E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřírodověda populárně

Popularizační rubrika přináší stručná shrnutí nejnovějších věděckých článků pracovníků přírodovědecké fakulty, rozhovory se zajímavými lidmi i reportáže ze zajímavých vědeckých událostí na PřF UK. Je určena všem zájemcům o vědu, ať už z řad vědců, studentů nebo veřejnosti.
Perly princezny Wu a neutrální evoluce
Takto se přezdívá střevlíkům rodu Carabus v knize Jaroslava Mareše a Vlastimila Lapáčka Nejkrásnější brouci tropů. Tito nápadní živočichové se pyšní závratným množstvím 1177 poddruhů rozšířených po celé Palearktické oblasti. Ne zcela náhodou tito brouci získali pozornost Karla Kleisnera a jeho kolegů. Mohou zato zejména různé struktury a vzory tvarující se na povrchu jejich krovek. Dosud totiž není jasná příčina jejich vzniku, ani procesy, které vedly k tak výraznému rozrůznění. Mohl to být vliv sexuálního výběru, adaptace k životnímu prostředí nebo třeba výsledek zřídka uvažované neutrální evoluce fenotypových znaků?
Bič na padělky
Široká škála modrých barviv a pigmentů je již od dávných dob používána v uměleckých dílech. Právě jejich analýzou je možné určit stáří uměleckých předmětů a tím i jejich případnou (ne)pravost. Většina anorganických pigmentů může být běžně rozpoznána například pomocí skenovací elektronové mikroskopie (SEM/EDX), která odhaluje prvkové složení látky. Tento postup ale nemůže být použit v případě organických barviv a pigmentů, které ve své podstatě mají složení velmi podobné – všechny obsahují uhlík, vodík a kyslík.
Algologická mořská exkurze na Hiddensee aneb romantika v kulichu a šále
Tento rok v září se konala historicky první algologická mořská exkurze k Baltskému moři. Konkrétně na ostrov Hiddensee, který leží západním směrem nedaleko poměrně známější Rujány (německy Rügen). Dopravu zajišťují trajekty vyjíždějící z města Stralsund, případně i z Rujány. Naše základna se nacházela na západním pobřeží ostrova, kde již od 30. let 20. století funguje biologická stanice příslušející univerzitě v Greifswaldu.
Jak zachránit hořeček mnohotvarý před vyhynutím?
Změna obhospodařování krajiny v 2. polovině 20. století a současná změna klimatu znamená pro mnoho organizmů posun k horšímu. Zejména druhy vázané na extenzivně obhospodařované louky a pastviny jsou ohroženy ztrátou stanovišť a jejich fragmentací. To platí jak pro živočichy (např. sysel, http://www.natur.cuni.cz/fakulta/veda-a-vyzkum/popularizace/clanky/na-pomoc-syslum), tak pro rostliny. Pokud chceme tyto druhy chránit, je potřeba cíleně pečovat o poslední zbytky vhodných stanovišť. Zde nastává malý problém: původní managament často není možné použít (např. pastva) vzhledem k malé rozloze a poloze stanovišť. Je proto nutné najít náhradní řešení.
Na pomoc syslům
Přestože jsou reintrodukce užívaným a často i nezbytným nástrojem v ochranářské biologii a managementu divoké přírody, jejich průměrná úspěšnost je pouze okolo 25%. Dosud je totiž jen velmi málo známo o jejich správné metodice
Bromované zpomalovače hoření - pomocníci, či nepřátelé?
Bromované zpomalovače hoření jsou uměle vyráběné organické sloučeniny, které se přidávají do mnoha moderních výrobků určených především pro domácnost za účelem snížení rizika jejich vznícení. Lze je najít běžně v různých plastech, elektronice a textiliích. Výhodou těchto látek je, že přispívají k požární bezpečnosti, ale je otázkou, za jakou cenu - bývají totiž toxické.
Dýcháme ...a naše buňky se mění
Zkoumat vliv škodlivin obsažených ve vzduchu na lidské zdraví je poměrně obtížné. Chemická analýza znečištěného vzduchu je velmi náročná, protože se musí analyzovat stovky organických a anorganických složek, jejichž identifikace nezřídka vyžaduje odlišné přístupy. Účinky jednotlivých složek se mohou navzájem ovlivňovat, takže pokud je zkoumáme jednotlivě nebo v uměle vytvořených kombinacích, můžeme pozorovat zcela jiný efekt.
Jak se vážou ? aneb 14-3-3 a RGS3 pod drobnohledem
Protein s názvem 14-3-3 se na kdeco váže a kdeco působí. Jeho navázání může změnit strukturu cílového proteinu, ovlivnit jeho funkci, přinutit ho, aby vycestoval z jedné části buňky do druhé atd. (viz. článek Tajemství skrývající se pod kódem 14-3-3 v této rubrice). Známých interakcí a funkcí je habaděj, ale jen málo z nich je prozkoumáno opravdu do hloubky. Často víme pouze na jaký protein se 14-3-3 váže a jaké následky jeho vazba má, ale kdyby se nás někdo zeptal proč nebo jak k tomu dochází, jsme s rozumem v koncích.
K čemu je dobré studovat hladové řasy?
Značné množství makro- i mikrořas nezávisle na jejich taxonomické pozici obsahuje polynenasycené mastné kyseliny (PUFAs), které jsou mimo jiné nezastupitelnou složkou lidské potravy. Lidé tyto kyseliny (především EPA, tj. kyselinu eikosapentaenovou) získávají hlavně z rybího tuku. Čím více ale vzrůstá znečištění vod a tím i možnost kumulace škodlivých látek v rybách, tím vzrůstá zájem o získávání PUFAs přímo z řas. Kyselina eikosapentaenová byla objevena již v několika řasách – příkladem mohou být ruducha Porphyridium cruentum nebo řasa z třídy Eustigmatophyceae Nanochloropsis oculata.
Zrychlená morfologická evoluce protist na příkladu rodu Micrasterias
Jelikož se v rodu Micrasterias (řasa z linie krásivek) nacházejí opravdu krásní zástupci, je mu ze strany algologů věnována již po dlouhou dobu značná pozornost. S rodem Micrasterias se v této rubrice nesetkáváme poprvé. Naposledy byla řeč o nově rozlišených druzích, dnes to bude o fylogenetické příbuznosti mezi jednotlivými morfologickými druhy. Zkoušce ji podrobili členové algologické skupiny Katedry botaniky na PřF UK.

Akce dokumentů