E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStátní doktorská zkouška

Ke státní doktorské zkoušce (SDZ) se uchazeč může přihlásit na oddělení pro doktorská studia  po vykonání všech studijních povinností stanovených studijním plánem. Výjimky může udělit předseda oborové rady po vyjádření oborové rady. Komisi pro doktorskou zkoušku jmenuje na návrh předsedy oborové rady děkan.

 

SDZ se skládá dle Studijního a zkušebního řádu UK v Praze z jedné části, která je tvořená studijními okruhy. Studijní okruhy SDZ u navrhovaného programu odpovídají hlavním přírodovědným aspektům environmentálních věd:

1) meteorologie, klimatologie, atmosférická chemie, ochrana ovzduší

2) hydrochemie, limnologie, ochrana vod

3) ekologie, ochrana biologické diverzity

4) pedologie, geochemie a ochrana horninového prostředí

5) obecná a speciální metodologie environmentálních věd

 

Zaměření SDZ (výběr kombinace okruhů) závisí na zaměření disertační práce a individuálního studijního plánu uchazeče. Státní doktorská zkouška se obvykle sestává z 1 hlavního a 1 vedlejšího okruhu. Hlavní okruh vychází ze zaměření disertační práce. Vedlejší okruh rozšiřuje a doplňuje požadované znalosti disertanta z příbuzné problematiky jiného okruhu. Oba okruhy zkoušky jsou navrženy předsedou oborové rady po konzultaci se členy oborové rady a se školitelem disertanta výběrem z pěti zde uvedených okruhů. V případě interdisciplinárních projektů může být předmětem SDZ i další relevantní tématika.

 

Akce dokumentů