doktorského výzkumu prezentovaného v dizertační práci a v rámci diskuse schopnost vědecké rozpravy. Pro přihlášení k obhajobě disertační práce se vyžaduje absolvování státní doktorské zkoušky a splnění všech povinností předepsaných v ISP (studijní pobyt v zahraničí, kritéria publikační aktivity atd.). Doktorand odevzdá disertační práci a přihlásí se k obhajobě disertace tak, aby obhajoba mohla proběhnout do uplynutí standardní doby studia.

 

3. Studijní pobyt v zahraničí:

Doktorand v průběhu standardní doby studia absolvuje studijní či výzkumný pobyt v zahraničí, který souvisí s tématem disertační práce, je minimálně v délce 1 měsíce a je evidován v SIS v modulu “Evidence stáží”. 

 

4. Kritéria publikační aktivity:

Disertační práce se předkládá buď formou souboru vědeckých článků, anebo může mít formu vědecké monografie. Obě formy disertace vyžadují publikační aktivitu, jak je specifikována níže. Akceptují se pouze publikace, které uvádějí afiliaci školícího pracoviště/katedry. V případě kolektivních prací musí být specifikován autorský podíl, přičemž tato specifikace je uvedena ve vstupní části disertační práce. V případě, že publikace dosud nevyšla, doktorand spolu s přihláškou k obhajobě disertace předkládá potvrzení redakce o přijetí publikace do tisku.

 

Disertační práce formou souboru vědeckých článků:

Doktorand publikuje minimálně 4 odborné příspěvky v recenzovaném vědeckém časopise. Soubor tvoří pouze publikace, které uvádějí výsledky výzkumu z řešené problematiky (nejen formálně, ale především z hlediska obsahu). Minimálně jeden z nich je článek publikovaný v časopise s IF (dle Web of Science) a doktorand musí být jeho prvním autorem s autorským podílem alespoň 50 %. Do souboru publikací lze zařadit i kapitolu v odborné recenzované knize. Dané publikace musí tvořit určitý logický, tematicky ucelený celek, musí být uvedeny první a uzavřeny závěrečnou kapitolou. Výjimečně (např. vzhledem k tematickému zaměření disertace) může oborová rada uznat nahrazení článku v časopise s IF dvěma články v zahraničních časopisech evidovaných v databázi WoS/Scopus. Úvodní text disertace musí mít charakter zásadního pojednání, které vystihuje podstatu (jádro) badatelského úsilí doktoranda. V závěrečné kapitole doktorand diskutuje klíčové závěry výzkumu a možnosti jeho dalšího směřování (specifikuje těžiště dalšího výzkumu). 

 

Disertační práce formou vědecké monografie (rozsah 150–300 normostran, 270–540 tis. znaků, včetně mezer).  

Doktorand publikuje minimálně 2 odborné příspěvky v recenzovaném vědeckém časopise. Minimálně jeden z nich je článek publikovaný v časopise s IF (dle Web of Science) a doktorand musí být jeho prvním autorem s autorským podílem alespoň 50 %. Jeden článek může být nahrazen kapitolou v odborné recenzované knize. Publikace musí tematicky souviset s problematikou disertační práce. Výjimečně (např. vzhledem k tematickému zaměření disertace) může oborová rada uznat nahrazení článku v časopise s IF dvěma články v časopisech evidovaných v databázi WoS/Scopus.

 

5. Účast studenta v pedagogické činnosti pracoviště:

Doktorand v prezenční formě studia se zpravidla podílí na výuce a účastní se také konzultací a oponentních řízení bakalářských, případně diplomových prací, participuje na přednáškách, cvičeních, seminářích, exkurzích, kurzech celoživotního vzdělávání apod. Podíl doktoranda na výuce je koordinován se školitelem a vedoucím katedry (u prezenčního studia).

Pokud výuka bezprostředně tematicky nesouvisí s disertačním projektem doktoranda, a pokud přesahuje jednorázové vstupy, tak je finančně ohodnocena (DPP, DPČ) nad rámec běžného doktorandského stipendia.

Ve 3. roce studia doktorand, po konzultaci se školitelem, vypisuje v SIS 1–2 témata bakalářských prací tematicky souvisejících s problematikou disertační práce doktoranda. 

 

6. Povinnost přítomnosti studenta na školícím pracovišti, vyjádřenou v hodinách za týden:

Doktorand v prezenční formě studia a ve standardní době studia je přítomen na školícím pracovišti, a to minimálně 8 hodin týdně. Doktorand se podílí na zajištění chodu školícího pracoviště, zejména na organizování přijímacích zkoušek a propagačních aktivitách, workshopů apod. Doktorand se účastní obhajob disertačních prací v daném doktorském studijním programu a přednášek zahraničních hostů školícího pracoviště.

 

7. Specifické požadavky obecné pro daný studijní program (např. požadavky oborové rady na minimální účast studenta na mezinárodních a domácích konferencích):

Doktorand v průběhu doktorského studia prezentuje výsledky výzkumné práce: jednak aktivní účastí na domácích a zahraničních odborných seminářích a konferencích, jednak písemnou formou v odborném recenzovaném tisku.

Doktorand se každoročně účastní Odborného doktorandského semináře. Minimálně 2x v průběhu studia na semináři představí rozpracovanost své disertační práce (1x před doktorskou zkouškou a 1x před obhajobou).

Doktorand alespoň jednou za studium vystoupí aktivně na domácí konferenci a jednou na konferenci pořádané v zahraničí.

 


 

Požadavky 2020/21, kombinované studium

 

1. Předměty požadované ke studiu

Doktorand či doktorandka (dále doktorand) musí splnit do konce třetího ročníku všechny předepsané předměty dle ISP.

Absolventi oboru Demografie či podobného oboru musí splnit minimálně 3 předměty, a sice: předmět MPGS0120 Obecné kolokvium (DEM) a minimálně 2 předměty dle doporučeného ISP.

Absolventi jiných oborů musí splnit 5 předmětů, a sice: předmět MPGS0120 Obecné kolokvium (DEM), 3 předměty demografického základu  (MD360P07A Demografická analýza I, MD360P88 Demografická analýza II a MD360P86 Světový populační vývoj) a 1 předmět dle doporučeného ISP.

 

body 2.–4.  a 7 jsou shodné s požadavky pro prezenční formu studia, s výjimkou poslední věty bodu 2

body 5. a 6.  “nepožaduje se”

 

Akce dokumentů