E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRozmanitost ptactva v ovocných sadech

Ptačí populace jsou v důsledku často intenzivního a neuváženého využívání krajiny v současné době ohroženými články ekosystému. Postupně dochází k jejich vytlačování z krajiny, což má v konečném důsledku neblahý vliv na ekologickou rovnováhu v přírodě dopadající i na člověka. Je však opravdu veškerá antropogenní krajina pro ptačí populace nehostinnou? Na to se blíže podívali odborníci spolu s Dušanem Romportlem z Katedry fyzické geografie a geoekologie, kteří se zaměřili na stav ptactva na menších plochách využívaných jako ovocné sady.

Příčiny výskytu určitých organismů na základě abiotických podmínek patří dnes mezi důležité otázky v ekologii i ochraně přírody. Ptáci přitom představují důležitou součást celého ekosystému a zároveň mohou sloužit jako jeden z ukazatelů biodiverzity na daném území.  

Sýkora koňadra (Parus major) byla jedním z 57 druhů ptáků, kteří byli zaznamenáni na zvoleném studovaném území. Foto: Jana Dvořáková.

Cílem výzkumu bylo zejména zjistit vliv vlastností plošek, topografie a využití území na stav ptactva (i s ohledem na jejich vzácnost a ohroženost) ve vybraném území v okolí Pardubic. Jednalo se o převážně zemědělskou krajinu s pouze menšími venkovskými sídly. Oblast byla tvořena z více než poloviny zemědělskou krajinou, přičemž další část zahrnoval trvalý travní porost, lesy tvořené zejména borovicemi lesními a smrky ztepilými s menšími ostrůvky dubů, buků a habrů.

Do vytyčené oblasti se tým odborníků vydal hned několikrát. Celkem se jednalo o 68 tradičních ovocných sadů s rozlohou do čtvrt hektaru, které představovaly pozůstatky agrolesnictví. Pozorování a sčítání v každém z ovocných sadů probíhalo od úsvitu do pozdního rána v jarních měsících třikrát za rok, přičemž výzkum trval dva roky (2011–2012). Výsledná hojnost každého druhu pro jednotlivé sady byla určená pomocí nejvyššího počtu ze šesti pozorování.    

Celkově vědci zaznamenali 57 druhů ptáků, z nichž 31 bylo možné zařadit mezi lesní a 16 mezi polní druhy. U každého druhu dále určili vzácnost výskytu v Česku a stupeň ohrožení podle červeného seznamu ohrožených druhů ptáků IUCN (Mezinárodní unie pro ochranu přírody - International Union for Conservation of Nature).

Mezi podmínky ovlivňující výskyt ptactva bylo zvoleno 11 prediktorů rozdělených do tří základních skupin – vlastnosti plošek, využití krajiny a topografie. Všechny tři prediktory byly významné ve vlivu na vzácnost výskytu i ohroženost druhů ptáků, přičemž topografie se ukázala jako vůbec nejvýznamnější. Výsledky ukázaly vyšší vyváženost ovlivňujících faktorů u polních druhů ptáků, přičemž lesní druhy ptáků byly oproti ostatním faktorům více ovlivněny vlastnostmi plošek, které zahrnovaly korunový zápoj, pokrytí křovinami a vlastnost okolí.

Zajímavým zjištěním bylo, že v ovocných sadech převládal počet specialistů nad oportunisty, kteří nemají zvláštní preference (těch bylo pouze 12,5 %), přičemž větší část tvořili lesní specialisté. Ovocné sady tak ukázaly, že jsou vhodné pro rozmanité druhy ptáků včetně ohrožených druhů, jako je např. krutihlav obecný (Jynx torquilla) nebo křepelka polní (Coturnix coturnix). Autoři poukazují na důležitost dalšího výzkumu s hlubším zřetelem na vlastnosti chráněných druhů ptáků a jejich ovlivnění vnějšími faktory.

S narůstající změnou rázu krajiny a ubývání biodiverzity dochází na celém světě i k poklesu druhové rozmanitosti ptactva. Někteří považují určité plochy v krajině jako například louky a lesy za ekonomicky málo hodnotné, ale opak je pravdou. Právě tyto plochy přispívají ke zvýšené biodiverzitě mimo jiné i ptactva, které se podílí na stabilizaci krajiny proti případným zvýšeným nerovnováhám (jako například přemnožení hrabošů či hmyzu). Současný výzkum ukázal, že i ovocné sady je možné považovat za místa podporující biodiverzitu ptactva. Je však potřeba dbát na biologickou rozmanitost a správné hospodaření v ovocných sadech – chovejme se k přírodě šetrně, ona nám to oplatí.

Kateřina Fraindová

Zasadil, P., Romportl, D., Horák, J. (2020): Disentangling the Roles of Topography, Patch, and Land Use on Conservation Trait Status of Specialist Birds in Marginal Forest Land Use Types. Forests, 11, 103; doi:10.3390/f11010103

Publikováno: Úterý 21.07.2020 07:35

Akce dokumentů