E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUnikne Bambi před jedovatými pesticidy?

Pesticidy jsou všude kolem nás. Při aplikaci se dostávají do zemědělské půdy, do ovzduší a do povrchové i podzemní vody. Nedávné zveřejnění výsledků analýz povrchových a podzemních vod z monitoringu ČHMÚ vyvolalo značné pozdvižení. Jak na tom je ale orná půda? Setrvávají zde pesticidy, které již byly zakázané, případně dochází ke vzniku dalších látek při jejich chemických reakcích, a jak moc jsou zdraví škodlivé? Na podrobnou analýzu se soustředil vědecký tým z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) spolu s Lukášem Brodským z Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie z naší fakulty.

V současné době je deklarováno, že používané pesticidy představují menší riziko pro životní prostředí, než tomu bylo u již zakázaných pesticidů organochlorovaných (např. velmi známé DDT), vzhledem k jejich vyšší efektivnosti, kratšímu setrvání v půdě a nižší toxicitě. Stále však řada legálních pesticidů používaných na evropském kontinentě má potenciál akutní akvatické toxicity, toxicity pro reprodukci, endokrinní disrupce, karcinogenity a jiného nebezpečí. 

Zemědělská půda je plná pesticidů.
Foto: K. Fraindová.

Autoři proto provedli rozsáhlý výzkum na našem území, čítající 75 půdních vzorků na zemědělských plochách s detekcí 53 pesticidů (51 současně používaných a zakázaný atrazin a simazin) a 15 jejich transformačních produktů. Výsledky nálezů pesticidů (frekvencí výskytu a koncentrací) byly interpretovány vzhledem k vlastnostem látek i půd, srovnány se zahraničními limity a dále porovnány s výskytem jednotlivých látek z monitoringu vod ČHMÚ. 

Výzkum ukázal, že obavy nejsou neopodstatněné. U 99 % vzorků byl detekovatelný alespoň jeden pesticid, přičemž v 81 % byla alespoň jedním pesticidem překročena limitní hranice 0.01 mg/kg, která pochází z donedávna platné české legislativy pro zemědělský půdní fond. Většina vzorků obsahovala mix různých pesticidů, přičemž u poloviny půd byla prokázána současná přítomnost pěti a více pesticidů. Třetina vzorků obsahovala minimálně tři pesticidy v nadlimitní koncentraci. 

Nejčastěji se vyskytovaly triazinové herbicidy, které jsou velmi perzistentní, toxické a předpokládá se, že se jedná o látky rakovinotvorné a způsobující endokrinní disrupci (narušení hormonální rovnováhy). Navzdory tomu, že dva z nich jsou již více než 10 let zakázány (atrazin, simazin), byly jejich transformační produkty v půdě velmi často přítomné ve významných koncentracích. Zajímavé je především to, že v řadě půd byly přítomny jak staré, tak čerstvé transformační produkty simazinu, jehož používání bylo povoleno do roku 2003 a bylo možné ho používat pouze na jiné než polní plodiny. Autoři předpokládají, že se nejedná o reziduum z minulosti, ale o výsledek legálně používaného terbutylazinu, který může obsahovat až 3 % simazinu, čímž dochází k ještě většímu vstupu této látky do zemědělských půd, než tomu bylo před jejím zákazem. 

U více než 70 % půd byly nalezeny conazlové fungicidy, které jsou vysoce toxické pro vodní organismy, chronicky toxické pro savce – z hlediska karcinogenity, toxicity pro reprodukci a další. Vysoká koncentrace těchto látek je dávána do souvislosti nejen s jejich každoročním používáním ve velkém množství, ale také v důsledku jejich vlastností, jako je vysoká schopnost vázat se v půdě, malá rozpustnost a vysoká perzistence v půdě.
Dalšími často nalezenými látkami byly chloracetanilidové herbicidy používané zejména při pěstování kukuřice a řepky, diflufenican a fenpropidin.

Autoři také porovnali výsledky z půd s výsledky z monitoringu vod v České republice provedeného ČHMÚ, kde byl nejčastější výskyt transformačních produktů chloracetanilidů. Tyto látky nebyly v půdách nejčastější, jelikož se jedná o látky vysoce mobilní a záhy po svém vzniku migrují do vodního prostředí. Výskyt a setrvání pesticidů a jejich transformačních produktů tedy souvisí nejen s jejich aplikovaným množstvím, ale zejména s jejich individuálními vlastnostmi.

Výzkum pesticidů v jednotlivých částech krajiny je v současné době velmi aktuálním tématem, jelikož jejich množství i koncentrace u českých zemědělských půd i vodních zdrojů je značné a často přesahuje limitní koncentrace. Jejich používání slibovalo větší výnos, avšak za cenu znehodnocení zdrojů, které samy o sobě představují velký ekonomický potenciál. 

Hvězdová, M., Kosubová, P., Košíková, M., Scherr, K., E., Šimek, Z., Brodský, L., Šudoma, M., Škulcová, L., Sáňka, M., Svobodová, M., Krkošová, L., Vašíčková, J., Neuwirthová, N., Bielská, L., Hofman, J. (2017): Currently and recently used pesticides in Central European arable soils.Science of the Total Environment. 613–614, s. 361–370.

Kateřina FRAINDOVÁ

Publikováno: Pondělí 05.02.2018 13:00

Akce dokumentů