E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚspěch našich absolventů...

Česká demografická společnost vyhlásila výsledky již 3. ročníku soutěže o nejlepší kvalifikační práci v oboru demografie. Vítězem se stal Jakub Vachuška za svou bakalářskou práci obhájenou na katedře demografie a geodemografie.

Do soutěže se kromě prací z oboru demografie, mohly hlásit i práce příbuzných oborů; letos tak soutěžily i práce z oborů geografie, epidemiologie či sociologie...

Zájem o soutěž narůstá, celkem bylo přihlášeno 18 absolventských prací, konkrétně 7 bakalářských, 8 diplomových a 3 disertační. Z hlediska témat by se daly identifikovat tři převládající oblasti zájmu, jednak to byly práce zaměřené na různé aspekty a souvislosti stárnutí populace, dále práce věnované úrovni plodnosti a nakonec práce orientované na různé determinanty zdravotního stavu populace.

Hodnotící komise si pro vyhodnocení stanovila 10 kritérií věnovaným jak obsahu práce, tak formální stránce. Kvalita a přínos práce byly samozřejmě hodnoceny s ohledem na typ práce.

Vítězové obdrželi avizovanou finanční odměnu, ale také poukázku do Nakladatelství Academia a předplatné časopisu Demografie na rok 2019.

Na 3. místě se umístila Anna Altová za diplomovou práci Nádorová onemocnění prsu, děložního hrdla a varlat – epidemiologie, screening a prevence. Práce byla obhájena na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK a školitelkou byla RNDr. Michala Lustigová, Ph.D. Komise ocenila především zachycení problematiky preventivních onemocnění v populaci z různých pohledů a schopnost autorky k tomu využít a zpracovat různé datové zdroje.

Na 2. místě se umístila Dominika Sladká za bakalářskou práci Koresidence s prarodiči a její vliv na prospěch dětí. Práce byla obhájena na katedře sociologie FSS MU a školitelem byl prof. PhDr. Martin Kreidl M.A., Ph.D. Jednalo se o nadstandardní práci, která dosahuje kvalit statí běžně publikovaných v odborných časopisech. Autorka na základě analýzy dat první vlny výzkumu PISA potvrdila negativní asociaci mezi vícegeneračními domácnosti a prospěchem dětí i v českém prostředí. Bohužel, autorka si ocenění nemohla osobně převzít, nicméně všechna ocenění ji budou zaslána.

Na 1. místě se umístil Jakub Vachuška s bakalářkou prací Regionální diferenciace plodnosti v zemích Visegrádské čtyřky na úrovni NUTS 2 v období 1993–2016. Práce obhájená na katedře demografie a geodemografie PřF UK a školitelem byl RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. Vítězná práce prezentovala vysoce kvalitní analýzu poměrně standardního tématu. Řešení problematiky na nižší geografické úrovni však přestavuje hlubší analýzu v úrovni, struktuře a zejména časovaní jevu a odkrývá heterogenitu regionů uvnitř sledovaných zemí.
 

 

 Veškeré práce je možné si stáhnout z odkazů na stránce ČDD Výsledky 3. ročníku.

Publikováno: Čtvrtek 13.12.2018 17:00

Akce dokumentů