E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO společnosti

Česká demografická společnost je dobrovolná výběrová organizace zájemců o demografii sdružených ke společné činnosti.

Logo ČDS

Cílem společnosti je rozvoj vědního oboru demografie, uplatnění oboru demografie ve společenské praxi a popularizace a propagace výsledků vědeckého výzkumu. Společnost je společenskou organizací podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Česká (do roku 1993 Československá) demografická společnost byla založena v roce 1964 jako zájmové dobrovolné sdružení badatelů, kteří se věnují demografické a příbuzné problematice. Jejími členy jsou kromě geografů, ekonomů, statistiků, historiků a sociologů také lékaři, právníci a představitelé dalších vědních oborů. To vyplývá z bezprostřední návaznosti demografie na tato vědní odvětví. Ke konci roku 2000 měla Společnost 350 členů ze všech krajů České republiky a Slovenska. Společnost udržuje kontakty s četnými zahraničními odborníky; jejími čestnými členy se postupně stalo více než 20 významných zahraničních demografů.

Personální obsazení hlavního výboru, revizní komise, hospodářky společností aj. naleznete v sekci Hlavní výbor.

V rámci České demografické společnosti pracují následující odborné skupiny:

 • Stárnutí obyvatelstva,
 • Sociální demografie,
 • Rozmístění a stěhování obyvatelstva,
 • Zdravotní a biologické aspekty,
 • Sčítání lidu,
 • Modelování a výpočetní demografie,
 • Historická demografie,
 • Plánované rodičovství.

Vědecká činnost Společnosti je věnována následujícím tematickým okruhům:

 • teoretické otázky demografie;
 • metody výzkumu, zjišťování, registrace a analýzy;
 • výpočetní technika v demografii;
 • modelování populačního vývoje a demografických procesů;
 • historická demografie;
 • regionální demografie;
 • ekologie a populační vývoj;
 • rozmístění obyvatelstva, bydlení;
 • osídlení, struktura a urbanizace;
 • ekonomická demografie;
 • národnostní a etnická struktura obyvatelstva;
 • manželství a rodina, výchova, sňatečnost a rozvodovost;
 • sociální a ekonomická struktura obyvatelstva;
 • kvalita populace a otázky populační genetiky;
 • stárnutí obyvatelstva a gerontologie;
 • populační prognózy a projekce;
 • porodnost a plodnost;
 • úmrtnost, zdravotní stav, nemocnost;
 • migrace;
 • populační politika; sociální patologie.

 

Od svého založení pořádá Společnost pravidelně každý měsíc kromě školních prázdnin diskusní večery, které probíhají formou přednášky s následnou diskusí na některé z demografických a demografii blízkých témat. Jednou ročně je pořádána celodenní národní demografická konference, věnovaná vybrané problematice populačního vývoje. Příležitostně jsou organizovány vícedenní národní, případně mezinárodní, demografické konference a semináře.

Společnost vydává neperiodický sborník Acta demographica, kde jsou zveřejňovány rozsáhlejší monografie, statě středního rozsahu, případně příspěvky přednesené na vícedenních demografických konferencích a seminářích. Dále je publikován Zpravodaj s informacemi o činnosti demografů a o zajímavostech současného populačního vývoje.

Česká demografická společnost je jediným občanským sdružením v České republice, jehož bezprostředním předmětem zájmu je reprodukce obyvatelstva České republiky ve všech jeho aspektech. Společnost plní také funkci fóra, kde se mohou sejít demografové s badateli jiného zaměření. Společnost dává široký prostor k diskusím, týkajícím se závažných otázek populačního vývoje a jeho dopadů na celkový společenský vývoj. Diskusní večery i národní konference jsou přístupny nejširší veřejnosti, také Acta demographica mají relativně širokou distribuci. Členové společnosti tvoří významnou část redakční rady časopisu Demografie a vyjadřují se i k problematice související s budoucím vývojem počtu a skladby obyvatelstva, jsou členy vládních poradních sborů a jsou zváni do Parlamentu. Vyjadřují se k problematice demografického stárnutí obyvatelstva a přípravě důchodové reformy či k situaci mladých rodin s dětmi.

Význační čeští demografové

Koncem 19. století založil Jindřich Matiegka (1862–1943) na Filosofické fakultě Ústav pro antropologii a demografii a od školního roku 1899/1900 zde začal přednášet Základy demografie. Po rozdělení Filosofické fakulty byla demografie přenesena na Přírodovědeckou fakultu, kde se jako první docent demografie habilitoval František Jaroslav Netušil (1890–1927). Zabýval se problémy sebevražednosti a přirozené změny československé populace. Největší význam pro rozvoj československé demografie měl její faktický zakladatel Antonín Boháč (1882–1950), místopředseda Státního úřadu statistického. Byl též docentem demografie na Přírodovědecké fakultě. Pozvedl demografii na mezinárodní úroveň. Jeho publikační činnost byla tematicky rozsáhlá a zejména zaměřená na populační problematiku Československa. Z dalších stojí za pozornost jména: Jaromír Korčák, Václav Sekera, František Fajfr, Vladimír Roubíček nebo Vladimír Srb. Pokud jde o současné žijící demografy, připomeňme Pavlu Horskou, Milana Kučeru či Zdeňka Pavlíka.

 

 

Licence Creative Commons


Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.natur.cuni.cz

 

Akce dokumentů