E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPamětní medaile PřF UK má další laureáty

V pondělí 21.6.2021 se dalšími nositeli pamětní medaile PřF UK stalo deset osobností naší fakulty, z toho tři kolegové z Geografické sekce. Ocenění převzali z rukou děkana PřF UK pana profesora Jiřího Zimy.
zleva: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., doc. RNDr. Václav Přibyl, RNDr. Miloš Buděšínský, DrSc., RNDr. Vladimír Vohralík, CSc., prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc., doc. RNDr. Olga Nováková, Csc, RNDr. Martin Mazuch, Ph.D., prof. RNDr. Jan Vyskočil, DrSc, prof. RNDr. Martin Mihaljevič,CSc., doc. Zdeněk Čermák, CSc, doc. RNDr. Jan Votýpka, CSc.

Ocenění pamětní medailí PřF UK

Přehled všech oceněných je dostupný zde.

 

Ocenění z rukou děkana fakulty prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc. převzali tito zástupci geografické sekce: 

 

doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.

Doc. Zdeněk Čermák patří k nejvýznamnějším osobnostem „albertovské školy“ sociální geografie i geografické sekce. Tuto skutečnost potvrzuje dlouhá řada akademických funkcí, kterou docent Čermák vykonával na fakultě i dalších významných funkcí, které vykonával a vykonává mimo rámec fakulty a univerzity. V letech 2002–2008 působil jako vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, v letech 2008–2014 pak jako zástupce vedoucího katedry a od roku 2014 a až do současnosti jako tajemník této katedry. V letech 2015–2020 byl zvolen členem Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK, kde pracoval jako předseda ekonomické komise. Řadu let pracoval také jako člen vědecké rady geografické sekce.

Mimořádně významná je role doc. Čermáka při organizaci a zajištění výuky – od r. 2008 až dosud působí jako garant magisterského oboru sociální geografie a regionální rozvoj a od roku 2009 (rovněž dosud) jako garant celosekčního bakalářského programu geografie-kartografie. Doc. Čermák je dále členem oborových rad PřF UK ve studijním programu PGS Sociální geografie a reginální rozvoj a Politická a regionální geografie. V oblasti výuky doc. Čermák dlouhodobě zajišťuje předměty Sociální geografie, Sociální geografie Česka, Geografie služeb a cestovního ruchu a Komplexní geografická exkurze (kde působí jako dlouholetý organizátor a vedoucí). Doc. Čermák se řadu let podílel na zajištění výuky i při 3 týdenních pobytech studentů Moskevské státní univerzity na naší fakultě.

Vysoké uznání doc. Z. Čermáka i nad rámec fakulty a univerzity lze ilustrovat následujícími aktivitami a funkcemi. V letech 2009–2014 byl členem panelu GAČR, kde dva roky působil jako místopředseda panelu), od roku 2018 dosud  je členem odborného panelu Social Sciences při RVVI, v roce 2020 byl jmenován členem stálé komise pro metodiku hodnocení NAU (oblast vzdělávání – Vědy o Zemi). Významná je i aktivita Doc. Čermáka v České geografické společnosti, kde od roku 2014 dosud pracuje jako hospodář a člen hlavního výboru ČGS.

V oblasti výzkum je doc. Čermák členem výzkumného týmu GEOMIGRACE, kde se věnuje zejména problematice vnitřní i mezinárodní migrace. Doc. Čermák je mj. i členem prestižní mezinárodní sítě IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion, Research Network). Vlastní výzkum doc. Čermáka je zaměřen na geodemografii, teoreticko-metodologické otázky prostorové mobility obyvatelstva, migraci a vývoj osídlení a problematiku regionálního rozvoje. K tématu mezinárodní migrace, zaměstnávání a integrace cizinců několikrát vystoupil v České televizi. Kromě řady projektů GAČR, TAČR doc. Čermák participoval i na řadě projektů z resortních výzkumných agentur (ministerstvo vnitra, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo zahraničí) a mezinárodních projektů (IDEA, International Visegrad Fund) převážně zaměřených na výzkum mezinárodní migrace a integrace cizinců.

 

doc. RNDr. Václav Přibyl, CSc.

Doc. Václav Přibyl se mimořádně zasloužil o rozvoj geografie na Přírodovědecké fakultě svojí pedagogickou a vědeckou činností. Aktivně působil na Přírodovědecké fakultě pedagogicky, vědecky a organizačně od r. 1965 do r. 2010. Stál u zrodu současného pojetí výuky geomorfologie, byl mentorem řady představitelů současné generace českých geomorfologů a po několik desetiletí klíčovým představitelem geomorfologického výzkumu v České republice. Významně se podílel na koncepci učitelského studia, vzniku a výuce regionálně-geografických předmětů.

Doc. Václav Přibyl publikoval více než 100 odborných sdělení, zaměřoval se zejména na strukturní geomorfologii a výzkum terasových systémů. Známé byly jeho geomorfologické výzkumy zátopových území budoucích přehradních nádrží a geomorfologická inventarizace zvláště chráněných území ČR. Václav Přibyl byl dlouholetým redaktorem časopisu Acta Universitatis Carolinae – Geographica. Byl spoluautorem regionálních učebnic a atlasů, přispěl do celé řady geografických encyklopedií. Organizačně na fakultě působil jako člen vědecké rady, předseda oborové rady doktorského studia a zástupce vedoucího katedry. Na katedře fyzické geografie a geoekologie (dříve kartografie a fyzické geografie) se podílel na výchově doktorských studentů, vedl více než padesát diplomových prací.

 

doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.

Doc. Jan Votýpka se mimořádně zasloužil o rozvoj geografie na Přírodovědecké fakultě svojí pedagogickou a vědeckou činností. Aktivně působil na Přírodovědecké fakultě pedagogicky, vědecky a organizačně od r. 1964 do r. 2011. Odborným zaměřením je geomorfologem a regionálním geografem. Dlouhodobě se zabýval žulovým a pískovcovým reliéfem a jejich vývojem v kvartéru.

Doc. Jan Votýpka stál u zrodu Katedry fyzické geografie a geoekologie, stal se jejím první vedoucím. Byl tvůrcem koncepce výuky stávajícího programu fyzické geografie, který vznikl v devadesátých letech 20. stol. Tuto koncepci pak převzala ostatní podobná pracoviště v ČR. Je autorem několika vysokoškolských učebnic (např. učebnice Severní Amerika) a skript. Velmi pedagogicky aktivní byl v regionální geografii. Založil tradici zahraničních exkurzí, nejdříve do různých částí bývalého Sovětského svazu, po r. 1989 v ní pokračoval v rámci severní a jižní Evropy.

Doc. Votýpka se intenzivně věnoval a věnuje popularizaci geografie, v poslední době zejména skrze časopis Země světa. Dlouhodobě spolupracoval se státní ochranou přírody na geomorfologické inventarizaci našich chráněných území. Jako výstupy aplikovaného výzkumu vznikly I dvě monografie jejichž byl spoluautorem, a to Regionalized modelling a Klimatická regionalizace České republiky

Publikováno: Pondělí 21.06.2021 13:30

Akce dokumentů