E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřijímací řízení

Je organizováno v rámci termínů a pravidel stanovených pro všechny obory doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze - dále PřFUKv daném akademickém roce.

Uchazeči podávají přihlášku prostřednictvím oddělení doktorského studia.

Přijímací řízení se uskutečňuje před komisí. Kromě písemně zpracované anotace doktorského projektu je každý student povinen předložit písemný souhlas případného školitele. (Poznámka: zájemcům o studium, zejména těm, co přicházejí z jiných fakult a/nebo vysokých škol se doporučuje s předstihem kontaktovat případné školitele. Bez předchozí přípravy projektu a souhlasu školitele nelze doktorské studium zahájit).

 

Základní podmínkou k přijetí je absolvování magisterského studia přírodovědného nebo příbuzného technického směru. Uchazeč má tři možnosti výběru tématu disertační práce:
1) Téma nabízené školitelem z ÚŽP, z PřFUK
2) Téma nabízené školitelem ze spolupracující instituce (např. AVČR)
3) Vlastní téma, pro jehož realizaci získá školitele z PřFUK nebo spolupracující instituce.

Vybrané téma je povinen uchazeč zpracovat do písemné formy a obhájit před přijímací komisí.


Přijímací komise posuzuje u přijímacího pohovoru význam a hloubku tématu, jeho relevanci k současným poznatkům vědy, přínos tématu pro rozvoj vědeckého zaměření pracoviště, personální, technické a finanční (grantové) zabezpečeni zvoleného tématu, způsob jakým uchazeč presentuje před komisí svoji představu řešení doktorandské práce, návaznost na předcházející výzkumy v dané oblasti, základní metodické postupy, výchozí hypotézy, varianty řešení pro případ nesnází se zvoleným tématem, schopnost práce s odborným anglickým textem.


Komise hodnotí každého uchazeče body a sestavuje pořadí s návrhem k přijetí/nepřijetí ke studiu. O přijetí uchazeče rozhoduje děkan (proděkan pro doktorská studia).

Školitelem je vědeckopedagogický, zpravidla habilitovaný pracovník Ústavu pro životní prostředí (dále ÚŽP), jiného pracoviště Přírodovědecké fakulty, AVČR, případně jiné vysoké školy, případně jiného odborného pracoviště se zkušenostmi a publikační aktivitou v relevantním oboru (oblast environmentálních věd). Oborová rada si vyhrazuje právo nepřijmout návrh nevyhovujícího školitele (nízká vědecká erudice, slabá publikační aktivita, neschopnost finančně zabezpečit doktorský projekt apod.), případně navrhnout školitele jiného.

Akce dokumentů