E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení50. výročí založení časopisu Historická demografie

Dne 6. 12. 2017 se v prostorách Vily Lanna konal slavnostní seminář věnovaný 50. výročí založení časopisu Historická demografie.

Časopis začal vycházet v roce 1967 jako sborník Komise pro historickou demografii, která se v březnu téhož roku ustavila při Historickém ústavu ČSAV. Lze bez nadsázky říci, že časopis měl a dodnes má nezastupitelnou úlohu v etablování a úspěšném rozvíjení oboru historická demografie v našem prostředí. Organizace semináře se ujal Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. a Fakulta humanitních studií UK, tedy instituce, které se v současné době podílejí na vydávání časopisu.

Příspěvky, které zazněly v průběhu semináře, reflektovaly vývoj časopisu a jeho obsahovou strukturu. První léta fungování časopisu přiblížil jeden z jeho spoluzakladatelů a zároveň nejpilnějších autorů Eduard Maur, který v současné době zastává pozici šéfredaktora.

Historie časopisu se odrazila i v příspěvku Ludmily Fialové, dlouholeté výkonné redaktorky, která podala zajímavý přehled o tom, jak se v uplynulých padesáti letech změnila obsahová skladba otištěných článků. Současného stavu časopisu se pak týkaly referáty zástupců obou vydavatelských institucí, a to Jiřího Woitsche a Jana Horského.

Posledním referujícím se stala dlouholetá členka redakční rady Ludmila Nesládková, která ve svém příspěvku vyzdvihla působení Ludmily Fialové, jíž byl tento slavnostní seminář věnován jakožto poděkování za její mnohaletou práci, díky níž mohl časopis vycházet.

Společenskou část semináře, která byla zároveň spojena s oslavou významného jubilea Ludmily Fialové, zahájil koncert studentů Gymnázia a hudební školy hlavního města Prahy.

Alice Velková

Publikováno: Čtvrtek 25.01.2018 20:00

Akce dokumentů