E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProgramy na podporu výjezdů

podpora mobility studentů, granty, stipendia

Existuje celá řada programů na podporu studnetské mobility. Zde jsou vybrány ty nejčastěji využívané na naší fakultě:

 

 


POZOR !!!

Pro všechny výzvy platí fakultní termíny podávání žádostí, termíny určené RUK jsou proto orientační a je třeba počítat s tím, že fakultní termíny jsou stanoveny dříve. 

Současně upozorňujeme, že všechna stipendijní i nestipendijní místa podléhají výběrovému řízení a nejsou nároková.

 


 

 

Program ERASMUS+

je program Evropské unie podporující zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě.

Program má samostatnou informační stránku na fakultním www

Univerzitní stránky programu

 

 

AKTION (pro výjezdy všech stupňů studia, dle aktuální nabídky programu)

V rámci  bilaterální spolupráce s Rakouskem nabízí tento program individuální stipendia v délce 1-5 měsíců na přípravu diplomové/disertační práce (termíny uzávěrky 15. 3. a 15. 10. vždy na následující semestr) a letní jazykové školy německého jazyka.

Informační stránka programu: AKTION

 

CEEPUS (pro výjezdy všech stupňů studia, dle aktuální nabídky programu)

Program regionální spolupráce ve střední a východní Evropě. Funguje v rámci tzv. sítí, které mezi sebou mají jednotlivé univerzity. PřF se podílí na oborech chemie a sociální geografie. Vyjet lze i mimo síť, jako freemover.

Informační stránka programu: www.ceepus.info

 

Barrande Fellowship Program

Stipendium umožňuje vybraným studentům doktorských studijních programů absolvovat ve Francii krátkodobý výzkumný pobyt nebo doktorát pod dvojím vedením (cotutelle).

informace ZDE

 

Program DAAD 

Německá akademická výměnná služba nabízí individuální stipendia: pro studium magisterského studia, na letní školy, a pro doktorské studenty v 1-6 nebo 7-12 měsíců, nebo v programu cotutelle na celé studium na dvou univerzitách zároveň ve společném programu.

Informační stránka programu: Stipendia DAAD

 

Fond mobility UK

Fond mobility umožňuje studentům přispět na financování jejich zahraničních výjezdů, a to do maximální částky poloviny celkových nákladů na cestu. Není možné tuto podporu kombinovat s programem Erasmus.

Priority fondu a další info ZDE

Pro úspěšné posouzení žádosti o tuto podporu je potřeba respektovat pravidel programu, zvláště co se týká délky  a účelu pobytu. Obecně platí, že možnost žádat mají pouze studenti denního studia na budoucí výjezdy (nutno připočítat čas pro hodnocení odbornou komisí). Nelze žádat o podporu na již běžící, nebo ukončené mobility. Pro žádosti je zpravidla komisí uplatňován měsíční limit přidělelných prostředků. Pro pregraduální studnety (Bc. Mgr.) je to 10 tisíc Kč/měsíc pro evropské pobyty a 15 tisíc Kč/měsíc pro pobyty mimo Evropu. Pro PhD studenty je to 15 a 20 tisíc Kč. Maximální částka přidělená na jednu mobilitu je 100 tisíc Kč.

Žádost samotná se podává do aplikace IS Věda (https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword), kam se po skončení podpořeného pobytu odevzdává i závěrečná zpráva.  Manuál pro vyplnění žádosti přístupný po přihlášení.

Výběrová řízení FM jsou vypisována každoročně ve dvou termínech: 

Od 1. 2. do 31. 3 pro jarní kolo. 

Od 20. 9. do 31. 10. pro podzimní kolo. 

 

Fullbrightova komise

FK poskytuje podporu prmárně pro podější fáze kariéry. Stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM. Leták Fulbrightovo postgradualni stipendium.

další informace ZDE

 

Nestipendijní pobyty v rámci výběrových řízení UK (primárně pro Mgr. a PhD.)

Tato výběrová řízení podléhají stejným pravidlům jako výběrová řízení se stipendii, ale partnerská univerzita v tomto případě nenabízí přímou finanční podporu žadatelům z UK. Protože se jedná o přímou meziuniverzitní spolupráci a vybraným kandidátům je na partnerské univerzitě odpouštěno školné. Financování těchto pobytů je pak možné za pomoci Fondu mobility, Internacionalizace PřF a neuniverzitních grantových agentur a nadací.

Tyto pobyty jsou obvykle studijní, v délce jednoho až dvou semestrů.

Tato výběrová řízení jsou vypisována s ročním předstihem a to ve dvou termínech (zimní a letní semestr)

Seznam smluv a participujících fakult: Výběrová řízení v rámci meziuniverzitních dohod

 

POINT UK 

Program podporující internacionalizaci UK. Je určen především ke krátkodobým výjezdům (primárně pro Mgr. a PhD.) v maximální délce tří týdnů (letní školy, studentské konference, neplacené stáže, soutěže apod.)

Žádosti se podávají do aplikace IS Věda (https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword), kam se také odevzdává závěrečná zpráva po skončení aktivity.

Manuál a všechny požadavky jsou přístupné v aplikaci.

Termíny pro podávání žádostí jsou pevně dány:

Od 1. 4. do 30. 4. pro jarní kolo

Od 1. 11. do 30. 11. pro podzimní kolo.

 

Fond internacionalizace PřF 

Tento Fond spravuje přímo Přírodovědecká fakulta, která také každoročně vypisuje výběrové řízení na příspěvky na mobiilitu. Žádat mohou jak studenti denního, tak kombinovaného studia (primárně pro Mgr. a PhD.). Žádosti mohou být podávány průběžně od zahájení výzvy do vyčerpání finančních prostředků určených pro daný kalendářní rok. Cesty musí být uskutečněny v daném kalendářním roce (do konce listopadu). Povinností každého studenta, který obdrží podporu je vypracování závěrečné zprávy. 

Výběrové řízení je otvíráno v rozmezí duben až květen daného kalendářního roku.

 

Akademická informační agentura MŠMT 

Akademická informační agentura je součástí Domu zahraniční spolupráce, každoročně zveřejňuje širokou paletu stipendijních i nestipendijních pobytů v rámci bilaterálních smluv se státy po celém světě. Podpora je určena pro výjezdy všech stupňů studia, dle aktuální nabídky programu. Na stránkách https://www.dzs.cz/cz/vyjezdy/ lze všechny tyto pobyty nalézt. Stejně, jako u všech ostatních studijních, či stipendijních pobytů v zahraničí i zde je potřeba schválení fakulty, u pobytů v rámci rozpisu kvót též probíhá výběrové řízení na OZV rektorátu UK.

Termíny jsou vypisovány v zimním a letním semestru, pro další stipendia též průběžně. Každá nová relevantní nabídka je uveřejněna v aktualitách zahraniční agendy.

 

Neuniverzitní grantové agentury a nadace

Financovat výjezdy lze i pomocí agentur a nadací mimo univerzitu. Jejich seznam lze najít na stránkách UK: https://cuni.cz/UK-4797.html

V tomto případě žádá student sám za sebe a fakulta se na žádosti nijak nepodílí, ani nezveřejňuje aktuální nabídku těchto subjektů na svých stránkách.

 

Akce dokumentů