E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace o zahájení výuky na katedře demografie a geodemografie

Dopis vedoucí katedry doc. RNDr. Jiřiny Kocourkové, Ph.D. studentům.

Milé studentky a studenti,

v návaznosti na Demografický Newsletter, který jsme Vám zaslali během prázdnin bych Vás ráda uvítala na prahu nového akademického roku 2020-2021 a popřála Vám mnoho úspěchů při studiu i v každodenním životě.  Je nám líto, že epidemiologická situace zatím neumožňuje začít prezenční výuku v prostorách Přírodovědecké fakulty UK.

Proto bych vás ráda informovala o dalším postupu týkajícím se výuky demografie v souladu s usnesením krizového štábu PřF UK ze dne 21.9.2020 a se sdělením studijních proděkanů PřF UK, které jsme obdrželi dne 23.9.2020:

 1. Zahájení výuky všech předmětů, které zajišťuje katedra demografie a geodemografie (seznam dle garantů níže) bude o týden odložené. Výuka na naší katedře demografie a geodemografie tedy začne 5.10.2020. Nemáme ale aktuální informace o tom, jestli zahájení výuky bude odloženo také na ostatních katedrách naší fakulty (katedra matematiky, katedra tělesné výchovy), případně na jiných fakultách dle jednotlivých specializací.  Sledujte prosím jejich webové stránky.   Pokud nebudete mít oficiální informace, kontaktujte s dotazem garanty jednotlivých předmětů.
 2. Výuka na demografii bude přednostně probíhat online v rozvrhovaném čase, tedy synchronně, v prostřední Google Meet nebo MS Teams. Někteří vyučující využijí asynchronní formu, tedy připraví okomentované prezentace, ale současně budou poskytovat online konzultace v předem stanovených dnech, kdy je pro daný předmět rozvrhovaná výuka. Obě online formy budou případně doplněny distanční formou výuky, tedy zasílání studijních podkladů, zadávání úkolů apod. přednostně v prostředí Moodle nebo Google Classroom.  Všechny SW aplikace jsou pro zaměstnance a studenty naší fakulty zdarma.  Je potřeba, abyste si do zahájení výuky zajistili jejich přístup, který je do aplikace Google Meet a Google Classroom pomocí jméno@natur.cuni.cz (Google účet pod PřF UK) a do aplikace MS Teams pomocí „číslo osoby@cuni.cz“ (osobní číslo najdete pod fotografií na osobním průkazu UK nebo v SIS). Do aplikace MS Teams doporučujeme přihlášení prostřednictvím celouniverzitní domény @cuni.cz, která umožňuje využití plné funkcionality MS Teams (účet číslo_osoby@cuni.cz slouží pro přihlášení do CAS, Eduroam nebo k univerzitní licenci MS Office 365; pozor, přihlášení pomocí účtu jméno@natur.cuni.cz je také možné, ale nezajistí Vám plnou funkcionalitu; i když je pro práci v MS Teams možné využít webové rozhraní, doporučujeme používat desktopovou aplikaci MS Teams a jako doplněk aplikaci pro mobilní zařízení; návody viz https://dl.cuni.cz/ms-teams/ nebo https://cczv.cuni.cz/CCZV-220.html).
 3. Velmi důrazně doporučujeme, abyste pro komunikaci týkající se vašeho studia používali fakultní emailovou adresu a měli ji také uvedenou v SIS.
 4. Garanti předmětů, které zajišťuje naše katedra se s vámi prostřednictvím SIS spojí během příštího týdne (nejpozději do 4.10.2020) a budou vás informovat o průběhu a organizaci vlastní výuky. Dále vám potvrdí, že v SISu najdete aktualizované sylaby a požadavky na splnění předmětu v podmínkách online/distanční výuky. Požadavky budou přizpůsobeny také možnosti, že budete v karanténě nebo nemocní 2-3 týdny. V případě, že byste měli dlouhodobější zdravotní komplikace, kontaktujte garanty všech předmětů, případně garantku bakalářského programu doc. Velkovou nebo mě, garantku magisterského programu. V případě, že onemocní vyučující, bude vám sděleno, jak bude výuka nahrazena. Informování vyučujících nebo garantů nenahrazuje povinnost informovat fakultu dle závazných pokynů vydaných vedením fakulty vč. krizového štábu. Tyto pokyny naleznete na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/koronavirus-odkazy-na-oficialni-zdroje-informaci-a-zavazne-pokyny

 

Seznam garantů, kteří budou s vámi komunikovat:

Bakalářské studium demografie – povinné předměty:

 • Dr. Burcin: Informatika pro demografy, Demografická analýza II (cvičení), Populační prognózy (cvičení)
 • Doc. Kocourková: Demografický proseminář
 • Dr. Kučera: Úvod do demografie, Populační prognózy
 • Dr. Kulhánová: Demografické informační systémy I (cvičení)
 • Prof. Rychtaříková: Demografická analýza II, Populační vývoj na území ČR po roce 1914
 • Dr. Šídlo: Úvod do demografie (cvičení)
 • Doc. Štych: Geoinformatika
 • Dr. Šťastná: Seminář k populačnímu vývoji na území ČR, Seminář k bakalářské práci
 • Doc. Velková: Demografické informační systémy I, Populační vývoj na území ČR do roku 1914

 

Magisterské studium demografie – povinné/povinně volitelné předměty

 • Doc. Fialová: Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
 • Dr. Hulíková: Základy ekonometrie, Demografické aplikace SAS I
 • Doc. Kocourková: Populační teorie, Populační politika, Demografická analýza III (cvičení)
 • Dr. Kučera: Demografie rodin a domácností II, Regional demography and demography of regions
 • Prof. Rychtaříková: Demografická analýza III, Demografické aplikace SAS III, Demografické stárnutí
 • Dr. Slováková: Historická demografie (cvičení)
 • Dr. Šídlo: Seminář k aplikované demografii II
 • Doc. Velková: Historická demografie

 

Volitelné předměty:

 • Prof. Hamplová: Sociologie rodiny
 • Dr. Šešerinac: Francouzština pro demografy
 • Ing. Šímová: Ekonomie

 

Další informace:

Žádáme studující v bakalářském stupni, kteří si zapsali povinné/povinně volitelné předměty z magisterského studia demografie, aby se z těchto předmětů odhlásili. Studium je koncipováno tak, aby znalosti na sebe postupně navazovaly, a proto není žádoucí takové přeskakování mezi stupni. Navíc současná epidemiologická situace neumožňuje výjimky, protože potřebujeme zachovat stávající počty studentů dle odpovídajících ročníků. Jedná se o následující předměty: Populační teorie, Populační politika, Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945, Demografické aplikace SAS I, Historická demografie. Výjimku si mohou u těchto předmětů domluvit s tajemnicí katedry dr. Kurtinovou pouze studenti 4. ročníku bakalářského studia, tedy ti, kteří studium prodlužují. Dále, výjimkou je předmět Demografické stárnutí, který byl v předchozím akademickém roce 2019-2020 volitelným předmětem i pro bakaláře, proto jsme se rozhodli možnost zápisu ponechat i letošním bakalářům.

Velmi apeluji na to, abyste v případě problémů s rozvrhem nebo nejasností ve studijním plánu kontaktovali nejdříve naši tajemnici dr. Olgu Kurtinovou (olga.kurtinova@natur.cuni.cz). Také velmi doporučuji, aby studenti 1. ročníku využili možnost informovat se z Demografického Newsletteru, ve kterém jsme se snažili uvést nejdůležitější kroky spojené s nástupem do 1. ročníku právě pro případ, že možnosti kontaktů budou omezeny. Nicméně, jak jsem uvedla na úvodním soustředění, všichni studenti 1. ročníku budou mít možnost zeptat se na nejasnosti tajemnice katedry dr. Kurtinové na prvním cvičení z Demografických informačních systémů, které proběhne online 6.10.2020 a kde budou podány obecné informace k bakalářskému studiu.

Neurčitost aktuálního vývoje epidemiologické situace vytváří v mnohém zcela novou situaci v organizaci a realizaci vašeho studia. Věřím, že se nám ji společnými silami podaří zvládnout.

 

Doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
Vedoucí katedry demografie a geodemografie
Garantka magisterského studia demografie

 

Publikováno: Pondělí 28.09.2020 19:00

Akce dokumentů