E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMarie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships (MSCA-PF)

 

MSCA-PF financují individuální projekty postdoktorských stáží (dlouhé 1-2 roky) spojené s mezinárodní mobilitou. Zde najdete základní informace o pravidlech, o podávání žádostí a odkazy na další užitečné informační zdroje.

To read all information on this page in English, switch to English version of this website.


Úvod – Typy projektů a další možnosti mobility – Interní pokyny – Užitečné odkazy 


MSCA-PF jsou nástupcem MSCA Individual Fellowships (MSCA-IF), které byly součástí programu Horizont 2020 (poslední výzva MSCA-IF byla v září 2020). MSCA-PF jsou součástí programu Horizont Evropa.

V rámci MSCA-PF grantu je financována výzkumná stáž (1-2 roky) spojená s mezinárodní mobilitou (výzkumník musí grant řešit na instituci v jiné zemi, než kde dosud pracoval nebo studoval). Výzkumník (fellow) musí být držitelem titulu PhD a od jeho získání mít maximálně 8 let praxe ve výzkumu na plný úvazek. Téma výzkumu není omezeno. Cílem je podpořit profesní růst výzkumníka. Hostitelská instituce může být z akademického i z neakademického sektoru. Uzávěrka se opakuje každý rok přibližně v polovině září. Nejčasnější možný začátek řešení projektu je přibližně od května následujícího roku, v praxi se projekty obvykle zahajují v září, necelý rok po podání žádosti.

MSCA-PF je zajímavou příležitostí pro:

 • výzkumníky, kteří chtějí vyjet na postdoktorskou stáž do zahraničí,
 • výzkumníky, kteří působili v zahraničí (alespoň 2 roky) a přijíždějí / vrací se do Česka,
 • výzkumníky, kteří nedávno přišli (nebo se vrátili) ze zahraničí,
 • vedoucí výzkumných týmů, kteří si chtějí přivést postdoka odkudkoli ze zahraničí.

Žadatel (fellow) musí splňovat následující podmínky:

 • K datu uzávěrky být držitelem titulu PhD (nemusí mít v držení diplom, ale musí mít za sebou úspěšnou obhajobu doktorské disertace).
 • Novinka: K datu uzávěrky může mít maximálně 8 let pracovní zkušenosti ve výzkumu (na plný úvazek) od získání titulu PhD. Nezapočítává se doba strávená mimo výzkum nebo doba, po kterou výzkumník přerušil kariéru například z důvodu rodičovské dovolené. Dále se nezapočítává doba strávená výzkumem ve „třetí zemi“ (ani země EU ani asociovaná k programu Horizont Evropa), pokud je fellow národnosti země EU nebo země asociované k programu Horizont Evropa či bývalý dlouhodobý rezident a vrací se ze „třetí země“ do Evropy.
 • V zemi, kde je projekt řešen (kde fellow absolvuje stáž), musí splňovat pravidlo mobility: V posledních 3 letech před uzávěrkou výzvy nestrávil (nepracoval nebo nestudoval) v této zemi víc než 12 měsíců.

Projektový návrh musí budoucí fellow připravovat v úzké spolupráci s potenciálním školitelem na hostitelské instituci. Návrhy projektů jsou podávány elektronicky prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal. Formálně je předkladatelem projektu budoucí hostitelská instituce, na které má stáž probíhat – zpravidla prostřednictvím budoucího školitele (pouze v případě Global Postdoctoral Fellowships je předkladatelem „vysílající instituce“ v Evropě, viz níž).

V poslední výzvě MSCA-IF (předešlé verze tohoto grantu) bylo podpořeno 1 630 projektů, úspěšnost byla přibližně 14%.

Novinka: Omezení opětovného podávání návrhů
Od roku 2022 již nebude možné znovu podat návrh projektu, který v předešlé výzvě získal nižší hodnocení než 70% (below threshold).

Školitelé! Chtěli byste si v budoucnosti přivést postdoka s MSCA-PF grantem? Zajímá vás, jak se liší dobrý MSCA-PF projekt od špatného? Zaregistrujte se do databáze expertů Evropské komise a staňte se hodnotitelem těchto projektů.

nahoru


Typy projektů a další možnosti mobility

European Postdoctoral Fellowships

 • Stáž dlouhá 12 až 24 měsíců na hostitelské instituci v zemi EU nebo asociované k programu Horizont Evropa.
 • Fellow musí v této zemi splňovat pravidlo mobility a může být jakékoli národnosti.

Global Postdoctoral Fellowships 

 • Stáž dlouhá 12 až 24 měsíců na hostitelské instituci ve „třetí zemi“ (ani země EU ani asociovaná k programu Horizont Evropa), kde fellow splňuje pravidlo mobility.
 • Po této vysílací (outgoing) fázi následuje povinná návratová (reintegration) fáze dlouhá 12 měsíců strávená na „vysílající instituci“ v zemi EU nebo asociované k programu (v této zemi fellow nemusí splňovat pravidlo mobility). Tato návratová fáze je součástí projektového návrhu a je v rámci projektu financována.
 • Na začátku projektu může fellow strávit až 3 měsíce na „vysílající instituci“.
 • Formálně je předkladatelem projektu „vysílající instituce“.
 • Fellow musí mít národnost země EU nebo asociované k programu nebo být v takové zemi dlouhodobým rezidentem.

Krátkodobé stáže – Secondments

 • Secondment je krátkodobá stáž (například několik měsíců) probíhající na jiné instituci než je hlavní hostitelská instituce a pod vedením jiného školitele. Takováto stáž nebo stáže mohou, ale nemusí, být součástí projektu MSCA-PF.
 • Secondment musí být naplánován již v projektovém návrhu a musí být přínosný jak pro vědeckou část projektu, tak pro osobní rozvoj výzkumníka.
 • Celková délka secondment(s) nesmí přesáhnout třetinu délky European Postdoctoral Fellowships, respektive vysílací (outgoing) fáze Global Postdoctoral Fellowship.
 • Novinka: Secondment může být realizován v jakékoli zemi. (V případě Global Postdoctoral Fellowship není povolen secondment ve „třetí zemi“ během návratové fáze projektu.)

Novinka:
Umístění v neakademickém sektoru – Placement in non-academic sector

 • V rámci MSCA-PF může být financováno dalších až 6 měsíců na konci projektu, pokud tuto dobu „navíc“ fellow stráví na instituci z neakademického sektoru.
 • Toto „umístění“ musí být naplánováno již v projektovém návrhu a musí být přínosné jak pro vědeckou část projektu, tak pro osobní rozvoj výzkumníka.
 • Instituce, kde toto umístění v neakademickém sektoru probíhá, musí být v zemi EU nebo asociované k programu Horizont Evropa.
 • Pro účely projektů Marie Skłodowska-Curie je za součást neakademického sektoru pokládána každá instituce, která není ani univerzita (či vysoká škola) ani výzkumná organizace. Kromě firem jsou tedy za neakademické instituce pokládána například i muzea, národní parky, nemocnice, nevládní neziskové organizace apod.

ERA Fellowships

 • ERA Fellowships jsou pokračováním Widening Fellowships, která byla součástí programu Horizont 2020.
 • Ty nejlepší MSCA-PF projekty připravené s hostitelskou institucí v jedné z tzv. Widening countries (například Česko), které v hodnocení „skončí těsně pod čarou“ (jsou velmi kvalitní, ale v MSCA rozpočtu již na ně nejsou finance) budou financovány z rozpočtu části Horizontu Evropa Widening Participation and Spreading Excellence.
 • V návrhu projektu MSCA-PF fellow v administrativní části zaškrtne, že pokud projekt nebude vybrán k financování z MSCA rozpočtu, chce se ucházet o ERA Fellowship.
 • Poté, když je uzavřené hodnocení MSCA-PF výzvy a je určeno, které projekty jsou a které nejsou vybrané k financování, se neúspěšné MSCA-PF projekty, které splňují podmínky ERA Fellowships, do této výzvy automaticky přesunou. (Výzva ERA Fellowships využije hodnocení, které projekt získal v MSCA-PF výzvě.)

nahoru


Interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu

Kontaktní osoby pro MSCA-PF granty na Přírodovědecké fakultě:
Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně MSCA-PF grantů, prosím, neváhejte se na nás obrátit.

Prosím, sledujte Grantové aktuality, kde jsou zveřejňovány aktuální pokyny a interní uzávěrky.

Chcete řešit MSCA-PF projekt na Přírodovědecké fakultě?

 • Výzkumník (fellow) se musí nejprve zkontaktovat a domluvit se svým potenciálním „školitelem“ na Přírodovědecké fakultě. (Viz například seznam výzkumných týmů – i když tento seznam není vždy zcela aktuální.)
 • Poté je třeba, aby tento školitel oslovil Oddělení projektového řízení (viz kontaktní osoby výše) a zkontaktoval nás s žadatelem. Čím dříve nás kontaktujete, tím smysluplnější podporu Vám budeme moci při přípravě projektu poskytnout. (S uzávěrkou v září je dobré s námi navázat kontakt nejpozději cca v červnu.)
 • Podle Opatření Rektora č. 21/2021 musí být každý MSCA-PF návrh podávaný s Univerzitou Karlovou jako hostitelskou institucí nahlášen rektorátu nejpozději 1. srpna, proto prosím včas kontaktujte Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková,  klara.sobotikova@natur.cuni.cz), abychom tuto povinnost splnili.
 • Nejpozději 2 týdny před uzávěrkou prosím zašlete předběžnou verzi kompletního návrhu projektu na klara.sobotikova@natur.cuni.cz k zaslání na rektorát.
 • Při podávání projektového návrhu
  prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal prosím uvádějte:
  ► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
  ► Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz
                                     Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz
                                     Adéla Jiroudková, adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz

Chcete s pomocí MSCA-PF grantu vyjet do zahraničí?

Pokud aktuálně pracujete nebo studujete na Přírodovědecké fakultě a plánujete podat návrh MSCA-PF projektu, který by byl řešen na zahraniční instituci, doporučujeme také kontaktovat Oddělení projektového řízení (viz kontaktní osoby výše) a v rámci našich kapacitních možností Vám rádi pomůžeme při přípravě projektu – čím dříve nás kontaktujete, tím smysluplnější podporu Vám budeme moci poskytnout.

nahoru


Užitečné odkazy


Fakultní stránky o programu Horizont Evropa.

nahoru


Našli jste chybu? Prosím, prosím, prosím, dejte mi o tom vědět na ludmila.souckova@natur.cuni.cz.

Akce dokumentů