E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAdministrativa výjezdů

Před výjezdem

 

1. vyplnit formulář v modulu cestovních příkazů (https://idp.cuni.cz/cas/login), nebo mít Rozhodnutí  o přidělení stipendia programu Erasmus. 

2. cestu schvaluje přímý nadřízený, tedy  školitel/vedoucí pracoviště

Tyto kroky učiňte nejméně 14 dnů před plánovaným odjezdem.

Cesty nad 30 dnů schvaluje též sekční proděkan

Upozornění: Bez splnění těchto podmínek zahraniční cesta není schválená, tzn. že EO nemůže proplatit žádné náklady.

Návrh na vyslání/Rozhodnutí o stipendiu je potřeba mít na zahraniční cestu vždy, i v případě, kdy veškeré náklady hradí zvací strana nebo jiný subjekt. V případě úhrady jiným subjektem než PřF je třeba tuto skutečnost zohlednit v CP a do přílohy nahrát scan smlouvy či jiného dokumentu. V případě úhrady 3. subjektem z ČR se dokládá i potvrzením z EO, že cesta byla proplacena.

Pro studenty je povinné zapsat si zahraniční mobilitu do SIS 

Všichni studenti vyjíždějící na více než 30 kalendářních dnů se také musí zaregistrovat v systému DROZD MZV ČR, případně v ekvivalentu systému své domovské země. V případě výjezdu v programu Erasmus, případně meziuniverzitních dohod je tato registrace povinná (v souladu s Opatřením rektora č. 33/2016).

Registrace v systému DROZD umožňuje zastupitelským úřadům ČR v dané zemi kontaktovat cestovatele v případě nouze (živelná katastrofa, válečný konflikt apod.)

Podporu při mimořádných událostech zajišťuje také  rektorát UK - Zde podrobnější informace.   

Pojištění zahraničních cest

 

Každý vyjíždějící student může využít fakultního pojištění zahraničních cest. Aby bylo pojištění platné, je třeba: 

1) řádně vyplněný a schválený cestovní příkaz (https://idp.cuni.cz/cas/login

2) Rozhodnutí o přidělení stipendia v rámci programu Erasmus (nahrazuje CP)

3) být uveden(a) v seznamu účastníků hromadné akce  - platí pro exkurze a akce pod vedením pedagoga fakulty

Informace o výši pojistného plnění, platnosti pojistky, kartička pojištění jsou po přihlášení dostupné na fakultním webu (cestovní pojištění). Odkaz lze použít pouze po přihlášení.

Po návratu

Po návratu ze služební či studijní cesty jsou nutné tyto úkony:

1) vyúčtování cesty a to v případě, že byly použity prostředky z fakultních zdrojů. Pokud nebyly čerpány fakultní zdroje, ale jenom prostředky vyplacené formou stipendia, vyúčtování bude nulové. V případě kombinace zdrojů financování se stipendijní příspěvek uvádí do vyúčtování jako jedna částka.

2) závěrečná zpráva z pobytu(ZZ): platí pro pobyty spolufinancované programy spravovanými fakultou či RUK (například Fond mobility, POINT, Internacionalizace). Termín vypracování ZZ je 10 dnů od návratu.

Jazykové certifikáty, studijní pobyty x praktické stáže, počty kreditů pro studijní pobyty, 

 

Akce dokumentů