E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFond Internacionalizace PřF 2022

English bellow

Podpora internacionalizace PřF 2022

Podpora je určena dle priorit fakulty především na:

1.      podpora výjezdů studentů (mimo konference), na které se nevztahuje financování v rámci ERASMUS+ (preferovány jsou pobyty nad 30 dní)

2.      výjezdy na podporu přípravy společných projektů a programů meziuniverzitní spolupráce (např. v rámci EU4+), včetně přípravy studijních materiálů pro online výuku; nejsou podporovány čistě výzkumné pobyty

3.      zaměstnanecké mobility (i krátkodobé), které rozvíjejí spolupráci se zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi (nikoliv čistě výzkumné stáže)

4.      příjezdy hostujících akademických pracovníků 

5.      podpora tvorby a realizace společných studijních programů ve spolupráci se zahraniční vysokou školou/zahraničními vysokými školami

6.      pořádání letních škol

7.      účast na mezinárodních letních školách

Podání žádosti

Žadatel vyplní návrh projektu do příslušného formuláře:

  • informace o vyjíždějící osobě, či osobách (jméno, příjmení, pracoviště),
  • název projektu/účel cesty,
  • krátká anotace projektu,
  • informace o zahraničním partnerovi (název instituce, destinace),
  • rozpis požadovaných finančních prostředků (stravné, jízdné, ubytování + další konkrétní poplatky). POZOR! Návrhy rozpočtů musí ekonomicky přiměřené a odůvodněné (mohou být kráceny).

Cestu je potřeba realizovat a vyúčtovat do 30. 11. 2022.

Vyplněný a řádně podepsaný formulář podat pouze elektronicky na adresu: foreign@natur.cuni.cz

Přílohy k žádosti: 

1.      akceptační dopis z hostitelské instituce (studentské mobility)

2.      doporučení odborného garanta (školitel, vedoucí katedry)

3.      studijní plán (pro studijní pobyty), návrh projektu (pro praktické stáže)

4.      motivační dopis (pro studenty)

Dokumenty potřebné k žádosti

Realizace mobility

Studenti: pro realizaci mobility je nutné mít schválený Návrh na vyslání, podpora je studentům vyplácena formou stipendia.

Akademické výjezdy: pro realizaci je nutné mít Návrh na vyslání, podpora je poskytována dle stanoveného finančního plánu a podléhá vyúčtování. Prostředky nedočerpané v rámci podpory se vrací zpět do fondu internacionalizace. Všechny mobility musí být vyúčtovány do 30. 11. 2022.

Pro všechny vyjíždějící: do 30 dnů po skončení mobility odevzdají účastníci závěrečnou zprávu (viz Dokumenty potřebné k žádosti), studenti potvrzený výpis studijních výsledků.

Kontakt

kontakt: foreign@natur.cuni.cz

_______________________________________________

Faculty priorities

1. supporting students trips (excluding conferences) which are not covered by ERASMUS +

2. trips for supporting a preparation of collective projects and programs of interuniversity cooperation within the EU4 +, including a preparation of study materials for online teaching within the 4EU +; only/mainly research activities are not supported

3. employees mobility (including short-term) which develops cooperation with foreign universities and scientific institutions

4. arrivals of visiting professors (participation in teaching or in project preparation, online lectures)

5. organizing summer schools

6. supporting creation and implementation of collective study programs in cooperation with a foreign university / universities

7. participation in summer schools

Application

The applicant must fill the project proposal in the appropriate form and the form should include:

• information about the person/persons leaving (name, surname, workplace),

• project title / purpose of the trip,

• short project annotation,

• information about the foreign partner (name of institution, destination),

• schedule of required funds (meals, fares, accommodation + other specific fees). ATTENTION! Budget proposals must be economically reasonable and justified (may be reduced).

The trip must be implemented and billed by 30.11. 2022.

Send the completed and duly signed form only electronically to email address: foreign@natur.cuni.cz

Attachments to the application:

1. letter of acceptance from the partner institution

2. recommendation from professional guarantor (supervisor, head of the department)

3. study plan (for study stays), project proposal (for practical internships)

4. cover letter (for students)

Documents required for the application

Implementation of mobility

Students: for realization the mobility it is necessary to have an approved Proposal for posting, support is paid in the form of a scholarship.

Academic trips: for realization the mobility it is necessary to have a Proposal for posting, the support is provided according to the set financial plan and is subject to billing. Unspent funds are returned to the internationalization fund. All mobilities must be billed by 30 .11. 2022.

For all commuters: within 30 days after the end of the mobility, participants must to submit a final report (Documents required for the application), students must also submit a confirmed list of study results

Contact

Contact: foreign@natur.cuni.cz

Publikováno: Středa 06.04.2022 12:35

Akce dokumentů