E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTémata přednášek 2022-2023

Aktuální trendy v ochraně přírody

Přednáškový cyklus v rámci celoživotního vzdělávání Ústavu pro životní prostředí PřF UK 2022 - 2023

Předběžný seznam témat

Přesný rozpis přednášek bude vždy k dispozici před začátkem semestru

 

 • Právně-historický rámec ochrany přírody
 • Ochrana přírody a politika
 • Ochrana přírody a krajiny: teorie vs. praxe – pohled z nestátní ochrany přírody (nevládní i privátní sféry)
 • Komunikace v ochraně přírody (zkušenost z vládní sféry)
 • Způsoby hodnocení částí přírody a jejich využitelnost v praxi (ekosystémové služby, přírodní kapitál, a další způsoby nominálního hodnocení)
 • Mezinárodní struktury ochrany přírody (včetně Natury 2000)
 • Ekonomické nástroje v péči o přírodu a krajinu
 • Ochrana přírody jako součást aplikované ekologie (procesy, toky energie, aj.)
 • Trendy globální biodiverzity
 • Dopady globálních změn na biodiverzitu
 • Trendy stavu přírody v antropocénu
 • Ochrana přírody ve světle kvartérní minulosti
 • Data v ochraně přírody – přehled datových zdrojů, jejich možnosti a limity
 • Význam studia populační dynamiky pro druhovou ochranu
 • Červené seznamy druhů a biotopů v Evropě a v ČR – závěry pro ochranu přírody
 • Chráněná území (mezinárodní i národní klasifikace a systémy)
 • Význam vojenských prostorů z pohledu biodiverzity
 • Rostlinné invaze
 • Invaze živočichů
 • Ekologie obnovy a ochrana postindustriální krajiny
 • Záchranné programy, ex-situ ochrana rostlin a živočichů
 • Fragmentace krajiny a její důsledky
 • Ochrana krajiny (ÚSES, územní plánování, krajinný ráz)
 • Natura 2000 a hodnocení vlivů v ČR
 • Management nelesních biotopů z hlediska ochrany druhů živočichů
 • Management nelesních biotopů z hlediska vegetace
 • Management lesů ve Střední Evropě z pohledu biodiverzity
 • Ochrana přírody a současné zemědělství
 • Ochrana říčních ekosystémů z pohledu fluviální morfologie
 • Forenzní metody v ochraně přírody
 • Péče o biodiverzitu kulturní krajiny: zkušenost z vybraných velkoplošných chráněných území

Tento seznam témat je ke stažení ZDE

Akce dokumentů