E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVyhlášení výběrového řízení na studijní místa v zahraničí v rámci LLP Erasmus+ a bilaterálních smluv

Katedra demografie a geodemografie PřF UK v Praze vypisuje v rámci LLP Erasmus+ výběrové řízení na studijní místa na zahraničních vysokých školách v akademickém roce 2018-2019. Konkurz se týká pouze těch míst, na něž má katedra uzavřena s partnerskými institucemi na příští akademický rok bilaterální dohody.

Partnerské instituce na akademický rok 2018-2019:

Univerzita

Kód

Země

 
 

Université Pantheon-Sorbonne (Paris I)

F PARIS001

Francie

 

Università Degli Studi di Roma 'La Sapienza'

I ROMA01

Itálie

 

Universita' Ta'Malta

MT MALTA01

Malta

 

Universiteit van Amsterdam

NL AMSTERD01

Nizozemsko

 

Rijksuniversiteit Groningen

NL GRONING01

Nizozemsko

 

Universitatea 'Babes-Bolyai' din Cluj-Napoca

RO CLUJNAP01

Rumunsko

 

Univerzita Komenského v Bratislave

SK BRATISL02

Slovensko

 

Studenti, kteří mají zájem v příštím akademickém roce vycestovat v rámci LLP Erasmus+ si podají do pátku 9.3.2018 do 12:00 hod. přihlášku na sekretariátu katedry. Předají sekretářce katedry pí. Teskové následující dokumenty vytištěné v jednom exempláři:

  1. životopis v angličtině;
  2. stručný motivační dopis s uvedením důvodu zájmu o studium na zvolené vysoké škole (max. 1000 znaků včetně mezer);
  3. vyplněný formulář Návrh studijního plánu v zahraničí s podklady k předmětům;
  4. výpis ze SIS s přehledem známek a průměr z doposud absolvovaných zkoušek v rámci celého dosavadního studia (studenti magisterského stupně studia předkládají také kopii přílohy k bakalářskému diplomu obsahující seznam všech studijních povinností v bakalářském stupni studia);
  5. doporučení školitele s vyjádřením ke studijnímu plánu;
  6. případně doklad o znalosti jazyka na požadované úrovni.

Studenti jsou před podáním přihlášky povinni seznámit se s administrativními i obsahovými požadavky a programovou nabídkou přijímající strany. Dovolujeme si upozornit, že v rámci výměn je vyžadována znalost vyučovacího jazyka na úrovni B2.

Výběrové řízení se uskuteční v pondělí dne 12.3.2018 od 13:15 hod. v Z5 (3. patro mezi rýsovnami). Zúčastnit se jej mohou kromě studentů zapsaných ke studiu na katedře demografie a geodemografie také ostatní zájemci, kteří v příštím akademickém roce budou studenty fakulty. Státní příslušnost studenta a forma studia nerozhoduje. Finanční podporu z rozpočtu LLP Erasmus+ mohou získat pouze ti, kteří ji doposud nečerpali na studijní výměnu ve stupni studia, jehož studenty budou v příštím akademickém roce. Přednost však mají ti studenti, kteří zatím žádnou podporu v rámci programu Erasmus v minulosti nečerpali. Detailní informaci naleznete na Internetu na adrese:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/student/pobyty .

 

V Praze dne 21.2.2018  

Dr. Tomáš Kučera
katedrální koordinátor LLP ERASMUS   

 

Přiložený soubor: VR_Erasmus_2018.docx
Publikováno: Středa 21.02.2018 17:00

Akce dokumentů