E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Doporučené konference

PETrA 2013

4.- 6.6. 2013

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,


dovolte  nám, abychom Vás pozvali na již 2.ročník mezinárodní vědecké konference PETrA 2013 (Pollution and Environment-Treatment of Air), která se uskuteční ve dnech 4.- 6.6. 2013 v Praze. Organizátorem konference je Česká společnost chemického inženýrství ve spolupráci s Odour,s.r.o.

2. ročník konference je opět věnován celkové problematice ochrany vnějšího ovzduší. Konference je určena zejména vědeckým pracovníkům a širší odborné veřejnosti zabývající se touto oblastí.

Cílem konference je, stejně jako v minulém ročníku, soustředit experty z celého světa, přispět k transferu zkušeností a nových poznatků, k navázání nových kontaktů a k vytvoření atmosféry pro vědecká, odborná i komerční setkání a přípravu společných projektů, a současně tak reprezentovat Českou republiku jako zemi, pro kterou má čistota ovzduší a životní prostředí vůbec velký význam.

Datum a místo konání: 4. 6. června 2013, hotel Diplomat, Praha 6

Jazyk konference: Angličtina

VÝZVA K ZASLÁNÍ NÁVRHŮ PŘÉSPĚVKŮ:

Anotace nabízených příspěvků v délce minimálně 200 slov v anglickém jazyce zasílejte na emailovou adresu Bc. Jitky Musilové musilova@odour.cz

V abstraktu, prosím, vymezte tematický okruh příspěvku (I. IV. okruh).

TÉMATICKÉ OKRUHY:

Program konference bude rozdělen do 4 přednáškových sekcí a jedné posterové sekce. Přednáškové sekce budou obsahovat tato témata:

  • I. EMISE

Emise v průmyslu a zemědělství; Měření emisí; Měřící techniky; Výsledky měření;Nové metody zjišťování emisí ; Technologie;Technologie s nízkými emisemi; Odlučovače; Snižování emisí škodlivin jinými způsoby; Ekonomika řízení ekologických procesů; Legislativa;  Výzkum

  • II. IMISE

Stav ovzduší; Měření; Rozptylové studie, matematické modely; Zdravotní rizika; Výzkum; Legislativa

  • III. PACHOVÉ LÁTKY

Zdraví, čich a pachové látky: Měření čichu; Psychická problematika v souvislosti s pachovými látkami; Výzkum
Měření emisí a imisí pachových látek: Měřící technika; Hodnocení výsledků měření; Problematika zdroje z hlediska emisí pachových látek; Statistické metody posuzování obtěžování pachem; Technologie na eliminaci pachových látek; Legislativa; Výzkum

  • IV. OZONOVÁ VRSTVA

Klimatická politika : Národní programy

Změny klimatu: Snižování emisí skleníkových plynů; Emisní inventury; Obchodování s emisemi

Udržitelná energetika a doprava: Udržitelná energetika; Udržitelná doprava

  • POSTEROVÁ SEKCE

Posterová sekce zahrnuje všechny uvedená a příbuzná témata


Potěší nás, pokud přijmete naše pozvání a budeme mít možnost setkat se v Praze osobně. Jste všichni srdečně vítáni.

Ing. Petra Auterská, CSc.
Předsedkyně organizačního výboru

Kontakt: 602 17 67 10

Email: petra@odour.cz

www.odour.cz

Vodárenská biologie 2013                                                                                                                                                                                                      6. - 7. 2. 2013

Jako již tradičně zveme všechny hydrobiology, hydrology, pracovníky ve vodárenském průmyslu, zástupce laboratoří, vědecké pracovníky a pracovníky vysokých škol i vysokoškolské studenty uvedených oborů k účasti na konferenci VODÁRENSKÁ BIOLOGIE. Opět se všichni sejdeme v hotelu DAP v Praze, a to ve dnech 6. – 7. února 2013.

V návaznosti na aktuální úkoly radiační monitorovací sítě je záměrem zabývat se na konferenci metodami stanovení radioaktivních látek, zejména rychlým stanovením celkové objemové aktivity beta a spoluprací složek radiační monitorovací sítě, zejména měřicích míst kontaminace vody. V problémovém okruhu metod bude referováno o stanovení radioaktivních látek v pitných, povrchových, minerálních, srážkových a odpadních vodách, v říčních dnových sedimentech, plaveninách a biomase vodních rostlin a vodních organismů a dále pevných odpadech a výluzích pevných odpadů, používaných ve vodním hospodářství, radiační ochraně a jaderné energetice, těžbě a zpracování uranových rud. Dalším záměrem je koordinovat vývoj a normalizaci metod ve spolupráci s hlavními odbornými pracovišti v ČR. Předpokládá se spolupráce (účast) s pracovníky ze Slovenské republiky.

1. cirkulář a přeběžná přihláška.

Recyklace odpadů XVI / Waste Recycling XVI 2012                           9. 11. 2012.

Konference se bude konat na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava dne 29. 11. 2012.

Institut environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a Odborná skupina životní prostředí pobočky ČSVTS HGF VŠB - TU v Ostravě si Vás dovolují pozvat na konferenci

Recyklace odpadů XVI / Waste Recycling XVI
Konference se bude konat na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava dne 29. 11. 2012.

Webová stránka Konference: http://homen.vsb.cz/hgf/546/WR_XVI.html

Konference bude zaměřena na nové vědecké technologické objevy a poznatky z oblasti recyklace odpadů.

Akce dokumentů

ISEH (International Symposium on Environmnet and Health of Contaminated Areas) 2012                                                                            22. a 23.11.2012

Dovolte nám, abychom Vás informovali o konferenci ISEH (International Symposium on Environmnet and Health of Contaminated Areas) 2012 konané v Ostravě 22-23.11.2012, akce je pořádána bez registračního poplatku!:

www.ehss.eu/iseh2012 naleznete aktuální informace o dění kolem programu a workshopů.

V odkaze Download naleznete pozvánku a aktuální program.

http://ehss.eu/iseh2012/download/

V odkaze Registration naleznete informaci pro přihlášení k osobní registraci http://ehss.eu/iseh2012/personal-registration/

Děkujeme a těšíme se na Vás.

Organizační tým ISEH

Vodní nádrže 2012

26. a 27. září 2012

Konference je zaměřena na problematiku vodních nádrží jak z pohledu vodohospodářů - hydrologů (protipovodňová ochrana, manipulace, předpovědní modely), tak z pohledu eutrofizace, vnosu a transportu živin a ekologických funkcí nádrží. Diskutovány budou i problémy vodárenské (ochranná pásma, pesticidy, surová voda), zvláštní blok je věnován i současným projektům na ochranu a revitalizaci vybraných nádrží v ČR.

Program je kvalitně naplněn, můžete se těšit na velice zajímavé přednášky předních odborníků na daná témata. Součástí konference je exkurze na Brněnskou údolní nádrž, kde budou přímo na lodi představeny dosavadní výsledky projektu revitalizace nádrže.

Cirkulář s programem a přihlášku najdete na http://vodninadrze.pmo.cz/. Termíny k přihlášení nejsou podstatné, přihlásit se můžete až do začátku konference. Jako členové partnerské organizace máte nárok na 50% slevu na vložném, což při 2denní účasti činí 1800,- Kč vč. DPH.

Pokud budete mít jakékoli dotazy, obracejte se, prosím, na mne, na adresu kosour@pmo.cz nebo na tel. 541 637 312 nebo mobil 606 066 382.

Akce dokumentů