E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAkademická mobilita/Competition for mobility of academics, doctoral students and post-doctoral students

English bellow

Jedná se o krátkodobé (jedno- až třítýdenní) výzkumné, studijní a přednáškové pobyty, které si pracovníci předem dojednají se svými zahraničními partnery.

Seznam meziuniverzitních dohod a další související informace naleznete zde

Kdo se může přihlásit do výběrového řízení o účast v akademické mobilitě:

a) vědecko-pedagogičtí pracovníci všech fakult UK vč. post-doktorandů (v řádném pracovním poměru s UK, nikoliv externisté),

b) doktorandi všech fakult UK. 

Na cestovné přispívá fakulta UK dle interních pravidel, hostitelská univerzita přispívá na pobytové náklady (tj. ubytování a diety).

Pravidla na PřF: náklady hradí pracoviště, v případě vysílaného cestovné, v případě příjíždějící akademika ubytování a diety.

Náležitosti žádosti:

1) Academic Visitor Application 

2) zvací dopis na hlavičkovém papíře od zahraničního partnera dokládající souhlas s účelem pobytu žadatele

3) odůvodnění vícečetného pobytu (při žádostech o více než 2 výjezdy za rok do jedné země).

Termín pro odevzdání žádostí na PřF: 5. 12. 2021

O nominacích za celou UK rozhodne v celouniverzitním výběrovém řízení prorektor pro zahraniční vztahy a mobilitu. Nominace předložené prorektorem pro zahraniční vztahy a mobilitu UK podléhají schvalovacímu procesu na úrovni rektorátu partnerské univerzity. Přijaté nominace jsou oznamovány skrze zahraniční oddělení fakult zpravidla v průběhu ledna/února 2022.

Všeobecná kritéria výběru: 

  • oboustranně přínosná spolupráce 
  • perspektiva dlouhodobé spolupráce 
  • podpora vědeckého dorostu 
  • noví vědci a nové obory 
  • reciprocita

Povinnosti účastníků mobility

1) nahlásit nejméně měsíc dopředu sjednaný termín pobytu na zahraniční oddělení fakulty a OZV RUK (pokud nebylo specifikováno v žádosti, či došlo ke změně),

2) neprodleně nahlásit případné storno pobytu na zahraniční oddělení fakulty, aby OZV RUK mohlo nabídnout uvolněné místo jiným zájemcům.

3) do 14 dnů po návratu vyplnit formulář Zprávy ze zahraniční cesty a podepsaný vedoucím pracoviště/katedry jej předložit zahraničnímu oddělení fakulty, které jej dále postoupí OZV RUK. 

English

 

These are short-term (one- to three-week) research, study and lecture visits, which the employees arrange in advance with their foreign partners.

A list of inter-university agreements can be found here. For more information contact here

Who can apply to take part in an academic mobility competition:

a) scientific and teaching staff of all faculties of Charles University, incl. postdoctoral students (in regular employment with the Charles University, not freelancers),

b) PhD students in all faculties of Charles University.

The faculty of Charles University contributes to travel expenses according to internal rules, the host university contributes to the living expenses (ie. accommodation and per diems).

Faculty of science internal rules: contributions are provided by departments

Requirements for the application :

1) Academic Visitor Application 

2) an invitation letter on letterhead from a foreign partner showing consent to the purpose of the applicant's stay

3) justification for multiple stays (when applying for more than 2 trips per year to one country).

 The closing date for Faculty of Science is 5 December 2021

The nominations submitted by the Vice-Rector for International Relations and Mobility of Charles University are subject to an approval process at the level of the rectorate of the partner university. Nominations received are announced through the foreign departments of the faculties, usually during January/February 2022.

General selection criteria

  • mutually beneficial cooperation
  • perspective of long-term cooperation
  • support for junior scientists
  • new scientists and new disciplines
  • reciprocity

Obligations of mobility participants

1) to report the agreed term of stay one month in advance to the foreign department of the faculty and to the IRO CU (unless specified in the application or changed),

2) immediately report any cancellation of the stay to the foreign department of the faculty, so that IRO CU can offer the vacancy to other candidates,

3) complete the Foreign travel report form within 14 days of return and submit it to the international office of the faculty signed by the head of the department, who will then forward it to IRO CU

 

Publikovala: Pousková, OPV

Přiložený soubor: Academic Visitor Application.docx

Publikováno: Pondělí 15.11.2021 10:25

Akce dokumentů