E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníSouvisí beta-HPV s patologií hlavy a krku?

Lidské papilomaviry (HPV) jsou celosvětově rozšířené. V současné době je identifikováno více než 200 různých typů, které se rozdělují do 5 rodů. Tyto rody se označují řeckými písmeny (alfa, beta, gama, mí a ný). Typy rodu alfa infikují především sliznice, kde vyvolávají vznik benigních i maligních lézí. Některé typy z tohoto rodu však infikují i kůži, kde vyvolávají vznik bradavic. Oproti tomu typy rodů beta a gama infikují hlavně kůži. Pro výše popsané infekce platí, že ve většině případů zůstávají bez příznaků, a jsou tak pro svého nositele skryté. Přitom mohou i výrazně zvyšovat riziko vzniku rakoviny.

Nechvalně proslulým je rod alfa-HPV, jehož typy infikují především sliznice anogenitální oblasti. Podle svého onkogenního potenciálu se typy rodu alfa dělí na vysoce a nízko rizikové. Vysoce rizikové typy alfa-HPV způsobují především nádory děložního hrdla (téměř 100 %), dále také karcinomy vulvy, pochvy, penisu, konečníku a část nádorů v oblasti hlavy a krku, především nádory orofaryngu, tedy mandlí a kořene jazyka. Nejčastěji se vyskytujícím vysoce rizikovým alfa-HPV typem je HPV16. Alfa-HPV s nízkým rizikem (typy HPV 6 a 11) se podílí na vzniku anogenitálních bradavic, a zároveň i na hrtanové papilomatóze.

Karcinomy hlavy a krku byly a jsou spojovány především s vysoce rizikovými alfa-HPV. Ačkoliv se beta-HPV v nádorových tkáních nenachází, ve vzorcích z dutiny ústní je jejich výskyt častý, a to i výskyt typů gama-HPV. Jak souvisí beta-HPV typy s patologií hlavy a krku, zkoumal tým vědců, jenž vede RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D., a jehož součástí byla i RNDr. Jana Šmahelová z oddělení genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty UK.

Testování probíhalo genotypizačními testy, pomocí nichž vědci porovnávali vzorky pacientů s karcinomem úst či hrtanu se vzorky zdravých dobrovolníků. V případě pacientů s různými ústními lézemi získávali vzorky z orálních výplachů a stěrů, zatímco u pacientů s karcinomem odebírali i vzorek tkáně. Od dobrovolníků získávali vzorky v podobě výplachů z dutiny ústní. Pacienti i dobrovolníci byli vybráni, aby si odpovídali věkem a pohlavím. Celkem se testovalo 312 vzorků.

Míra pozitivity nálezu beta-HPV DNA ve vzorku se lišila podle toho, zda šlo o vzorek od pacienta s karcinomem úst, orofaryngu či o pacienta s orální lézí, nebo zda byl vzorek od zdravého dobrovolníka (kontrola). Zároveň byla pozitivita různá v závislosti na typu vzorku (výplach, tkáň, stěr). V následujícím grafu je znázorněna pozitivita beta-HPV v procentech ve vztahu ke druhu vzorku, a zároveň k pacientům s různými patologickými nálezy.

Odebrané vzorky tkáně (černě) a výplachy (diagonálně pruhované sloupce) ukázaly jiné zastoupení DNA papilomavirů. Sabol et al. (2016)

V grafu je možné vidět značné rozdíly v pozitivitě na HPV DNA mezi vzorky získanými z výplachu oproti vzorkům získaných z tkáně. Tento rozdíl je dán tím, že výplach poskytuje informaci o přítomnosti virů v celé ústní a proximální části orofaryngeální oblasti, zatímco tkáňové vzorky podávají informaci o přítomnosti typů HPV přímo v nádoru a jeho bezprostřední blízkosti. Z rozdílu mezi nálezy v těchto dvou typů vzorků tedy vyplývá, že beta-HPV pravděpodobně nejsou příčinně přímo spojeny s nádory hlavy a krku. Tím se liší od vysoce rizikových alfa-HPV typů, jejichž transformační potenciál je spojen s působením časných virových onkogenů na buňku.

U některých kožních beta-HPV (HPV 5 a 8) se předpokládá, že působí pouze jako kofaktor společně s UV zářením při vzniku nádorového bujení na kůži (vznik kožních nemelanomových karcinomů). V dutině ústní by mohly HPV podobně působit v součinnosti s dalšími rizikovými faktory, jako je kouření či konzumace alkoholu.

Sabol, I., Smahelova, J., Klozar, J., Mravak-Stipetic, M., Gheit, T., Tommasino, M., Grce, M., Tachezy, R. (2016). Beta-HPV types in patients with head and neck pathology and in healthy subjects. Journal of Clinical Virology, 82, 159–165.

Denisa Fraňková

Publikováno: Neděle 02.07.2017 21:15

Akce dokumentů