E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTající smrt

Není na Zemi místo, které by nebylo dotčené lidskou činností. I téměř neobydlené oblasti naší planety byly a jsou pod neustálým tlakem lidské společnosti. Již více než sto padesát let dochází ke kontaminaci Arktidy toxickými látkami z průmyslových oblastí, jejichž přenos je umožněn atmosférickou cirkulací na velké vzdálenosti. Jaká úskalí představuje změna klimatu a zvýšené tání ledovců a jakým způsobem tyto procesy ovlivňují mikrobiální život na Grónském ledovcovém štítě? Výzkumu mikrobiálních procesů na ledovcích se s týmem vědců věnuje i Marek Stibal z Katedry ekologie PřF UK.

I přes značnou vzdálenost od hlavních emitentů znečištění se oblast Arktidy, včetně Grónska, nemůže vyvarovat jejich nebezpečného působení. Již od 2. poloviny 19. století byla tato oblast vystavována nepříznivému vlivu často toxických imisí a těžkých kovů, mezi které patří např. rtuť, olovo, insekticid DDT, PCB (polychlorované bifenyly) nebo PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky). Tyto toxické látky se zde akumulují, a pokud dojde k odtávání ledovců, dochází zároveň k lokálnímu zvýšení koncentrace toxických látek, které se uvolňují z tajícího ledu. Tyto látky jsou často karcinogenní, teratogenní, mutagenní a dochází k jejich bioakumulaci.

Při tání ledovců nedochází pouze ke snížení salinity, ale může také docházet ke zvýšení koncentrace toxických látek. Foto: Marek Stibal.

V souvislosti s možnou mobilizací znečišťujících látek byl výzkumníky zjištěn na Grónském ledovcovém štítě výskyt mikrobiálních společenstev, která jsou odolná vůči pesticidům a těžkým kovům a zároveň mohou přispívat k jejich degradaci. Vědci použili metagenomické postupy ke zjištění genetického materiálu pomocí sekvenování DNA společenstev mikroorganismů přítomných v prachu usazeném na povrchu ledovce, tzv. kryokonitu.

Výsledky výzkumu ukázaly, že mikrobiální společenstva, která jsou odolná vůči toxickým látkám a přispívají k jejich degradaci, se vyskytují na všech zkoumaných lokalitách Grónského ledovcového štítu, nezávisle na vzdálenosti od lidských aktivit, a že existují rozdíly v jejich struktuře a diverzitě mezi jednotlivými lokalitami. Je proto možné konstatovat, že tuto dosud jen málo ovlivněnou krajinu není možné považovat za "nedotčenou" a je potřeba sledovat možné ovlivnění okolního prostředí při stále se měnícím klimatu.

Další výzkum by také mohl objasnit, zda složení mikrobiálního společenstva na povrchu ledovce opravdu může sloužit jako indikátor výskytu kontaminantů, které se v důsledku globálního oteplování dostávají do potravního řetězce. Zároveň by budoucí výzkum pomohl odhalit, zda existuje obecný trend v degradaci xenobiotik v pozemské kryosféře.

Hauptmann, A. L., Sicheritz-Pontén, T., Cameron, K. A., Bælum, J., Plichta, D. R., Dalgaard, M., Stibal, M. (2017): Contamination of the Arctic reflected in microbial metagenomes from the Greenland ice sheet. Environmental Research Letters, 12, 074019.

Kateřina FRAINDOVÁ

Publikováno: Pátek 08.12.2017 20:40

Akce dokumentů