E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObhajoba doktorské práce

Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Zkouška i obhajoba se řídí předpisy UK a PřFUK a zavedenými akademickými tradicemi pracoviště. Student vyplní a odevzdá na oddělení doktorského studia žádost o obhajobu.

Disertace se předkládá svázaná v tvrdých deskách na oddělení doktorského studia PřFUK v
 1 exempláři. Komisi pro obhajobu jmenuje po projednání v oborové radě na návrh předsedy oborové rady děkan. Komise vybírá dva oponenty, kteří zpracovávají oponentní posudky. Ve stanovený termín student před komisí prezentuje výsledky svého výzkumu dokumentovaného v disertační práci (a v souvisejících publikacích), reaguje na připomínky oponentů i na dotazy členů komise, případně hostů. Komise hlasuje na neveřejném zasedání o přijetí/nepřijetí práce jako podkladu pro udělení titulu PhD. Obhajoba disertační práce je veřejná. (Podrobnosti v příslušných předpisech MŠMT, UK a PřF).

JAKO NÁVOD SE VŠEMI NUTNÝMI KROKY SLOUŽÍ TENTO METODICKÝ POKYN STUDIJNÍHO ODD.

Základní pokyny a pravidla pro zpracování a odevzdání disertační práce:

 

 (Poznámka. Studentům se doporučuje účastnit se obhajob disertačních prací svých kolegů a kolegyň a osvojit si tak průběh řízení a zvyky zavedené na ÚŽP PřFUK).

Akce dokumentů