E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPohádky z moře blízko ústí řeky: Jak se klimatické změny na ústřicích projevily

Za devatero horami a devatero řekami, na samé hranici Vnějších a Centrálních Západních Karpat, rozkládá se zajímavá paleontologická lokalita Hôrka. Není to jen tak obyčejná lokalita, její geologický profil poskytl mnohé zajímavé poznatky díky přítomnosti mnohdy opomíjených ústřic stáří svrchní křídy. Vědecký článek vznikl sepsáním dlouholetých výzkumů paleontologa Jakuba Rantucha z Ústavu geologie a paleontologie (ÚGP) Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ne náhodou byla tato práce oceněná Cenou Zlatka Kvačka za nejlepší článek doktorského studenta na ÚGP.

Profil Hôrka litostratigraficky náleží k orlovským pískovcům (Orlové sandstone), a nachází se na úpatí stejnojmenného kopce v katastru obce Považské Podhradie. Orlovské pískovce vznikaly v období cenomanu a turonu (svrchní křída). Jejich studiem se v minulosti zabývala již řada geologů a paleontologů. Nikdo se zde však doposud v této míře systematicky nezaměřil na studium početných kolonií ústřic druhu Rhynchostreon suborbiculatum.

Sedimentární podmínky panující ve vysokoenergetickém prostředí v blízkosti ústí řeky nabídly široké spektrum metod použitelných pro jejich zkoumání. Velikost zrn sedimentu, populační analýza dotčeného druhu, tafonomická analýza schránek společně s potenciálem geochemických metod (zejména hlavních oxidů) se stali základem vysoké kvality výstupů této práce.

Jedním ze zajímavých postupů aplikovaných v práci je využití orientace schránek ústřic pro rekonstrukci proudění, energetických charakteristik a proměnlivosti paleopodmínek v čase. Obecně lze říci, že artikulované schránky ústřic indikují nízkoenergetické podmínky charakteristické pro klidový režim oceánu. Oproti tomu zvýšení dynamiky vlivem výskytu bouří má za následek mimo jiné nepravidelné uspořádání schránek v sedimentu. Zvýšenou energii prostředí evokuje také přítomnost výhradně disartikulovaných schránek ústřic v těchto polohách. (Obr. 1)

Obr. 1: Schéma chování žijící kolonie ústřic během jedné epizody klidového a méně klidového cyklu ve vysokoenergetickém prostředí; A-C jednotlivé fáze cylu (autor: Jakub Rantuch).

 

Pokles intenzity přítoku sladkých vod do okrajově-mořského systému (a tedy předpokládaný nárust salinity vodních mas) byl způsoben především znatelnými změnami klimatu, nejpravděpodobněji aridizací (proces v suchých oblastech, kde je vypařování větší než srážky) přilehlé pevniny. Uvedené interpretaci odpovídá také nárust hodnot poměrů vybraných hlavních oxidů (poměry Na2O/TiO, Na2O/K2O, Na2O/Al2O3) (Obr.2). 

Obr. 2: Vybrané poměry hlavních oxidů ukazující cykly vlhka a sucha (autor: Jakub Rantuch).

Uvedené změny představovaly významný paleobiologický selekční tlak, který vedl k morfologickým změnám ve stavbě levých misek ústřic. Lze na nich pozorovat znatelné korelace ve změnách velikostí a dalších parametrů (Obr.3). Nárust velikosti schránek doprovázen poklesem velikosti sedimentárních částic může indikovat regionální eustatické změny mořské hladiny, čemuž mimo jiné odpovídá také nárůst indexu bioturbace (procesů a projevů přehrabávání a převracení sedimentu živočichy) v sedimentu.

Obr. 3: Změny vybraných poměrů (průměrných hodnot) biometrických parametrů v korelaci s průměrnou velikostí levé misky schránky. Zkratky: H/L (poměr výšky a délky), W/L (poměr šířky k délce), W/H (poměr šířky k výšce). Velikost levého misky je reprezentována parametrem L (délka může být považována za nejvhodnější indikátor ontogenetického věku). Je zřejmá významná korelace v poklesu naměřených poměrů spolu se zvýšením parametru L (směrem nahoru). (autor: Jakub Rantuch)

Tato intenzivní dlouholetá práce může narušit obecně přijímanou představu o studovaných ústřicích jako o přísně stenohalinním elementu (organismus, který může žít jen za určité salinity vodního prostředí). Zkoumaný profil nám poskytuje cenné informace o střídání vlivu přítoku sladké vody a střídání sušších a vlhčích cyklů v rámci svrchní křídy.

Děkuji autorovi studie za cenné připomínky k podobě prvotního textu!
Jan Geist

Jakub Rantuch (2021) Behaviour of the oyster Rhynchostreon suborbiculatum assemblages in a Cenomanian-Turonian river dominated marginal-marine environment: multidisciplinary study from the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians, Slovakia), Historical Biology, 33:12, 3340-3360, DOI: 10.1080/08912963.2020.1867124

Publikováno: Středa 09.02.2022 21:40

Akce dokumentů