E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStipendijní program Německé spolkové nadace pro životní prostředí pro Střední a Východní Evropu

Německá spolková nadace pro životní prostředí (MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU, www.dbu.de) vypisuje každý rok stipendia pro kvalifikované absolventy vysokých škol ve Střední a Východní Evropě, zaměřených na studium různých oblastí tvorby a ochrany životního prostředí. Žádost je od roku 2020 možné podávat ve dvou termínech – vždy 5.9. a 5.3.

Stipendijní program podporuje 6 – 12ti měsíční pobyty na německých odborných pracovištích: na vysokých školách, v podnicích, výzkumných ústavech, nevládních organizacích, úřadech apod. Místo stipendijního pobytu si mohou zvolit sami žadatelé nebo ho zajistí DBU dle zvolené odborné oblasti/odborného záměru žadatele. Pro zajištění potřebné úrovně znalostí německého jazyka začíná stipendijní pobyt 4-týdenním intenzivním jazykovým kurzem, který zajišťuje DBU a probíhá v malých mezinárodních skupinách v Osnabrücku.

Výše stipendia: 1250 € měsíčně Zahájení stipendia: zpravidla únor a srpen DBU hradí kromě měsíčního stipendia také náklady na pojištění, související s pobytem v SRN, i na intenzivní jazykový kurz němčiny v Německu.

Podmínky, které musí splnit uchazeč o stipendium:

• absolvent VŠ v ČR

• státní příslušník ČR

• trvalé bydliště v ČR

• nadprůměrné závěrečné známky (dobrý až velmi dobrý)

• titul (Master, Magister, Ing.; bakalář není dostačující)

• studium dokončil před méně než 3 roky

• téma, kterému se chce uchazeč v rámci stipendia věnovat, musí být úzce spojeno s životním prostředím a musí být aktuální z pohledu ČR či celé EU

• alespoň základní znalost německého jazyka, kterou musí prokázat při zahájení stipendia

• podání přihlášky do stipendijního programu v německém nebo anglickém jazyce

• v případě vyzvání ze strany DBU k osobním pohovorům, prezentace tématu v německém nebo anglickém jazyce

• německý projektový partner nebo hostitelská organizace nemusí být určena v termínu podání přihlášky, nicméně minimálně k pohovoru je výhodou Pokud uchazeč tyto podmínky splní, zaregistruje se v elektronickém systému podávání přihlášek a přihlášku zpracuje v tomto systému včetně všech požadovaných příloh https://www.dbu.de/2587.html.

Žádost o stipendium se předkládá do termínu, uvedeném vždy na https://www.dbu.de/2587.html a musí kromě vyplněné Online-přihlášky v německém či anglickém jazyce obsahovat i požadované přílohy v češtině a v NJ či AJ (stačí vlastní překlad)

• návrh odborného záměru, kterým se chce žadatel zabývat v rámci stipendijního pobytu, v členění a rozsahu dle pokynů v On-line přihlášce

• fotografie

• životopis s popisem zájmů a vlastní profesní perspektivy, publikační činnost, výzkumné úkoly, projekty

• dokumenty - doklad o absolvování státní závěrečné zkoušky včetně známky za diplomovou práci v ČJ a NJ nebo AJ (může být předložen dodatečně, nejpozději do termínu přijímacího pohovoru)

• doporučení školitele nebo nadřízeného v ČJ a NJ nebo AJ

Pokud má uchazeč dotazy nebo potřebuje pomoci, kontaktuje zastoupení DBU v ČR či SR. Před zpracováním přihlášky je vhodná konzultace záměru/projektu na zastoupení DBU v ČR či SR.

Vybraní uchazeči budou DBU písemně pozváni k přijímacímu pohovoru, který se koná na podzim. Od žadatelů se vyžaduje alespoň základníznalost německého jazyka a schopnost prezentace projektu v němčině nebo angličtině, komunikace v místě pobytu může být v angličtině. Žádat o stipendium nelze opakovaně.

Aktuální termíny, informace, i formuláře najdete na https://www.dbu.de/2587.html (MOEAusstauschtipendienprogramm mit Tschechien).

Publikováno: Sobota 06.02.2021 13:30

Akce dokumentů