E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMagisterské studium

 

Do navazujícího magisterského studia je možné přijmout uchazeče pouze za předpokladu úspěšného dokončení bakalářského stupně (přírodovědného nebo příbuzného technického směru). Přijímací zkouška probíhá ústní formou před komisí, kterou řídí předseda. Přijímací zkoušky probíhají v jednom řádném a jednom náhradním termínu. Přijímací zkouška se koná z předmětu základy environmentálních věd (pokrývá oblast ekologie, ochrany půdy, vody a ovzduší). Pro přípravu k příjimacímu řízení lze vycházet z tématických okruhů Bakalářských státních zkoušek našeho studijního programu.


Struktura studia

  1. Studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia zapisují povinně volitelné přednášky dle zaměření diplomové práce a požadavků státní závěrečné zkoušky v doporučeném rozsahu  26 kreditů.
  2. Studenti 2. ročníku navazujícího magisterského studia zapisují povinně volitelné přednášky dle zaměření diplomové práce a požadavků státní závěrečné zkoušky v doporučeném  rozsahu 16 kreditů.
  3. Podrobný studijní plán naleznete zde .

 

Diplomová práce

Zadání DP a prezentace průběžných výsledků

Cílem zpracování diplomové práce (DP) je naučit studenty samostatné systematické práci na konkrétním projektu a prakticky tak uplatnit znalosti a dovednosti nabyté během studia.

  1. DP je zahájena přihlášením k práci v SIS a závazným potvrzením školitele v SIS  v termínu stanoveném děkanem (viz Důležité termíny).
  2. Téma DP vybírá student z nabídky Ústavu životního prostředí (ÚŽP).  DP může být zadána i externím pracovištěm/ško­litelem. Výběr témat mimo nabídku ÚŽP podléhá schválení ředitelem ÚŽP. Při externím vedení DP student musí mít interního konzultanta z ÚŽP.
  3. Postup prací na DP student prezentuje v prvním a druhém roce studia dle POKYNŮ PRO PRZENTACI DP.
  4. Formální úprava a struktura DP musí splňovat požadavky fakulty (viz oddíl  Závěrečné práce - fakultní pokyny, kde je aktuální Opatření děkana), dále je vhodné si nastudovat  interní doporučení DP.  
  5. DP musí obsahovat prohlášení, ve kterém student svým podpisem stvrzuje, že vypracoval práci samostatně, a že předložená tištěná verze se shoduje s elektronickou verzí podanou v SIS.

Odevzdání DP

Student odevzdá 1 výtisk  DP svázané v pevné vazbě (práce může být vytištěna oboustranně) na sekretariátu ÚŽP  u paní Novotné  ve stanoveném termínu.  Český i anglický název DP musí být totožný s názvem uvedeným v SISu.  V případě, že student požádal do data odevzdání práce o odložení zveřejnění práce nebo její části, je povinen odevzdat jeden další výtisk navíc (odeslání práce na MŠMT zajišťuje studijní oddělení).

Dle opatření děkana (22/2017) DP musí obsahovat ABSTRAKT v češtině a angličtině! Do SISu se oba abstrakty vkládají odděleně; před vložením mějte připraveny jejich pdf verze!

Elektronická verze DP  (totožná s verzí tištěnou) musí být vložena ve formátu pdfA do aplikace SIS nejpozději v den odevzdání tištěné verze. Pozor, SIS zaznamenává datum vložení elektronické verze DP a sekretariát zaznamenává datum odevzdání tištěné práce!!

V případě, že se student rozhodne omluvit z obhajoby práce, kterou odevzdal, nebo se obhajoba z jakéhokoliv důvodu nekoná, posune se pouze termín obhajoby. Práce se nepřepracovává, nevypracovávají se ani nové posudky; obhajuje se v takové verzi, v jaké byla odevzdána, v příštím termínu, na který se student přihlásí (viz metodický pokyn studijního oddělení Přihlašování k SZZK)

Odložení zveřejnění DP nebo její části: V odůvodněných případech (práce obsahuje údaje, jejichž zveřejnění na internetu není možné z důvodu ochrany autorských práv, patentové ochrany nebo jiné ochrany duševního vlastnictví), lze zažádat o dočasné vyjmutí příloh nebo celé práce ze zveřejnění. Tuto možnost je nutno konzultovat se školitelem a ředitelem ústavu (opatření děkana 22/2017) Vedoucí práce/školitel nebo pověřená osoba může podat žádost o odložení zveřejnění příloh práce v SIS a to až na dobu tří let od termínu obhajoby.  Žádost lze podat od data zadání práce, nejpozději do data odevzdání práce. Student v případě podané žádosti odevzdá dvě verze práce v listinné podobě.

 

Státní závěrečná zkouška (SZZk)

SZZk má tři části, skládá se z obhajoby diplomové práce a ústní závěrečné zkoušky ze dvou předmětů za podmínek obvyklých na UK PřF.

Studenti si volí dva předměty státní závěrečné zkoušky z nabídky:

MSZO001 Ekologie a ochrana přírody  (update 23.2.2017)

(zéjména: MO550P73P Úvod do ekologie, MO550P10 Ochrana přírody a krajiny, MO550P13 Aplikovaná ekologie; doplňkově: MB120P16P Ekosystémová a krajinná ekologie, MB162P23 Populační ekologie, MO550P96 Ekologie obnovy)

MSZO002 Ochrana půdy a horninového prostředí (update 07.03.2017)

(zejména: MO550P30A Základy pedologie a ochrana půd, MO550P28 Těžba a revitalizace, , MO550P96 Ekologie půdy; doplňkově: MO550P96 Ekologie obnovy, MO550P102 Globální geobiochemické cykly)

MSZO003 Meteorologie, klimatologie a ochrana ovzduší (update 20.2.2017)

(zejména: MO550P23 Meteorologie a klimatologie, MO550P14 Základy chemie atmosféry, MO550P16P Ochrana ovzduší, MO550P85 Atmosférická chemie, MO550P75 Ochrana ovzduší II; doplňkově: MO550P09 Atmoférický aerosol, MO550P122 Biometeorologie a bioklimatologie)

MSZO004 Hydrochemie, limnologie a ochrana vod  (update platný od ak. roku 2020/2021)

(zejména: MO550P72 Hydrochemie, MO550P89 Limnologie, MO550P01 Znečišťování a ochrana vod, MO550P86 Limnologické metody; doplňkově: MO550P46 Úprava podzemních a povrchových vod, MB160P14 Biologie vodních živočichů, )

MSZO005 Environmentální chemie a ekotoxikologie (update 22.2.2017)

 

Studenti se mohou přihlásit ke složení státní závěrečné zkoušky nebo její části pokud splní studijní povinnosti ke stanovenému datu . Studenti, kteří nesplní studijní povinnosti k tomuto datu absolvují státní zkoušku v následujícím termínu SZZk.

 

Ke všem částem SZZk se student závazně přihlašuje elektronicky prostřednictvím SIS ve stanoveném termínu.

Informace o termínech odevzdání zadání,  DP, kontroly studia a státních zkouškách naleznete v oddíle Důležité termíny.

 

Návody k zápisu předmětů, přihlašování ke státní závěrečené zkoušce, vkládáná závěrečných prací do SIS, kontroly studia ap. naleznete na stránkách Studijního oddělení ve složce  návody

 


Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatňují ve státní správě, soukromé konzultační a expertní činnosti, v základním i aplikovaném výzkumu. Jsou schopni řešit i náročné úkoly v oblasti kvality složek prostředí, analýzy škodlivin v prostředí, managementu chráněných území, odpadů, skládek, čištění odpadních vod i vztahů zdraví člověka a prostředí. Jsou připraveni účastnit se i přípravy plánů a strategií v oblasti ochrany životního prostředí na národní a regionální úrovni.

Akce dokumentů