E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERASMUS+ – vyhlášení DOPLŇKOVÉHO výběrového řízení na studijní místa v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a bilaterálních smluv katedry demografie a geodemografie

Katedra demografie a geodemografie PřF UK v Praze vypisuje v rámci programu Erasmus+ doplňkové výběrové řízení na studijní místa na zahraničních vysokých školách v akademickém roce 2021–2022.

Konkurz se týká pouze těch míst, na něž má katedra s partnerskými institucemi uzavřeny bilaterální dohody na příští akademický rok. Studenti, kteří mají zájem v příštím akademickém roce vycestovat v rámci programu Erasmus+ mohou odevzdat svou přihlášku nebo přihlášky do čtvrtka 11. 3. 2021 do 23:59 hod. Podrobné informace v přiloženém dokumentu.

Partnerské instituce na akademický rok 2021–2022 a volná místa v nich:

Univerzita

Kód

Země

Volná místa

Sveučilište u Zadru (University of Zadar)

HR ZADAR01

Chorvatsko

0 (1 PS5m-NMS)

Universita' Ta'Malta

MT MALTA01

Malta

1 – BS5m

Universität Rostock

D ROSTOCK01

Německo

3 – br6m

Universiteit van Amsterdam

NL AMSTERD01

Nizozemsko

0

Rijksuniversiteit Groningen

NL GRONING01

Nizozemsko

1 – BS5m a 1 NMS5m

Universitatea 'Babes-Bolyai' din Cluj-Napoca

RO CLUJNAP01

Rumunsko

3 – br5m

Univerzita Komenského v Bratislave

SK BRATISL02

Slovensko

2 – br5

Pozn.: PS5m – praktická stáž 5 měsíců; br – bez rozlišení stupně studia

Studenti, kteří mají zájem v příštím akademickém roce vycestovat v rámci programu Erasmus+ mohou odevzdat svou přihlášku nebo přihlášky do úterý 16. 3. 2021 do 23:59 hod. Přihlášku formou e-mailové zprávy s udáním školy a semetru / semestrů výjezdu s přílohami zašlou zájemci na adresu kucera@natur.cuni.cz . Přílohami jsou:

  1. strukturovaný životopis v angličtině;
  2. stručný motivační dopis s uvedením důvodu zájmu o studium na zvolené vysoké škole (max. 1000 znaků včetně mezer);
  3. vyplněný formulář Návrh studijního plánu v zahraničí s podklady k předmětům;
  4. výpis ze SIS s přehledem známek a průměr z doposud absolvovaných zkoušek v rámci celého dosavadního studia (studenti magisterského stupně studia předkládají také kopii přílohy k bakalářskému diplomu obsahující seznam všech studijních povinností v bakalářském stupni studia nebo odpovídající výpis ze studijního oddělení);
  5. doporučení školitele s vyjádřením ke studijnímu plánu (pokud již mají zadanou závěrečnou práci);
  6. případně doklad o znalosti jazyka na požadované úrovni (pokud je k dispozici).

Studenti jsou před podáním přihlášky povinni seznámit se s administrativními i obsahovými požadavky a programovou nabídkou přijímající strany. Dovolujeme si upozornit, že v rámci výměn je vyžadována znalost vyučovacího jazyka na úrovni B1–B2.

Výběrové řízení se uskuteční ve středu dne 17. 3. 2021 od 17:00 hod. online. Zúčastnit se jej mohou kromě studentů zapsaných ke studiu na katedře demografie a geodemografie také ostatní zájemci, kteří v příštím akademickém roce budou studenty fakulty. Státní příslušnost studenta a forma studia nerozhoduje. Finanční podporu z rozpočtu Erasmus+ mohou získat pouze ti, kteří ji doposud nečerpali na studijní výměnu ve stupni studia, jehož studenty budou v příštím akademickém roce. Detailní informaci naleznete na Internetu na adrese:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/student/pobyty .

 

V Praze dne 14. 3. 2021                      

Dr. Tomáš Kučera
katedrální koordinátor LLP ERASMUS  

 

 

Publikováno: Pondělí 15.03.2021 06:00

Akce dokumentů