E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAlbertovská demografie na konferenci Americké populační asociace

Každoroční konference Americké populační asociace (Population Association of America) patří k nejvýznamnějším světovým demografickým akcím. Tradičně se na ní setkává několik tisíc demografů a populačních expertů z celého světa.

Mnoho tematicky většinou relativně úzce laděných a zaměřených sekcí umožňuje účastníkům diskutovat svou práci a zároveň získat mnoho užitečných informací o vývoji výzkumu v dané oblasti. I vzhledem k významu takové akce jsme rádi, že se podařilo dosáhnout skutečně mimořádného zastoupení členů i studentů katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty na letošní konferenci.

Hlavní program konference probíhal ve dnech 31. března až 2. dubna 2016 a hostil ho Washington D.C. Během těchto dní proběhlo více než 220 sekcí ústních příspěvků a zároveň 11 posterových sekcí. Kromě toho bylo možné i v době před zahájením konference absolvovat několik desítek odborných workshopů a seminářů.

Obrázek 1: Washington Monument, konference probíhala ve dnech Cherry Blossom Festivalu

Foto: Klára Hulíková

Katedru demografie a geodemografie na konferenci zastupovali vedoucí katedry Jiřina Kocourková, Anna Šťastná, Klára Hulíková a Barbora Kuprová a Dan Kašpar (oba studenti doktorského studia Demografie).

Jiřina Kocourková a Anna Šťastná byly autorkami posteru „Low Fertility in the Czech Republic: Did the Country Miss Out on the Optimal Time for Fertility Recuperation?“ (financováno z grantu GAČR č. 15-09443S – Risks of childbearing postponement: A new role for family policies? / Rizika odkladu rodičovství: Nová role rodinné politiky?), který představoval analýzu úrovně a vývoje plodnosti v České republice v kontextu opatření populační politiky. Klíčové bylo zjištění, že generacím žen blížících se konci svého reprodukčního období se nepodařilo naplnit své reprodukční záměry. Tento fakt byl porovnán se situací ve Francii, vyznačující se větší stabilitou a tím i jistotou plynoucí z opatření populační politiky.

Obrázek 2: Zástupci katedry demografie a geodemografie na konferenci (mimo Anny Šťastné)

Foto: Anna Šťastná

Obrázek 3: Jiřina Kocourková během prezentace posteru

Foto: Anna Šťastná

 

Obrázek 4: Jefferson Memorial

Foto: Barbora Kuprová

Autorkami dalšího prezentovaného posteru s názvem „What Stood Behind the Length of the Birth Intervals in the Past: Case Study of Jablonec Nad Nisou (Czech Lands) from the 17th to 19th Century“ (financováno z grantu GAČR č. 15-19601S – The Early Stage of Transformation of the Reproductive Behaviour in Bohemia from the Second Half of the 18th Century to the End of the 19th Century / Počátky transformace reprodukčního chování obyvatelstva Čech od poloviny 18. do konce 19. století) byly Ludmila Fialová, Klára Hulíková a Barbora Kuprová. Poster vychází z aktuálně se na Přírodovědecké fakultě rozvíjejícího výzkumu v rámci historické demografie. Za využití moderních analytických přístupů, především analýzy přežívání a Coxovy regrese, se podařilo odhadnout vliv hlavních faktorů časování plodnosti v období 18. století v oblasti Jablonce nad Nisou, odkud pocházela zpracovaná individuální data z farních matrik. Klíčovou roli sehrávala především úroveň kojenecké úmrtnosti dítěte předchozího pořadí, věk matky nebo celkový počet dětí narozených v rodině.

Metodicky byl laděný poster „Parametric Mortality Smoothing: Deciding on the Optimal Method“ (financováno z grantu GAČR č. P404/12/0883 – Cohort life tables for the Czech Republic: data, biometric functions, and trends / Generační úmrtnostní tabulky České republiky: data, biometrické funkce a trendy), jehož autory byli Klára Hulíková, Boris Burcin, Tereza Pachlová a Dan Kašpar. Tematicky navazoval na dlouhodobější výzkum probíhající v rámci katedry, který v minulosti vyústil např. ve vývoj demografického software DeRaS (http://deras.natur.cuni.cz/en/). Tento software byl využit i v rámci přípravy prezentovaného posteru, který byl zaměřen především na vzájemné porovnání vhodnosti jednotlivých nejčastěji používaných parametrických funkcí vyrovnávání věkově specifických měr úmrtnosti. Za využití dat z Human Mortality Database a aplikace např. multinomické logistické regresní analýzy se podařilo doložit, že vhodnost jednotlivých funkcí se může měnit v závislosti na specifických charakteristikách studované populace – klíčová je především celková úroveň a věkové rozložení měr úmrtnosti.

Obrázek 5: Kapitol

Foto: Klára Hulíková

Kromě tištěných posterů byl v rámci konference prezentován i ústní příspěvek „Possibilities of Study of the Mortality Convergence and Divergence: Case–Study of the Post-Communist Countries’ Approach to the Rest of the Developed World“ (financováno z grantu GAUK č. 163015 – Theoretical and analytical approaches of demography to convergence and divergence tendencies of mortality / Teoretické a analytické přístupy demografie ke konvergenčním a divergenčním tendencím úmrtnosti), jeho autory byli Dan Kašpar, Klára Hulíková a Pavel Zimmermann (Vysoká škola ekonomická v Praze). Příspěvek byl prezentován v rámci sekce zaměřené na tématiku vizualizace demografických dat (Visualizing Demographic Data). Jednalo se o relativně nové téma v rámci konference tohoto typu, ovšem mj. i zájem účastníků o tuto sekci doložil jeho aktuálnost, význam i rychlý rozvoj a možnosti aplikace. V rámci českého příspěvku byly prezentovány možné jak grafické, tak analytické přístupy ke studiu i popisu vývoje konvergence v oblasti úmrtnosti. Postup a jeho možnosti byly doloženy za využití dat z Human Mortality Database a byla hodnocena jak celková variabilita úrovně úmrtnosti v různých věcích v evropských státech, tak i možnost studia konvergence zvoleného státu k ostatním vyspělým státům světa.

Celkově lze konstatovat, že letošní konference se celá nesla ve velmi přátelském duchu, kde kromě odborné diskuse byl i prostor na neformální setkání nebo navazování pracovních či osobních kontaktů. Právě možnost diskuse a vysoká úroveň většiny příspěvků představuje motivaci i nové nápady pro další práci, stejně jako užitečné zkušenosti pro nás všechny. Detailní program konference i abstrakty jednotlivých příspěvků jsou dostupné na webové stránce konference: https://paa.confex.com/paa/2016/meetingapp.cgi/Home.

Obrázek 6: Bílý dům

Foto: Klára Hulíková

Publikováno: Neděle 01.05.2016 20:00

Akce dokumentů