E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZelená míle

Fragmentace krajiny, neboli její rozdělení na menší plošky, má zásadní vliv na život a rozšíření nejen jednotlivých druhů živočichů, ale i rostlin. V důsledku zemědělství a výstavby liniových prvků v krajině – jako cest a silnic – dochází k omezení jejich šíření i na místech, která jsou pro ně optimální. Jaký vliv má na rozšíření jednotlivých druhů rostlin typ obhospodařování, izolace a vlhkost stanoviště? Podrobným výzkumem jednotlivých lučních společenstev ve fragmentované krajině se zabýval vědecký tým botaniků a ekologů vedený Petrou Janečkovou z Jihočeské univerzity a Štěpánem Janečkem z naší fakulty.

I v minulosti byla fragmentace krajiny způsobena např. řekami, vodními plochami, nepřístupným terénem či jinými přirozenými součástmi krajiny. V současné době však existuje stále více bariér způsobených člověkem a znemožňujících migraci jednotlivých zvířecích a rostlinných druhů. Kromě např. masivního úhynu na silnicích a dálnicích dochází také k poklesu genenetické variability druhu v prostorově omezených ploškách, která může zapříčinit degenaraci a následné vyhynutí. Nejen z těchto důvodů je velice významné studium tohoto, v současné době bohužel stále narůstajícího, fenoménu.  

Může mít i obyčejná cesta vliv na rozšíření druhů rostlin?
Foto: K. Fraindová

Výzkum, který proběhl mezi lety 2008–2012, byl zaměřen na oblast centrální části České republiky, přičemž zahrnoval značnou část chráněné krajinné oblasti Železné hory. Jednalo se o území s rozlohou 385 km2 zahrnující prvky lesa, orné půdy i polopřirozených travních porostů, ve kterých bylo vybráno celkem 1307 jednotlivých lučních segmentů. Terénní práce proběhly ve vrcholné fázi vegetačního období s ohledem na období kosení. Vědci zde zkoumali vztahy mezi funkčními vlastnostmi rostlin na jednotlivých loukách a zastoupením jednotlivých rostlinných druhů.

Pro každý rostlinný druh byla spočítána frekvence výskytu v krajině. Nejprve byla vypočítána vzhledem k počtu všech luk v regionu a následně vzhledem k počtu luk, kde podmínky prostředí danému druhu vyhovovaly.

Zásadní vliv na výskyt jednotlivých druhů měla vhodnost jednotlivých luk, přičemž jako nejdůležitější faktor ovlivňující skladbu rostlinného společenstva se ukázala vlhkost stanoviště. Se vzrůstající půdní vlhkostí rostl také význam kompetičních vztahů – soupeření o zdroje. Obhospodařování (kosení/pasení vs. ponechání ladem) a fragmentace měly také významný vliv. Na obhospodařovaných plochách byl význam kompetice snížen a převládaly druhy ruderální. U izolovaných fragmentů krajiny hrála podstatnou roli schopnost semen šířit se na velkou vzdálenost.

Výzkum vlastností ovlivňující rozšíření jednotlivých druhů rostlin má zásadní význam pro pochopení změn krajinného pokryvu, který je pod neustálým vlivem změn klimatu i krajinného využití. Není možné jen počítat zastoupení jednotlivých druhů v krajině, ale je nutné brát v úvahu také možnost výskytu vzhledem k jejich limitním faktorům, schopnostem šíření i kompetici s ostatními rostlinnými druhy.

JANEČKOVÁ, P., JANEČEK, Š., KLIMEŠOVÁ, J., GÖTZENBERGER, L., HORNÍK, J., LEPŠ, J., DE BELLO, F. (2017): The plant functional traits that explain species occurrence across fragmented grasslands differ according to patch management, isolation, and wetness. Landscape Ecology, 32, s. 791–805.

Kateřina FRAINDOVÁ

 

Publikováno: Pondělí 21.08.2017 11:20

Akce dokumentů