E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStanovy společnosti

Stanovy České demografické společnosti

Základní ustanovení

Úkoly Společnosti

Členění Společnosti

Členství

Práva členů

Povinnosti členů

Zánik členství

Orgány společnosti

Valné shromáždění

Hlavní výbor

Revizoři

Vnitřní struktura Společnosti

Hmotné prostředky k plnění úkolů Společnosti

Zastoupení Společnosti

Informace

Závěrečná ustanovení

 

Základní ustanovení

Článek 1        

(1)  Česká demografické společnost (dále jen „Společ­nost“) je dobrovolná výběrová organizace zájemců o de­mo­grafii sdru­že­ných ke spo­lečné činnosti.

(2)  Cílem společnosti je

  •  rozvoj vědního oboru demografie,

  •  uplatnění oboru demografie ve společenské praxi a

  •  popularizace a propagace výsledků vědeckého vý­zku­mu.

(3)  Společnost je společenskou organizací podle zákona č. 53/1990 Sb. o sdružování občanů.

(4)  Ve své činnosti se Společnost řídí obecně platnými před­pisy pro vědecké společnosti a předpisy pro spo­le­čen­ské organizace.

Článek 2        

(1)   Sídlem společnosti je Praha.

(2)   Společnost působí na celém území státu.

 

Úkoly Společnosti

Článek 3        

Společnost plní zejména tyto úkoly:

a)    podporuje rozvoj demografie podněcováním vě­dec­ké a vě­dec­kopopulární práce a šířením nových poznatků do pra­xe;

b)    stimuluje vědeckou a vědecko‑po­pu­la­ri­zační prá­ci v oblasti demografie a příbuzných vědních obo­rů;

c)    rozvíjí prognostickou činnost, organizuje, pro­hlu­bu­je a ko­ordinuje spolupráci svých členů půso­bí­cích ve vědě a pra­xi;

d)   poskytuje svým členům pomoc při jejich odborné práci;

e)   přispívá ke zvyšování odborné úrovně svých členů pro­střed­nictvím přednášek, konferencí a seminářů;

f)    předkládá příslušným odborným pracovištím a or­gá­nům ná­vrhy a podněty k opatřením týkajícím se roz­voje obo­ru;

g)   spolupracuje s mezinárodními a zahraničními spo­leč­nost­mi obdobného zaměření.

Článek 4        

K plnění svých úkolů Společnost

a)   pořádá vědecké a pracovní konference, symposia, se­mi­ná­ře, přednášky, diskuse, besedy apod.;

b)   vyjadřuje se k vědecké a publikační činnosti v obo­ru a ini­ciativně se podílí na publikační praxi a na ediční poli­ti­ce v oboru demografie;

c)   vydává pro potřebu svou a svých členů publikace mající vztah k činnosti Společnosti;

d)   vypisuje soutěže a oceňuje výsledky výzkumu v obo­ru;

e)   pečuje o odkazy československých demografů;

f)    spolupracuje s vysokými školami, výzkumnými, odbor­ný­mi a pedagogickými ústavy a příbuznými společ­nost­mi a organizacemi.

 

Členění Společnosti

Článek 5        

K efektivnímu plnění úkolů si společnost vytváří pobočky, odborné skupiny, pracovní skupiny, komise či jiné koor­di­nač­ní orgány.

Článek 6        

Pobočky jsou zřizovány podle územního principu v mís­tech, kde jsou pro jejich činnost předpoklady. Sdružují čle­ny Společnosti zejména v místech, kde jsou významná vě­dec­ká, pedagogická nebo správní centra.

Článek 7        

Odborné skupiny jsou zřizovány podle odborného zaměření členů Společnosti. Sdružují členy Společnosti podle jejich od­borného zájmu nebo podle specializace jejich odborné čin­nosti.

Článek 8        

K plnění konkrétních úkolů se mohou zřizovat pracovní sku­piny a komise.

 

Členství

Článek 9        

(1)   Členství je individuální a kolektivní.

(2)   Individuální členství může být řádné nebo čestné.

Článek 10     

(1)   Řádným členem se může stát každý, kdo projevuje zájem o čin­nost v demografii nebo v oboru demografii blízkému, jestliže se pí­semně přihlásí za člena a vyjádří souhlas s posláním Spo­leč­nosti, vyjádřeným jejími cíli a úkoly a svou ochotu účast­nit se na jejich plnění.

(2)   Pro přijetí za člena se vyžaduje doporučení dvou čle­nů Společnosti.

(3)   Členství vzniká přijetím za člena a zaplacením členského příspěvku.

(4)   O přijetí rozhoduje hlavní výbor. Proti rozhodnutí je možno se odvolat do 30 dnů k Valnému shromáždění.

Článek 11     

(1)   Kolektivním členem se mohou stát organizace nebo je­jich součásti (dále jen „organizace“), projeví-li zájem o ko­lektivní členství podáním písemné přihlášky.

(2)   V přihlášce organizace prohlásí, za jakých podmínek a ja­kou formou se hodlá účastnit na práci Společnosti. Or­ga­nizace v přihlášce též navrhne jednoho až čtyři pra­cov­níky, kteří splňují podmínky členství podle čl. 10, odst. 1 a kte­ří budou organizaci, stane-li se ko­lek­tivním členem, za­stu­povat a jednat jejím jménem (dále jen „delegáti orga­ni­zace“).

(3)   Členství vzniká přijetím za kolektivního člena.

(4)   O přijetí rozhoduje hlavní výbor. Proti rozhodnutí je možno se odvolat do 30 dnů od doručení písemného vyrozumění k hlav­ní­mu výbo­ru.

Článek 12     

(1)   Čestným členem Společnosti se může stát významný do­mácí nebo zahraniční vědecký nebo odborný pra­cov­ník pů­sobící v oboru demografie.

(2)   Čestné členy volí Valné shromáždění.

(3)   Čestné členství vzniká přijetím volby.

(4)   Čestným předsedou společnosti může být Valným shromážděním zvolen bývalý předseda. Čestný předseda má právo zúčastnit se práce Hlavního výboru s poradním hlasem.

Článek 13     

(1)   Členové bydlící v místech, kde jsou zřízeny poboč­ky, pracují zejména v těchto pobočkách.

(2)   Každý člen se může účastnit činnosti v jedné nebo v ně­kolika odborných skupinách.

 

Práva členů

Článek 14     

Všichni členové Společnosti mají tato práva:

a)   právo účastnit se Valného shromáždění Společnosti a po­dí­let se na jeho jednání;

b)   právo volit a být volen do orgánů Společnosti;

c)   právo být členem odborných skupin, vytvářených or­gá­ny Společnosti;

d)   právo podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na schůzích, konferencích a jiných akcích organizovaných Spo­lečností;

e)   právo být informován o akcích Společnosti a účastnit se jich;

f)    právo přednostně získávat za stanovenou cenu časopisy a pub­likace vydávané Společností.

 

Povinnosti členů

Článek 15     

Všichni řádní členové Společnosti mají tyto povinnosti:

a)   zachovávat stanovy Společnosti a aktivně se podílet na její činnosti;

b)   plnit usnesení orgánů Společnosti, kterými se stanoví konkrétní úkoly jednotlivých členů;

c)   odpovědně plnit funkce, kterými je orgány Společnosti pověřily, a zajišťovat konkrétní úkoly;

d)   přispívat k přenášení nových vědeckých a odborných po­znatků do praxe;

e)   platit členské příspěvky.

 

Zánik členství

Článek 16     

(1)   Individuální členství ve Společnosti zaniká

a)   úmrtím člena;

b)   písemným prohlášením člena, že ze Společnosti vystu­pu­je;

c)   nezaplacením členských příspěvků po dobu tří let;

d)   vyloučením člena.

(2)   Vyloučen může být člen z vážných důvodů, zejména jed­ná-li v rozporu s povinnostmi, jež mu ukládají stanovy. O vyloučení rozhoduje hlavní výbor. Proti rozhodnutí se mů­že vyloučený člen odvolat k Valnému shromáždění.

Článek 17     

Kolektivní členství ve Společnosti zaniká

a)   zánikem organizace;

b)   písemným prohlášením organizace, že nadále nehodlá být kolektivním členem Společnosti;

c)   rozhodnutím předsednictva o zrušení kolektivního člen­ství, neplní-li organizace po dobu dvou let podmínky účas­ti na práci Společnosti, aniž by toto neplnění pro­jed­nala a odůvodnila předsednictvu.

 

Orgány společnosti

Článek 18     

(1)   Orgány Společnosti, které zajišťují a řídí všechny úse­ky její činnosti, jsou

a)   Valné shromáždění a

b)   hlavní výbor

(2)   Kontrolním orgánem Společnosti pro činnost hospo­dářskou jsou revizoři.

 

Valné shromáždění

Článek 19     

(1)   Valné shromáždění všech členů je nejvyšším orgá­nem Společnosti.

(2)   Valnému shromáždění přísluší zejména

a)   určovat hlavní směry činnosti Společnosti pro období do příštího řádného Valného shromáždění,

b)   schvalovat zprávu hlavního výboru o činnosti Společ­nosti za období od posledního Valného shromáždění,

c)   schvalovat zprávu revizorů za období od posledního Val­né­ho shromáždění,

d)   volit čestné členy a rozhodovat o odvolání proti vylou­če­ní člena,

e)   usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních,

f)   volit

  • členy hlavního výboru a jejich náhradníky a
  • revizory a jejich náhradníky,

g)    usnášet se na stanovách a jejich změnách a

h)    usnášet se na zrušení Společnosti.

Článek 20     

(1)   Řádné valné shromáždění se koná jednou za tři roky. Svolává je hlavní výbor.

(2)   Hlavní výbor může svolat mimořádné Valné shro­máž­dění z vlastního podnětu. Mimořádné Valné shromáž­dění svolá hlavní výbor vždy na žádost alespoň jedné třetiny čle­nů nejpozději do jednoho měsíce od předložení písemné žádosti.

(3)   Hlavní výbor oznámí termín konání řádného Val­né­ho shromáždění spolu s programem všem členům nejmé­ně 15 dní před tímto termínem.

(4)   Hlavní výbor oznámí termín konání mimořádného Valného shromáždění nejméně 15 dní před tímto termínem s uvedením důvodu.

Článek 21     

(1)   Valnému shromáždění předsedá a jeho jednání řídí před­seda, popřípadě některý z místopředsedů nebo jiný člen hlavního výboru, který byl pověřen řízením Valného shro­máž­dění.

(2)   Valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li pří­tom­na alespoň polovina členů. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, koná se Valné shromáždění o hodinu později a je způsobilé se usnášet za jakéhokoliv počtu pří­tom­ných.

(3)   Usnesením Valného shromáždění je návrh, pro který hlasovala většina přítomných.

(4)   K usnesení o změně stanov nebo o zániku Společ­nos­ti se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů.

(5)   Valné shromáždění volí členy a náhradníky hlavního vý­boru, revizory a jejich náhradníky tajným hlasováním na základě předložené kandidátní listiny, pokud hlavní výbor ne­rozhodl o korespondenčním způsobu volby.

 

Hlavní výbor

Článek 22     

Hlavní výbor řídí činnost Společnosti v období mezi Valný­mi shromážděními. Minimální počet členů hlavního výboru je sedm.

Článek 23     

(1)  Hlavní výbor zabezpečuje realizaci jednotné koncepce čin­nosti celé Společnosti při rozvoji a zvyšování úrovně demo­grafie, při uplatňování výsledků české vědy v praxi a při spo­lupráci se zahraničními organizacemi.

Hlavnímu výboru přísluší zejména

a)   volit předsedu, místopředsedy, vědeckého tajemníka a hos­podáře,

b)   schvalovat zprávu o činnosti Společnosti za běžný rok,

c)   schvalovat zprávu o hospodaření za běžný rok,

d)   získávat prostředky k zabezpečení činnosti Společnosti prostřednictvím dotace ze státního rozpočtu, darů nebo na­dací,

e)  určovat výši zápisného a členských příspěvků,

f)    zabezpečovat přípravu Valného shromáždění včetně pří­pravy návrhů kandidátních listin (čl. 21, odst. 5),

g)  rozhodovat o způsobu volby členů hlavního výboru, je­jich náhradníků, revizorů a jejich náhradníků,

h)  zřizovat a rušit pobočky Společnosti, popřípadě stanovit je­jich územní obvod,

i)   zřizovat a rušit odborné skupiny a určovat odbornou ob­last jejich činnosti,

j)   zřizovat a rušit pracovní skupiny a komise pověřené pl­ně­ním konkrétních úkolů a jmenovat jejich členy,

k)  rozhodovat o odvoláních ve věcech členství s výjimkou od­­volání proti vyloučení člena a

l)   rozhodovat o vyloučení člena.

(2)  Funkční období předsedy a hlavního výboru je tříleté

Článek 24     

(1)   Schůze hlavního výboru svolává předseda nebo mí­sto­předseda, který předsedu zastupuje, podle potřeby, nej­mé­ně však třikrát do roka. Předseda svolá schůzi hlavního vý­boru vždy do dvou týdnů, byl-li o to požádán alespoň tře­tinou členů hlavního výboru. Nesvolá-li předseda v tako­vém případě schůzi hlavního výboru, může tak učinit někte­rý z místopředsedů.

(2)   Schůze hlavního výboru řídí předseda, popřípadě ně­kte­rý jím pověřený člen.

(3)   Hlavní výbor je způsobilý se usnášet, je‑li přítomna alespoň polovina jeho členů.

(4)   Usnesením hlavního výboru je návrh, pro který hla­so­vala většina přítomných, nebo pro nějž při rovnosti hlasů hla­soval předsedající.

 

Revizoři

Článek 25     

(1)   Dohled nad hospodářskou činností Společnosti vy­ko­ná­vají revizoři, kteří z hospodářského hlediska posuzují i pl­ně­ní úkolů Společnosti.

(2)   Revizoři podávají zprávu o hospodaření Valnému shro­máždění a hlavnímu výboru, který se bez přihlédnutí k je­jich návrhům nemůže usnést o účetní závěrce ani o úhra­dě ztráty.

 

Vnitřní struktura Společnosti

Pobočky

Článek 26     

(1)   Činnost pobočky řídí výbor pobočky volený na ple­nár­ní schůzi členy pobočky.

(2)   Výbor pobočky se skládá z předsedy, místopředsedy, tajemníka, popřípadě z dalších členů.

(3)   Předseda pobočky nebo jím pověřený zástupce se zúčastňuje schůzí hlavního výboru s hlasem poradním.

Článek 27     

(1)   Funkční období výborů poboček je tříleté.

(2)   Výbory poboček svolávají plenární schůzi svých čle­nů podle potřeby, avšak nejméně jednou ve funkčním obdo­bí.

 

Odborné skupiny

Článek  28     

(1)   Činnost odborné skupiny řídí vedoucí odborné sku­pi­ny pověřený hlavním výborem.

(2)   Vedoucí odborné skupiny nebo jím pověřený zá­stup­ce se zúčastňuje schůzí hlavního výboru s hlasem po­rad­ním.

 

Komise Společnosti

Článek 29     

(1)   Hlavní výbor může vytvářet vhodné ko­or­dinační, popřípadě pracovní orgány pro organizování spo­lu­práce s ostatními vědeckými společnostmi nebo s jinými or­ganizacemi, s vysokými školami nebo s vědeckými a vý­zkumnými ústavy.

(2)   Členy komisí zřízených podle odst. 1 mohou být jen řád­ní členové.

Pracovní skupiny

Článek 30     

Pro přípravu a k plnění některých úkolů mohou orgány Spo­lečnosti vytvořit z řádných členů pracovní skupiny. Do pra­covní skupiny mohou být přizváni nečlenové jako odborní po­radci. Pracovní skupiny jednají podle pokynů orgánů, kte­ré je zřídily.

 

Hmotné prostředky k plnění úkolů Společnosti

Článek 31     

(1)   K hospodářskému zajištění plnění úkolů Společnosti slouží zejména

a)   členské příspěvky,

b)   převzatý majetek,

c)   prostředky poskytované ze státního rozpočtu ČR, popř. jinými orgány,

d)   příjmy vyplývající z vlastní činnosti Společnosti a

e)   dary a dědictví.

(2)   Při hospodaření se Společnost řídí obecnými před­pi­sy a pokyny.

 

Zastoupení Společnosti

Článek 32    

(1)   Společnost zastupuje a jejím jménem jedná předseda v rozsahu pověření hlavním výborem.

(2)   Za Společnost se předseda podepisuje tak, že k ná­zvu Společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce.

(3)   Hlavní výbor může zmocnit též jiné své členy, aby v rozsahu, který určí, Společ­nost zastupovali a jednali jejím jménem. Osoby takto zmoc­něné připojují k podpisu dodatek vyjadřující jejich zmocně­ní.

 

Informace

Článek 33     

Usnesení orgánů Společnosti, jež se týkají jejích členů a ji­né závažné skutečnosti oznamují se členům listovní nebo elektronickou poštou.

 

Závěrečná ustanovení

Zánik Společnosti

Článek 34     

Jestliže Společnost zanikne, připadne její majetek – zbylý po úhradě jejích závazků – Akademii věd České republiky s podmínkou, že ta jej odevzdá jiné dobrovolné organizaci, která by se do tří let po zániku Společnosti ustavila pro pl­nění obdobných úkolů v příslušném oboru.

Článek 35     

Tyto stanovy byly přijaty na řádném Valném shromáždění České demografické společnosti dne 27. 5. 2009.

Tyto stanovy ruší a nahrazují dosavadní Stanovy Čes­ké demografické společnosti, přijaté na řádném Valném shromáždění Čes­ké demografické společnosti dne 19. 5. 1993.

 

V Praze dne 22.10.2009                                        

 

Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.

Předsedkyně České demografické společnosti

Akce dokumentů