E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudium

Ústav pro životní prostředí je držitelem akreditace ve třech stupních vysokoškolského vzdělání. V rámci studijního programu „Ochrana životního prostředí”  poskytuje tříleté bakalářské studium, na které navazuje  navazující dvouleté magisterské vzdělání v oboru „Ochrana životního prostředí”, a čtyřleté doktorské studium v oboru Environmentální vědy.

Bakalářské studium

Absolventi se uplatňují ve státní správě, expertní činnosti, v základním i aplikovaném výzkumu. Jsou schopni řešit jednodušší úkoly v oblasti kvality složek prostředí, analýzy škodlivin v prostředí, managementu chráněných území, odpadů, skládek, čištění odpadních vod i vztahů zdraví člověka a prostředí. V typickém případě jsou členy řešitelských týmů a asistenty expertů ve výše zmíněných v oblastech ochrany životního prostředí.

Magisterské studium

Absolventi se uplatňují ve státní správě, soukromé konzultační a expertní činnosti, v základním i aplikovaném výzkumu. Jsou schopni řešit i náročné úkoly v oblasti kvality složek prostředí, analýzy škodlivin v prostředí, managementu chráněných území, odpadů, skládek, čištění odpadních vod i vztahů zdraví člověka a prostředí. Jsou připraveni účastnit se i přípravy plánů a strategií v oblasti ochrany životního prostředí na národní a regionální úrovni.

Doktorské studium

Studium je koncipováno jako příprava k vědecké kariéře nebo k vysoce odborné činnosti v oblasti orientovaného (resortního) výzkumu, či řízení ochrany životního prostředí ve státní nebo soukromé sféře. Absolvent získá během studia a spolupráce se školitelem návyky v samostatné i týmové tvůrčí práci. Je připraven na vysoké odborné úrovni řešit problémy základní a aplikované vědy. Má zkušenosti z laboratorní a/nebo terénní práce, je připraven koncipovat výzkumné úkoly, dokáže získané údaje zpracovat příslušnou statistickou či grafickou metodou a publikovat je. Absolventi nacházejí uplatnění ve vědeckých (např. AVČR), resortních výzkumných (např. ČHMÚ, ČGS, VÚV TGM) a vysokoškolských institucích, či v řídících funkcích odborných sekcí státní správy (MŽP) i soukromého sektoru.

Akce dokumentů